English    Türkçe    فارسی   

6
4285-4334

 • زین یپنلو هر که بازرگان‌ترست  ** بر سره و بر قلب‌ها دیده‌ورست  4285
 • The shrewdest traders in this mart (carefully) inspect the genuine and spurious wares.
 • شد یپنلو مر ورا دار الرباح  ** وآن گر را از عمی دار الجناح 
 • To him (such an one) the mart is a place of gain, while to others in their blindness it is a place of loss.
 • هر یکی ز اجزای عالم یک به یک  ** بر غبی بندست و بر استاد فک 
 • Every particle of the world, one by one, is a fetter for the fool and a means of deliverance for the wise.
 • بر یکی قندست و بر دیگر چو زهر  ** بر یکی لطفست و بر دیگر چو قهر 
 • It is (sweet as) candy for one and (bitter) as poison for another: it is (beautiful as) mercy for one and (terrible) as wrath for another.
 • هر جمادی با نبی افسانه‌گو  ** کعبه با حاجی گواه و نطق‌خو 
 • Every inanimate thing tells a tale to the Prophet: the Ka‘ba testifies to the pilgrim and is eloquent (on his behalf).
 • بر مصلی مسجد آمد هم گواه  ** کو همی‌آمد به من از دور راه  4290
 • The mosque, too, bears witness to him who performs the ritual prayer, saying, “He came a long way to (visit) me.”
 • با خلیل آتش گل و ریحان و ورد  ** باز بر نمرودیان مرگست و درد 
 • The fire is (like) flowers and sweet basils and roses to (one like) Khalíl (Abraham); to those like Nimrod, on the contrary, it is death and anguish.
 • بارها گفتیم این را ای حسن  ** می‌نگردم از بیانش سیر من 
 • We have said this many a time, O Hasan: I will never be weary of setting it forth.
 • بارها خوردی تو نان دفع ذبول  ** این همان نانست چون نبوی ملول 
 • Many a time have you eaten bread to prevent (yourself from) getting thin: ’tis the same bread: why are not you surfeited?
 • در تو جوعی می‌رسد تو ز اعتلال  ** که همی‌سوزد ازو تخمه و ملال 
 • (Because), in normal health, a new hunger comes to you, by which indigestion and satiety are consumed.
 • هرکه را درد مجاعت نقد شد  ** نو شدن با جزو جزوش عقد شد  4295
 • When one actually feels the pangs of hunger, a (sense of) refreshment is associated with every part (of the body).
 • لذت از جوعست نه از نقل نو  ** با مجاعت از شکر به نان جو 
 • The pleasure (of eating) is (derived) from hunger, not from new dessert (viands): hunger makes barley-bread more delicious than sugar.
 • پس ز بی‌جوعیست وز تخمه‌ی تمام  ** آن ملالت نه ز تکرار کلام 
 • That weariness, then, is caused by lack of hunger (ardour) and complete (spiritual) indigestion, not by repetition of the discourse.
 • چون ز دکان و مکاس و قیل و قال  ** در فریب مردمت ناید ملال 
 • How is it that you are not weary of your shop and of haggling and disputing in order to cheat people?
 • چون ز غیبت و اکل لحم مردمان  ** شصت سالت سیریی نامد از آن 
 • How is it that you have not been surfeited by speaking ill of men in their absence and backbiting them for sixty years?
 • عشوه‌ها در صید شله‌ی کفته تو  ** بی ملولی بارها خوش گفته تو  4300
 • Time after time, without wearying, you have gaily spoken false words of flattery in pursuit of a vile woman; [Time after time, without wearying, you have gaily spoken false words of flattery in pursuit of a ruptured (deflowered) vulva;]
 • بار آخر گوییش سوزان و چست  ** گرم‌تر صد بار از بار نخست 
 • And the last time you utter them with fire and energy, a hundred times more ardently than the first time.
 • درد داروی کهن را نو کند  ** درد هر شاخ ملولی خو کند 
 • Passion makes the old medicine new; passion lops every bough of weariness.
 • کیمیای نو کننده دردهاست  ** کو ملولی آن طرف که درد خاست 
 • Passion is the elixir that makes (things) new: how (can there be) weariness where passion has arisen?
 • هین مزن تو از ملولی آه سرد  ** درد جو و درد جو و درد درد 
 • Oh, do not sigh heavily from weariness: seek passion, seek passion, passion, passion!
 • خادع دردند درمان‌های ژاژ  ** ره‌زنند و زرستانان رسم باژ  4305
 • Vain remedies (only) beguile (true) passion: they are (like) brigands and those who extort money in the form of tolls.
 • آب شوری نیست در مان عطش  ** وقت خوردن گر نماید سرد و خوش 
 • A briny water is no remedy for thirst: (even) if it seem cold and delicious at the moment of drinking,
 • لیک خادع گشته و مانع شد ز جست  ** ز آب شیرینی کزو صد سبزه رست 
 • Yet it beguiles (you) and prevents (you) from seeking the sweet water by which a hundred plants are made to grow.
 • هم‌چنین هر زر قلبی مانعست  ** از شناس زر خوش هرجا که هست 
 • Likewise every piece of spurious gold prevents (you) from recognising the good (genuine) gold wherever it is (to be found).
 • پا و پرت را به تزویری برید  ** که مراد تو منم گیر ای مرید 
 • It (the spurious gold) cuts off your feet and (clips) your wings by imposture, saying, “I am what you seek: take me, O seeker.”
 • گفت دردت چینم او خود درد بود  ** مات بود ار چه به ظاهر برد بود  4310
 • It says, “I will remove thy passion,” (but) in truth it is (worthless as) dregs: it is (really) checkmate (defeat) though it is victory in appearance.
 • رو ز درمان دروغین می‌گریز  ** تا شود دردت مصیب و مشک‌بیز 
 • Go, always be fleeing from the false remedy, in order that thy passion may be successful and rich in perfume.
 • گفت نه دزدی تو و نه فاسقی  ** مرد نیکی لیک گول و احمقی 
 • He (the night-patrol) said, “You are not a thief and you are not a reprobate: you are a good man, but you are foolish and silly.
 • بر خیال و خواب چندین ره کنی  ** نیست عقلت را تسوی روشنی 
 • You make such a long journey, (relying) on a phantasy and (mere) dream: your intelligence has not the least spark of brightness.
 • بارها من خواب دیدم مستمر  ** که به بغدادست گنجی مستتر 
 • I have dreamed many times, continuously, that there is a concealed treasure at Baghdád,
 • در فلان سوی و فلان کویی دفین  ** بود آن خود نام کوی این حزین  4315
 • Buried in such-and-such a quarter and such-and-such a street” —the name, in fact, was that of the street where this sorrowful man lived.
 • هست در خانه‌ی فلانی رو بجو  ** نام خانه و نام او گفت آن عدو 
 • “It is in so-and-so's house: go and seek it!”—the enemy (the night-patrol) named the house and mentioned his (the treasure-seeker's) name.
 • دیده‌ام خود بارها این خواب من  ** که به بغدادست گنجی در وطن 
 • “I myself have often dreamed that there is a treasure in the dwelling-place at Baghdád.
 • هیچ من از جا نرفتم زین خیال  ** تو به یک خوابی بیایی بی‌ملال 
 • I never left my home on account of this phantasy, (but) you in consequence of a single dream come (hither) without thinking of the fatigue.
 • خواب احمق لایق عقل ویست  ** هم‌چو او بی‌قیمتست و لاشیست 
 • The dreams of a fool are suitable to his intelligence: like it, they are worthless and good-for-nothing.
 • خواب زن کمتر ز خواب مرد دان  ** از پی نقصان عقل و ضعف جان  4320
 • Know that a woman's dreams are inferior to those of a man because of her deficiency of intelligence and weakness of soul.
 • خواب ناقص‌عقل و گول آید کساد  ** پس ز بی‌عقلی چه باشد خواب باد 
 • The dreams of one deficient in intelligence and foolish are of little value: what, then, must be the dreams produced by (entire) lack of intelligence? (Mere) wind!”
 • گفت با خود گنج در خانه‌ی منست  ** پس مرا آن‌جا چه فقر و شیونست 
 • He (the treasure-seeker) said to himself, “The treasure is in my house: then why am I poverty-stricken and lamenting there?
 • بر سر گنج از گدایی مرده‌ام  ** زانک اندر غفلت و در پرده‌ام 
 • (While living) over the treasure, I have (almost) died of beggary because I am heedless and blind.”
 • زین بشارت مست شد دردش نماند  ** صد هزار الحمد بی لب او بخواند 
 • At this good news he was intoxicated (with joy): his sorrow vanished, and without (opening his) lips he chanted a hundred thousand praises to God.
 • گفت بد موقوف این لت لوت من  ** آب حیوان بود در حانوت من  4325
 • He said, “My food (fortune) depended on (my suffering) these blows: the Water of life was in my shop (all the time).
 • رو که بر لوت شگرفی بر زدم  ** کوری آن وهم که مفلس بدم 
 • Begone, for I have met with a great piece of fortune, to confound the idea that I was destitute.
 • خواه احمق‌دان مرا خواهی فرو  ** آن من شد هرچه می‌خواهی بگو 
 • Deem me foolish or contemptible as you please: it (the treasure) is mine, say what you like.
 • من مراد خویش دیدم بی‌گمان  ** هرچه خواهی گو مرا ای بددهان 
 • Beyond doubt I have seen my wish (fulfilled): call me anything you please, O foul-mouthed one!
 • تو مرا پر درد گو ای محتشم  ** پیش تو پر درد و پیش خود خوشم 
 • Call me sorrowful, O respected sir: in your view I am sorrowful, but in my view I am happy.
 • وای اگر بر عکس بودی این مطار  ** پیش تو گلزار و پیش خویش راز  4330
 • Alas, if the case had been reversed (and if I had been like) a rose-garden in your view and miserable in my own!”
 • مثل 
 • Parable.
 • گفت با درویش روزی یک خسی  ** که ترا این‌جا نمی‌داند کسی 
 • One day a base fellow said to a dervish, “Thou art unknown to any one here.”
 • گفت او گر می‌نداند عامیم  ** خویش را من نیک می‌دانم کیم 
 • He replied, “If the vulgar do not know me, I know very well who I am.
 • وای اگر بر عکس بودی درد و ریش  ** او بدی بینای من من کور خویش 
 • Alas, if the pain and sore (the spiritual malady) had been reversed (bestowed contrariwise) and he (the vulgar man) had seen me (as I really am), while I was blind to myself!”
 • احمقم گیر احمقم من نیک‌بخت  ** بخت بهتر از لجاج و روی سخت 
 • (The treasure-seeker said), “Suppose I am a fool, I am a lucky fool: luck is better than perversity and a hard (impudent) face.