English    Türkçe    فارسی   

1
3005-3029

 • چون دلش آموخت شمع افروختن ** آفتاب او را نیارد سوختن‌‌ 3005
 • Since his heart has learned to light the candle (of spiritual knowledge and love), the sun cannot burn him.
 • گفت حق در آفتاب منتجم ** ذکر تزاور کذا عن کهفهم‌‌
 • God hath made mention of the rising sun as turning aside— like that—from their cave.
 • خار جمله لطف چون گل می‌‌شود ** پیش جزوی کاو سوی کل می‌‌رود
 • The thorn becomes entirely beautiful, like the rose, in the sight of the particular that is going towards the Universal.
 • چیست تعظیم خدا افراشتن ** خویشتن را خوار و خاکی داشتن‌‌
 • What is (the meaning of) to exalt and glorify God? To deem yourself despicable and (worthless) as dust.
 • چیست توحید خدا آموختن ** خویشتن را پیش واحد سوختن‌‌
 • What is (the meaning of) to learn the knowledge of God's unity? To consume yourself in the presence of the One.
 • گر همی‌‌خواهی که بفروزی چو روز ** هستی همچون شب خود را بسوز 3010
 • If you wish to shine like day, burn up your night-like self-existence.
 • هستی‌‌ات در هست آن هستی نواز ** همچو مس در کیمیا اندر گداز
 • Melt away your existence, as copper (melts away) in the elixir, in the being of Him who fosters (and sustains) existence.
 • در من و ما سخت کرده ستی دو دست ** هست این جمله‌‌ی خرابی از دو هست‌‌
 • You have fastened both your hands tight on (are determined not to give up) “I” and “we”: all this (spiritual) ruin is caused by dualism.
 • رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار
 • How the wolf and fox went to hunt in attendance on the lion.
 • شیر و گرگ و روبهی بهر شکار ** رفته بودند از طلب در کوهسار
 • A lion, wolf, and fox had gone to hunt in the mountains in quest (of food),
 • تا به پشت همدگر بر صیدها ** سخت بر بندند بار قیدها
 • That by supporting each other they might tie fast the burden of the fetters (of captivity) on the hunted animals,
 • هر سه با هم اندر آن صحرای ژرف ** صیدها گیرند بسیار و شگرف‌‌ 3015
 • And all three together might seize much and great quarry in that deep wilderness.
 • گر چه ز یشان شیر نر را ننگ بود ** لیک کرد اکرام و همراهی نمود
 • Although the fierce lion was ashamed of them (the wolf and fox), yet he did them honour and gave them his company on the way.
 • این چنین شه را ز لشکر زحمت است ** لیک همره شد جماعت رحمت است‌‌
 • To a king like this the (escort of) soldiers are an annoyance, but he accompanied them: a united party is a mercy (from God).
 • این چنین مه را ز اختر ننگهاست ** او میان اختران بهر سخاست‌‌
 • A moon like this is disgraced by the stars: it is amongst the stars for generosity's sake.
 • امر شاورهم پیمبر را رسید ** گر چه رایی نیست رایش را ندید
 • The (Divine) command, Consult them, came to the Prophet, though no counsel is to be compared with his own.
 • در ترازو جو رفیق زر شده ست ** نی از آن که جو چو زر گوهر شده ست‌‌ 3020
 • In the scales barley has become the companion of gold, (but that is) not because barley has become a substance like gold.
 • روح قالب را کنون همره شده ست ** مدتی سگ حارس درگه شده ست‌‌
 • The spirit has now become the body's fellow-traveller: the dog has become for a time the guardian of the palace-gate.
 • چون که رفتند این جماعت سوی کوه ** در رکاب شیر با فر و شکوه‌‌
 • When this party (the wolf and fox) went to the mountains at the stirrup (side) of the lion majestic and grand,
 • گاو کوهی و بز و خرگوش زفت ** یافتند و کار ایشان پیش رفت‌‌
 • They found a mountain-ox and goat and fat hare, and their business went forward (prosperously).
 • هر که باشد در پی شیر حراب ** کم نیاید روز و شب او را کباب‌‌
 • Whoever is on the heels of him that is a lion in combat, roast-meat does not fail him by day or by night.
 • چون ز که در بیشه آوردندشان ** کشته و مجروح و اندر خون کشان‌‌ 3025
 • When they brought them (the animals which they had caught) from the mountains to the jungle, killed and wounded and dragging along in (streams of) blood,
 • گرگ و روبه را طمع بود اندر آن ** که رود قسمت به عدل خسروان‌‌
 • The wolf and fox hoped that a division (of the prey) would be made according to the justice of emperors.
 • عکس طمع هر دوشان بر شیر زد ** شیر دانست آن طمعها را سند
 • The reflexion of the hope of both of them struck the lion: the lion knew (what was) the ground for those hopes.
 • هر که باشد شیر اسرار و امیر ** او بداند هر چه اندیشد ضمیر
 • Any one that is the lion and prince of (spiritual) mysteries, he will know all that the conscience thinks.
 • هین نگه دار ای دل اندیشه جو ** دل ز اندیشه‌‌ی بدی در پیش او
 • Beware! Guard thyself, O heart disposed to thinking, from any evil thought in his presence.