English    Türkçe    فارسی   

6
2851-2900

 • دست‌بسته سوی دیوان آمدند  ** وز نهیب جان خود لرزان شدند 
 • They (the thieves) came handcuffed into the council-chamber, and they were trembling in fear for their lives.
 • چونک استادند پیش تخت شاه  ** یار شبشان بود آن شاه چو ماه 
 • When they stood before the King's throne, that moon-like King was their (last) night's companion.
 • آنک چشمش شب بهرکه انداختی  ** روز دیدی بی شکش بشناختی 
 • He (the thief) who could without hesitation recognise by day any one on whom he had cast his eye by night
 • شاه را بر تخت دید و گفت این  ** بود با ما دوش شب‌گرد و قرین 
 • Saw the King on the throne and said, “This man was going about with us last night and was our comrade.
 • آنک چندین خاصیت در ریش اوست  ** این گرفت ما هم از تفتیش اوست  2855
 • He who has such a great talent in his beard—our arrest is the result of his enquiry.”
 • عارف شه بود چشمش لاجرم  ** بر گشاد از معرفت لب با حشم 
 • His (the thief's) eye was a knower of the King: consequently he opened his lips (to speak) of (mystic) knowledge to his followers.
 • گفت و هو معکم این شاه بود  ** فعل ما می‌دید و سرمان می‌شنود 
 • He said, “This King was (the subject of) and He is with you: he was seeing our actions and hearing our secret.
 • چشم من ره برد شب شه را شناخت  ** جمله شب با روی ماهش عشق باخت 
 • My eye made its way (to him), recognised the King by night, and all night long played the game of love with his moon-like face.
 • امت خود را بخواهم من ازو  ** کو نگرداند ز عارف هیچ رو 
 • I will beg (forgiveness for) my people from him, for he never averts his face from the knower.
 • چشم عارف دان امان هر دو کون  ** که بدو یابید هر بهرام عون  2860
 • Deem the eye of the knower to be the salvation of the two worlds, whereby every Bahrám (sovereign) obtained help.
 • زان محمد شافع هر داغ بود  ** که ز جز شه چشم او مازاغ بود 
 • Mohammed was the intercessor for every brand (of disgrace) because his eye did not swerve for aught except God.
 • در شب دنیا که محجوبست شید  ** ناظر حق بود و زو بودش امید 
 • In the night of this world, where the sun (of Reality) is veiled, he was beholding God, and (all) his hope was in Him.
 • از الم نشرح دو چشمش سرمه یافت  ** دید آنچ جبرئیل آن بر نتافت 
 • His eyes received collyrium from Did not We expand (thy breast)? He saw that which Gabriel could not endure.
 • مر یتیمی را که سرمه حق کشد  ** گردد او در یتیم با رشد 
 • The orphan to whom (to whose eyes) God applies collyrium becomes the orphan (unique) pearl endowed with (Divine) guidance.
 • نور او بر ذره‌ها غالب شود  ** آن‌چنان مطلوب را طالب شود  2865
 • Its light overpowers (that of all other) pearls, (because) it desires such an (exalted) object of desire.
 • در نظر بودش مقامات العباد  ** لاجرم نامش خدا شاهد نهاد 
 • (All) the (spiritual) stations (attainments) of God's servants were visible to him (the Prophet): consequently God named him ‘The Witness.’
 • آلت شاهد زبان و چشم تیز  ** که ز شب‌خیزش ندارد سر گریز 
 • The weapons of the Witness are a trenchant (veracious) tongue and a keen eye, whose nightly vigil no secret can elude.
 • گر هزاران مدعی سر بر زند  ** گوش قاضی جانب شاهد کند 
 • Though a thousand pretenders (false witnesses) may raise their heads, the Judge turns his ear towards the Witness.
 • قاضیان را در حکومت این فنست  ** شاهد ایشان را دو چشم روشنست 
 • This is the practice of judges in dealing justice: to them the (truthful) witness is (like) two clear eyes.
 • گفت شاهد زان به جای دیده است  ** کو بدیده‌ی بی‌غرض سر دیده است  2870
 • The words (testimony) of the Witness are equivalent to the eye because he has seen the secret (of Reality) with a disinterested eye.
 • مدعی دیده‌ست اما با غرض  ** پرده باشد دیده‌ی دل را غرض 
 • The pretender (false witness) has seen it (too), but with self-interest: self-interest is a veil upon the eye of the heart.
 • حق همی‌خواهد که تو زاهد شوی  ** تا غرض بگذاری و شاهد شوی 
 • God desires that you should become an ascetic (záhid) in order that you may abandon self-interest and become a Witness (sháhid);
 • کین غرضها پرده‌ی دیده بود  ** بر نظر چون پرده پیچیده بود 
 • For these motives of self-interest are a veil upon the eye: they enfold (muffle) the sight, like a veil.
 • پس نبیند جمله را با طم و رم  ** حبک الاشیاء یعمی و یصم 
 • Therefore he (the self-interested man) does not see the whole in (all its) various aspects: your love of (created) things makes you blind and deaf.
 • در دلش خورشید چون نوری نشاند  ** پیشش اختر را مقادیری نماند  2875
 • Since the (Divine) Sun caused a light to dwell in his (the Witness's) heart, the stars no longer had any values for him.
 • پس بدید او بی‌حجاب اسرار را  ** سیر روح مومن و کفار را 
 • Therefore he beheld the mysteries without veil: (he beheld) the journey of the spirit of the true believers and the infidels.
 • در زمین حق را و در چرخ سمی  ** نیست پنهان‌تر ز روح آدمی 
 • God hath not (created) in the earth or in the lofty heaven anything more occult than the spirit of Man.
 • باز کرد از رطب و یابس حق نورد  ** روح را من امر ربی مهر کرد 
 • God hath unfolded (the mystery of all things) moist or dry, (but) He hath sealed (the mystery of) the spirit: ‘(it is) of the amr of my Lord.’
 • پس چو دید آن روح را چشم عزیز  ** پس برو پنهان نماند هیچ چیز 
 • Therefore, since the august eye (of the Witness) beheld that spirit, nothing remains hidden from him.
 • شاهد مطلق بود در هر نزاع  ** بشکند گفتش خمار هر صداع  2880
 • He is the absolute witness in every dispute: his word crushes the crop-sickness (which is the cause) of every headache.
 • نام حق عدلست و شاهد آن اوست  ** شاهد عدلست زین رو چشم دوست 
 • God is named ‘the Just,’ and the Witness belongs to Him: for this reason the just Witness is the eye of the Beloved.
 • منظر حق دل بود در دو سرا  ** که نظر در شاهد آید شاه را 
 • The object of God's regard in both worlds is the (pure) heart, for the king's gaze is fixed upon the favourite.
 • عشق حق و سر شاهدبازیش  ** بود مایه‌ی جمله پرده‌سازیش 
 • God's love and the mystery of His dallying with His favourite were the origin of all His veil-making (creation of phenomena).
 • پس از آن لولاک گفت اندر لقا  ** در شب معراج شاهدباز ما 
 • (’Twas) on that account, then, (that) in meeting (the Prophet) on the night of the Ascension our (Lord who is) fond of dalliance said, ‘But for thee (I would not have created the heavens).’
 • این قضا بر نیک و بد حاکم بود  ** بر قضا شاهد نه حاکم می‌شود  2885
 • This (Divine) Destiny rules (everything) good and evil: does not the Witness become the ruler of Destiny?
 • شد اسیر آن قضا میر قضا  ** شاد باش ای چشم‌تیز مرتضی 
 • The bondsman of Destiny became the Commander of Destiny: hail to thee, O keen-sighted one who art pleasing (to God)!
 • عارف از معروف بس درخواست کرد  ** کای رقیب ما تو اندر گرم و سرد 
 • The knower made many a petition to the Known, saying, ‘O Thou who watchest over us in heat and cold,
 • ای مشیر ما تو اندر خیر و شر  ** از اشارتهات دل‌مان بی‌خبر 
 • O Thou who givest us intimations in weal and woe, (though) our hearts are unaware of Thy intimations,
 • ای یرانا لانراه روز و شب  ** چشم‌بند ما شده دید سبب 
 • O (Lord) who daily and nightly seest us and whom we see not, (our) regarding the secondary cause (instead of the Causer) has muffled our eyes.
 • چشم من از چشم‌ها بگزیده شد  ** تا که در شب آفتابم دیده شد  2890
 • My eye has been chosen above (all other) eyes, so that the (Divine) Sun was beheld by me in the night (of material existence).
 • لطف معروف تو بود آن ای بهی  ** پس کمال البر فی اتمامه 
 • That was (through) Thy well-known grace, O Beauteous One; and (as the proverb says), ‘The perfection of kindness consists in making it complete.’
 • یا رب اتمم نورنا فی الساهره  ** وانجنا من مفضحات قاهره 
 • O Lord, make our light complete in the plain of Resurrection and deliver us from shameful and overwhelming indignities!
 • یار شب را روز مهجوری مده  ** جان قربت‌دیده را دوری مده 
 • Do not let Thy night-companion be banished (from Thy presence) in the daytime, do not inflict farness (separation) on the soul that has experienced nearness (union).
 • بعد تو مرگیست با درد و نکال  ** خاصه بعدی که بود بعد الوصال 
 • Absence from Thee is a grievous and tormenting death, especially the absence that comes after enjoyment of Thy favour.
 • آنک دیدستت مکن نادیده‌اش  ** آب زن بر سبزه‌ی بالیده‌اش  2895
 • Do not put him that hath seen Thee in the position of one that hath not seen (Thee): sprinkle water on his verdure that has sprung up.
 • من نکردم لا ابالی در روش  ** تو مکن هم لاابالی در خلش 
 • I have not acted recklessly (heedlessly) while faring (on Thy Way): do not Thou either act recklessly (ruthlessly) in pricking (inflicting pain upon me).
 • هین مران از روی خود او را بعید  ** آنک او یک‌باره آن روی تو دید 
 • Oh, do not drive far from Thy face him who once beheld Thy face!
 • دید روی جز تو شد غل گلو  ** کل شیء ما سوی الله باطل 
 • To behold the face of any one but Thee is (like the torture of) an iron collar for the throat: everything except God is vain.
 • باطل‌اند و می‌نمایندم رشد  ** زانک باطل باطلان را می‌کشد 
 • They are vain, but they show me the right way because vanity attracts (only) the vain.
 • ذره ذره کاندرین ارض و سماست  ** جنس خود را هر یکی چون کهرباست  2900
 • Each one of the atoms on atoms which exist in this earth and heaven is like amber (a magnet) for its congener.