English    Türkçe    فارسی   

2
2009-2033

 • توبه کن و ز خورده استفراغ کن ** ور جراحت کهنه شد رو داغ کن‏
 • Repent, and empty yourself of what you have drunk; and if your wound is old (and unhealed), go, cauterise (it).
 • تتمه‏ی حکایت خرس و آن ابله که بر وفای او اعتماد کرده بود
 • Continuation of the story of the bear and of the fool who had put trust in its good faith.
 • خرس هم از اژدها چون وارهید ** و آن کرم ز آن مرد مردانه بدید 2010
 • The bear, too, when it was delivered from the dragon and received such kindness from that brave man—
 • چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار ** شد ملازم در پی آن بردبار
 • Like the dog of the Men of the Cave, that poor bear became an attendant at the heels of him that bore the burden (of the fight with the dragon).
 • آن مسلمان سر نهاد از خستگی ** خرس حارس گشت از دل بستگی‏
 • That Moslem, from fatigue, laid down his head (to rest); the bear, from devotion (to him), became (his) guard.
 • آن یکی بگذشت و گفتش حال چیست ** ای برادر مر ترا این خرس کیست‏
 • A certain man passed by and said to him, “What has happened? O brother, who is this bear (in relation) to you?”
 • قصه واگفت و حدیث اژدها ** گفت بر خرسی منه دل ابلها
 • He recounted the adventure, and the story of the dragon. The other said, “Do not set your heart on a bear, O fool!
 • دوستی ابله بتر از دشمنی است ** او بهر حیله که دانی راندنی است‏ 2015
 • The friendship of a fool is worse than (his) enmity: it (the bear) ought to be driven away by every means you know.”
 • گفت و الله از حسودی گفت این ** ور نه خرسی چه نگری این مهر بین‏
 • He (the man with the bear) said (to himself), “By God, he has said this from envy; otherwise,” (he said aloud), “why do you look at the bearishness (of the bear)? Behold this affection (which it has for me)!”
 • گفت مهر ابلهان عشوه‏ده است ** این حسودی من از مهرش به است‏
 • “The affection of fools,” said the other, “is beguiling; this envy of mine is better than its (the bear's) affection.
 • هی بیا با من بران این خرس را ** خرس را مگزین مهل هم جنس را
 • Hey, come with me and drive away this bear: do not choose the bear (as your friend), do not forsake one of your own kind!”
 • گفت رو رو کار خود کن ای حسود ** گفت کارم این بد و رزقت نبود
 • “Go, go,” said he, “mind your own business, O envious man!” Said the other, “This was my business, and it was not your fortune (to follow my advice).
 • من کم از خرسی نباشم ای شریف ** ترک او کن تا منت باشم حریف‏ 2020
 • I am not less than a bear, O noble sir: abandon it, in order that I may be your comrade.
 • بر تو دل می‏لرزدم ز اندیشه‏ای ** با چنین خرسی مرو در بیشه‏ای‏
 • My heart is trembling with anxiety for you: do not go into a forest with a bear like this.
 • این دلم هرگز نلرزید از گزاف ** نور حق است این نه دعوی و نه لاف‏
 • This heart of mine has never trembled in vain; this is the Light of God, not pretence or idle brag.
 • مومنم ینظر بنور الله شده ** هان و هان بگریز از این آتشکده‏
 • I am the true believer who has become seeing by the Light of God. Beware and beware! Flee from this fire-temple!”
 • این همه گفت و به گوشش در نرفت ** بد گمانی مرد را سدی است زفت‏
 • He said all this, and it entered not his ear: suspicion is a thick barrier to a man.
 • دست او بگرفت و دست از وی کشید ** گفت رفتم چون نه‏ای یار رشید 2025
 • He took his hand, and he (the man with the bear) withdrew his hand from him. The other said, “I will go, since you are not a well-guided friend.”
 • گفت رو بر من تو غم خواره مباش ** بو الفضولا معرفت کمتر تراش‏
 • “Go,” cried he; “be not troubled for me; don't carve (retail) so much wisdom, O meddlesome one!”
 • باز گفتش من عدوی تو نی‏ام ** لطف باشد گر بیایی در پی‏ام‏
 • He answered him, (saying), “I am not your enemy: it would be a kindness if you would come after me.”
 • گفت خوابستم مرا بگذار و رو ** گفت آخر یار را منقاد شو
 • “I am sleepy,” said he; “let me alone, go!” He replied, “Pray, give in to your friend,
 • تا بخسبی در پناه عاقلی ** در جوار دوستی صاحب دلی‏
 • So that you may sleep under the safeguard of a sage, under the protection of one loved (by God), a man of heart (spiritual insight).”
 • در خیال افتاد مرد از جد او ** خشمگین شد زود گردانید رو 2030
 • The man was thrown by his (the other's) earnestness into a (groundless) fancy: he became angry and quickly averted his face,
 • کاین مگر قصد من آمد خونی است ** یا طمع دارد گدا و تونی است‏
 • Thinking, “Mayhap this man has come to attack me—he is a murderer; or he has hope (of gain)—he is a beggar and a tout;
 • یا گرو بسته ست با یاران بدین ** که بترساند مرا زین هم نشین‏
 • Or he has wagered with his friends that he will make me afraid of this companion.”
 • خود نیامد هیچ از خبث سرش ** یک گمان نیک اندر خاطرش‏
 • From the wickedness of his heart, not (even) one good surmise came into his thoughts at all.