English    Türkçe    فارسی   

6
171-220

 • بهر این خاتم شدست او که به جود  ** مثل او نه بود و نه خواهند بود 
 • He has become the Seal (of the prophets) for this reason that there never was any one like him in munificence nor ever shall be.
 • چونک در صنعت برد استاد دست  ** نه تو گویی ختم صنعت بر توست 
 • When a master surpasses (all others) in his craft, don't you say (to him), “The craft is sealed on thee”?
 • در گشاد ختمها تو خاتمی  ** در جهان روح‌بخشان حاتمی 
 • In the opening of seals thou (O Mohammed) art the Seal: in the world of the givers of spiritual life thou art the Hátim.
 • هست اشارات محمدالمراد  ** کل گشاد اندر گشاد اندر گشاد 
 • The purport (is this, that) the indications (esoteric teachings) of Mohammed are wholly revelation within revelation within revelation.
 • صد هزاران آفرین بر جان او  ** بر قدوم و دور فرزندان او  175
 • A hundred thousand blessings on his spirit and on the advent and cycle of his sons!
 • آن خلیفه‌زادگان مقبلش  ** زاده‌اند از عنصر جان و دلش 
 • Those fortunate Caliph-born sons of his are born of the substance of his soul and heart.
 • گر ز بغداد و هری یا از ری‌اند  ** بی‌مزاج آب و گل نسل وی‌اند 
 • Whether they be of Baghdád or Herát or Rayy, they are his progeny without admixture of water and earth.
 • شاخ گل هر جا که روید هم گلست  ** خم مل هر جا که جوشد هم ملست 
 • Wherever the rose-bough blossoms, ’tis still the (same) rose; wherever the wine-jar bubbles, ’tis still the (same) wine.
 • گر ز مغرب بر زند خورشید سر  ** عین خورشیدست نه چیز دگر 
 • If the sun uplift its head (rise) from the west, ’tis the same sun, not anything else.
 • عیب چینان را ازین دم کور دار  ** هم بستاری خود ای کردگار  180
 • O Maker, by means of Thy veiling grace keep the fault-pickers blind to this (mystic) utterance.
 • گفت حق چشم خفاش بدخصال  ** بسته‌ام من ز آفتاب بی‌مثال 
 • God said (in answer to my prayer), “I have blindfolded the eyes of the evil-natured bat (so as to prevent it) from (seeing) the peerless Sun.
 • از نظرهای خفاش کم و کاست  ** انجم آن شمس نیز اندر خفاست 
 • From the glances of the infirm and feeble bat even the stars of that Sun are concealed.”
 • نکوهیدن ناموسهای پوسیده را کی مانع ذوق ایمان و دلیل ضعف صدق‌اند و راه‌زن صد هزار ابله چنانک راه‌زن آن مخنث شده بودند گوسفندان و نمی‌یارست گذشتن و پرسیدن مخنث از چوپان کی این گوسفندان تو مرا عجب گزند گفت ای مردی و در تو رگ مردی هست همه فدای تو اند و اگر مخنثی هر یکی ترا اژدرهاست مخنثی دیگر هست کی چون گوسفندان را بیند در حال از راه باز گردد نیارد پرسیدن ترسد کی اگر بپرسم گوسفندان در من افتند و مرا بگزند 
 • In blame of the rotten (worthless) reputations which prevent spiritual experience of the Faith and point to insincerity and stand in the way of hundreds of thousands of fools; as (for example) the (flock of) sheep stood in the way of a certain effeminate person, and he durst not pass, so he asked the shepherd, “Will these sheep of yours bite me, I wonder?” “If you are a man,” he replied, “and the root of manhood is in you, they all are devoted to you; but if you are effeminate, each one of them is a dragon to (destroy) you.” There is another (kind of) effeminate person who, when he sees the sheep, immediately turns back and does not dare to ask (the shepherd); for he is afraid that, if he asks, the sheep will fall upon him and bite him.
 • ای ضیاء الحق حسام‌الدین بیا  ** ای صقال روح و سلطان الهدی 
 • Come, O Radiance of God, Husámu’ddín, O polisher of the spirit and sovereign of the Way to salvation,
 • مثنوی را مسرح مشروح ده  ** صورت امثال او را روح ده 
 • Give the Mathnawí a free and open course, endow the outward form of its parables with the spirit (of life),
 • تا حروفش جمله عقل و جان شوند  ** سوی خلدستان جان پران شوند  185
 • That all its words may become reason and soul and may fly towards the soul's everlasting abode.
 • هم به سعی تو ز ارواح آمدند  ** سوی دام حرف و مستحقن شدند 
 • (’Twas) through thy efforts (that) they came from the (world of) spirits into the trap of words and were confined (there).
 • باد عمرت در جهان هم‌چون خضر  ** جان‌فزا و دستگیر و مستمر 
 • May thy life in the world be like (that of) Khadir, soul-increasing and help giving and perpetual!
 • چون خضر و الیاس مانی در جهان  ** تا زمین گردد ز لطفت آسمان 
 • Like Khadir and Ilyás, mayst thou remain in the world (for ever), that by thy grace earth may become heaven!
 • گفتمی از لطف تو جزوی ز صد  ** گر نبودی طمطراق چشم بد 
 • I would declare a hundredth part of thy grace, were it not for the vainglory of the evil eye;
 • لیک از چشم بد زهراب دم  ** زخمهای روح‌فرسا خورده‌ام  190
 • But from the evil venomous eye I have suffered spirit-crushing strokes.
 • جز به رمز ذکر حال دیگران  ** شرح حالت می‌نیارم در بیان 
 • (Therefore) I will not give an eloquent description of thy state except allusively, by telling of the state of others.
 • این بهانه هم ز دستان دلیست  ** که ازو پاهای دل اندر گلیست 
 • (Really, however) this pretext too is one of the lures of the heart whereby the feet of the heart are (caught) in a mire.
 • صد دل و جان عاشق صانع شده  ** چشم بد یا گوش بد مانع شده 
 • Hundreds of hearts and souls are in love with the Maker, (but) the evil eye or the evil ear has hindered (them from seeking union with Him).
 • خود یکی بوطالب آن عم رسول  ** می‌نمودش شنعه‌ی عربان مهول 
 • One (of them), indeed, (is) Bú Tálib, the Prophet's uncle: to him the revilement of the Arabs seemed terrible,
 • که چه گویندم عرب کز طفل خود  ** او بگردانید دیدن معتمد  195
 • For (he thought), “What will the Arabs say of me? (They will say), ‘At the bidding of his nephew he has changed the (traditional) custom on which we rely.’”
 • گفتش ای عم یک شهادت تو بگو  ** تا کنم با حق خصومت بهر تو 
 • He (the Prophet) said to him, “O uncle, pronounce once the profession of faith, that I may plead with God for thee.”
 • گفت لیکن فاش گردد ازسماع  ** کل سر جاوز الاثنین شاع 
 • He (Bú Tálib) said, “But it will be spread abroad by hearsay: every secret that passes beyond the two (who share it) becomes common talk.
 • من بمانم در زبان این عرب  ** پش ایشان خوار گردم زین سبب 
 • I shall remain (a laughing-stock) on the tongues of these Arabs: because of this I shall become despicable in their sight.”
 • لیک گر بودیش لطف ما سبق  ** کی بدی این بددلی با جذب حق 
 • But if the predestined grace had been (granted) to him, how should this faintheartedness have existed (simultaneously) with God's pull (towards Himself)?
 • الغیاث ای تو غیاث المستغیث  ** زین دو شاخه‌ی اختیارات خبیث  200
 • O Thou who art the Help of those who seek help, help (me to escape) from this pillory of wicked acts of free-will.
 • من ز دستان و ز مکر دل چنان  ** مات گشتم که بماندم از فغان 
 • By the heart's deceit and guile I have been so discomfited that I am left unable (even) to lament.
 • من که باشم چرخ با صد کار و بار  ** زین کمین فریاد کرد از اختیار 
 • Who am I? Heaven, with its hundred (mighty) businesses, cried out for help against this ambush of free-will,
 • که ای خداوند کریم و بردبار  ** ده امانم زین دو شاخه‌ی اختیار 
 • Saying, “Deliver me from this pillory of free-will, O gracious and long-suffering Lord!
 • جذب یک راهه‌ی صراط المستقیم  ** به ز دو راه تردد ای کریم 
 • The one-way pull on the straight Path is better than the two ways of perplexity, O gracious One.
 • زین دو ره گرچه همه مقصد توی  ** لیک خود جان کندن آمد این دوی  205
 • Although Thou art the entire (only) goal of these two ways, yet indeed this duality is agonising to the spirit.
 • زین دو ره گرچه به جز تو عزم نیست  ** لیک هرگز رزم هم‌چون بزم نیست 
 • Although the destination of these two ways is unto Thee alone, yet the battle is never like the banquet.”
 • در نبی بشنو بیانش از خدا  ** آیت اشفقن ان یحملنها 
 • Hearken to the explanation thereof given by God in the Qur’án, (namely) the Verse they shrank from bearing it.
 • این تردد هست در دل چون وغا  ** کین بود به یا که آن حال مرا 
 • This perplexity in the heart is like war: (when a man is perplexed he says, “I wonder) whether this is better for my case or that.”
 • در تردد می‌زند بر همدگر  ** خوف و اومید بهی در کر و فر 
 • In perplexity the fear (of failure) and the hope of success are always in conflict with each other, (now) advancing and (now) retreating.
 • مناجات و پناه جستن به حق از فتنه‌ی اختیار و از فتنه‌ی اسباب اختیار کی سماوات و ارضین از اختیار و اسباب اختیار شکوهیدند و ترسیدند و خلقت آدمی مولع افتاد بر طلب اختیار و اسباب اختیار خویش چنانک بیمار باشد خود را اختیار کم بیند صحت خواهد کی سبب اختیارست تا اختیارش بیفزاید و منصب خواهد تا اختیارش بیفزاید و مهبط قهر حق در امم ماضیه فرط اختیار و اسباب اختیار بوده است هرگز فرعون بی‌نوا کس ندیده است 
 • A prayer and a seeking refuge with God from the temptation of free-will and from the temptation of those things that minister to free-will; for the heavens and the earths dreaded and feared free-will and the things that minister to it, while the nature of Man is addicted to seeking free-will and all that ministers to his free-will; as (for example) if he is sick he feels himself to have little free-will and desires health, which ministers to free-will, in order that his free-will may be increased; and he desires high office in order that his free-will may be increased. And it was excess of free-will and of whatever ministers to it that caused the wrath of God to fall upon the peoples of the past. No one ever saw Pharaoh destitute.
 • اولم این جزر و مد از تو رسید  ** ورنه ساکن بود این بحر ای مجید  210
 • From Thee first came this ebb and flow within me; else, O glorious One, this sea (of mine) was still.
 • هم از آنجا کین تردد دادیم  ** بی‌تردد کن مرا هم از کرم 
 • From the same source whence Thou gavest me this perplexity, graciously (now) make me unperplexed likewise.
 • ابتلاام می‌کنی آه الغیاث  ** ای ذکور از ابتلاات چون اناث 
 • Thou art afflicting me. Ah, help (me), O Thou by whose affliction men are (made weak) as women.
 • تا بکی این ابتلا یا رب مکن  ** مذهبی‌ام بخش و ده‌مذهب مکن 
 • How long (will) this affliction (continue)? Do not (afflict me), O Lord! Bestow on me one path, do not make me follow ten paths!
 • اشتری‌ام لاغری و پشت ریش  ** ز اختیار هم‌چو پالان‌شکل خویش 
 • I am (like) an emaciated camel, and my back is wounded by my free-will which resembles a pack-saddle.
 • این کژاوه گه شود این سو گران  ** آن کژاوه گه شود آن سو کشان  215
 • At one moment this pannier weighs heavily on this side, at another moment that pannier sags to that side.
 • بفکن از من حمل ناهموار را  ** تا ببینم روضه‌ی ابرار را 
 • Let the ill-balanced load drop from me, that I may behold the meadow of the pious.
 • هم‌چو آن اصحاب کهف از باغ جود  ** می‌چرم ایقاظ نی بل هم رقود 
 • (Then), like the Fellows of the Cave, I shall browse on the orchard of Bounty— not awake, nay, they are asleep.
 • خفته باشم بر یمین یا بر یسار  ** برنگردم جز چو گو بی‌اختیار 
 • I shall recline on the right or on the left, I shall not roll save involuntarily, like a ball,
 • هم به تقلیب تو تا ذات الیمین  ** یا سوی ذات الشمال ای رب دین 
 • Just as Thou, O Lord of the Judgement, turnest me over either to the right or to the left.
 • صد هزاران سال بودم در مطار  ** هم‌چو ذرات هوا بی‌اختیار  220
 • Hundreds of thousands of years I was flying (to and fro) involuntarily, like the motes in the air.