English    Türkçe    فارسی   

2
146-170

 • عمرها بایست تا دم پاک شد ** تا امین مخزن افلاک شد
 • (Many) lifetimes were needed that the breath might be purified, so that he (its owner) was entrusted with the treasury of the Heavens.
 • خود گرفتی این عصا در دست راست ** دست را دستان موسی از کجاست‏
 • (Suppose that) thou hast grasped this rod firmly in thy hand: whence will accrue to thy hand the cunning of Moses?”
 • گفت اگر من نیستم اسرار خوان ** هم تو بر خوان نام را بر استخوان‏
 • He said, “If I am not one to pronounce (such sacred) mysteries, do thou pronounce the Name over the bones.”
 • گفت عیسی یا رب این اسرار چیست ** میل این ابله در این بیگار چیست‏
 • Jesus cried, “O Lord, what are these hidden purposes (of Thine)? What is (the meaning of) this fool's inclination (to engage) in this fruitless work?
 • چون غم خود نیست این بیمار را ** چون غم جان نیست این مردار را 150
 • How has this sick man no care for himself? How has this corpse no care for (spiritual) life?
 • مرده‏ی خود را رها کرده ست او ** مرده‏ی بیگانه را جوید رفو
 • He has left (uncared for) his own dead (soul) and seeks to mend (revive) the dead (bones) of a stranger.”
 • گفت حق ادبارگر ادبار جوست ** خار روییده جزای کشت اوست‏
 • God (answered and) said, “The backslider seeks backsliding: the thistle that has grown (in him) is the retribution for (consequence of) his sowing.”
 • آن که تخم خار کارد در جهان ** هان و هان او را مجو در گلستان‏
 • He that sows the seed of thistles in the world, be warned not to look for him in the rose-garden.
 • گر گلی گیرد به کف خاری شود ** ور سوی یاری رود ماری شود
 • If he take a rose in his hand, it becomes a thistle; and if he go to a friend, he (the friend) becomes a snake.
 • کیمیای زهر و مار است آن شقی ** بر خلاف کیمیای متقی‏ 155
 • The damned wretch is an elixir which transmutes into poison and snakes; (his elixir is) contrary to the elixir of the God-fearing man.
 • اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و لاحول گفتن خادم
 • How the Súfí enjoined the servant to take care of his beast and how the servant said, “Lá hawl.”
 • صوفیی می‏گشت در دور افق ** تا شبی در خانقاهی شد قنق‏
 • A Súfí was wandering round the world till one night he became a guest at a monastery (for Súfís).
 • یک بهیمه داشت در آخر ببست ** او به صدر صفه با یاران نشست‏
 • He had a beast (ass): he tied it in the stable, (while) he (himself) sat at the top of the dais with his friends.
 • پس مراقب گشت با یاران خویش ** دفتری باشد حضور یار بیش‏
 • Then he engaged with his friends in (mystical) meditation: the presence of a friend (of God) is (like) a book (which is open) before (one).
 • دفتر صوفی سواد حرف نیست ** جز دل اسپید همچون برف نیست‏
 • The Súfí's book is not (composed of) ink of letters (letters written with ink): it is naught but a heart white as snow.
 • زاد دانشمند آثار قلم ** زاد صوفی چیست آثار قدم‏ 160
 • The scholar's provision is (consists of) pen-marks (written letters and words). What is the Súfí's provision? Footmarks.
 • همچو صیادی سوی اشکار شد ** گام آهو دید بر آثار شد
 • He (the Súfí) stalks the game, like a hunter: he sees the musk-deer's track and follows the footprints.
 • چند گاهش گام آهو در خور است ** بعد از آن خود ناف آهو رهبر است‏
 • For some while the track of the deer is (the) proper (clue) for him, (but) afterwards ’tis the navel (musk-gland) of the deer that is his guide.
 • چون که شکر گام کرد و ره برید ** لاجرم ز آن گام در کامی رسید
 • When he has given thanks for (having been favoured with knowledge of) the track and has traversed the way, of necessity by means of that track he arrives at a goal.
 • رفتن یک منزلی بر بوی ناف ** بهتر از صد منزل گام و طواف‏
 • To go one stage (guided) by the scent of the musk-gland is better than a hundred stages of (following) the track and roaming about.
 • آن دلی کاو مطلع مهتابهاست ** بهر عارف فتحت ابوابهاست‏ 165
 • The heart that is the rising-place of the moonbeams (of Divine light) is for the gnostic (the means of revelation indicated by the words) its doors shall be opened.
 • با تو دیوار است و با ایشان در است ** با تو سنگ و با عزیزان گوهر است‏
 • To you it is a wall, to them it is a door; to you a stone, to (those) venerated ones a pearl.
 • آن چه تو در آینه بینی عیان ** پیر اندر خشت بیند بیش از آن‏
 • What you see plainly in the mirror—the Pír sees more than that in the brick.
 • پیر ایشان‏اند کاین عالم نبود ** جان ایشان بود در دریای جود
 • The Pírs are they whose spirits, before this world existed, were in the Sea of (Divine) bounty.
 • پیش از این تن عمرها بگذاشتند ** پیشتر از کشت بر برداشتند
 • Before (the creation of) this body they passed (many) lifetimes; before the sowing they took up (harvested) the fruit (produce).
 • پیشتر از نقش جان پذرفته‏اند ** پیشتر از بحر درها سفته‏اند 170
 • They have received the spirit before (the creation of) the form; they have bored the pearls before (the creation of) the sea.