English    Türkçe    فارسی   

2
2184-2208

 • کوفت صوفی را چو تنها یافتش ** نیم کشتش کرد و سر بشکافتش‏
 • He beat the Súfí when he found him alone; he half killed him and cracked his head.
 • گفت صوفی آن من بگذشت لیک ** ای رفیقان پاس خود دارید نیک‏ 2185
 • Said the Súfí, “Mine is over, but O comrades, take good care of yourselves!
 • مر مرا اغیار دانستید هان ** نیستم اغیارتر زین قلتبان‏
 • Ye regarded me as an alien. Look out! I am not more alien than this scoundrel.
 • این چه من خوردم شما را خوردنی است ** وین چنین شربت جزای هر دنی است‏
 • That (cup) which I have drunk must be drunk by you, and such a draught as this is the due of every cad.”
 • این جهان کوه است و گفت‏وگوی تو ** از صدا هم باز آید سوی تو
 • This world is (like) the mountain, and (all) thy words come back to thee from the echo.
 • چون ز صوفی گشت فارغ باغبان ** یک بهانه کرد ز آن پس جنس آن‏
 • After the gardener had finished with the Súfí, he invented a pretext of the same kind as the former,
 • کای شریف من برو سوی وثاق ** که ز بهر چاشت پختم من رقاق‏ 2190
 • Saying, “O my Sharíf, go to the house, for I have baked (some) thin cakes of bread for breakfast.
 • بر در خانه بگو قیماز را ** تا بیارد آن رقاق و قاز را
 • At the house-door tell Qaymáz to fetch those cakes and the goose.”
 • چون به ره کردش بگفت ای تیز بین ** تو فقیهی ظاهر است این و یقین‏
 • Having sent him off, he said (to the other), “O keen-sighted one, thou art a jurist; this is manifest and sure.
 • او شریفی می‏کند دعوی سرد ** مادر او را که داند تا که کرد
 • (But) he (thy friend) a Sharíf! ’Tis an absurd claim he is making. Who knows who committed adultery with his mother?
 • بر زن و بر فعل زن دل می‏نهید ** عقل ناقص و آن گهانی اعتماد
 • Will ye set your hearts (rely) on woman and the deeds of woman? (Will ye acknowledge her to be of) weak mind, and then (put) trust (in her)?
 • خویشتن را بر علی و بر نبی ** بسته است اندر زمانه بس غبی‏ 2195
 • Many a fool in the world has tacked himself on to ‘Alí and the Prophet—and there is many a fool in the world (who will believe him).”
 • هر که باشد از زنا و زانیان ** این برد ظن در حق ربانیان‏
 • Whoever is (born) of adultery and (is one) of the adulterous will think this concerning the men of God.
 • هر که بر گردد سرش از چرخها ** همچو خود گردنده بیند خانه را
 • Any one whose head is made giddy by (his own) gyrations sees the house turning round like himself.
 • آن چه گفت آن باغبان بو الفضول ** حال او بد، دور از اولاد رسول‏
 • What that vain talker, the gardener, said was (indicative of) his (own) condition; (it was) far from (being applicable to) the descendants of the Prophet.
 • گر نبودی او نتیجه مرتدان ** کی چنین گفتی برای خاندان‏
 • If he had not been the issue of apostates, how should he have spoken thus as regards (the Prophet's) House?
 • خواند افسونها شنید آن را فقیه ** در پیش رفت آن ستمکار سفیه‏ 2200
 • He used spells (guileful words), and the jurist hearkened to them. (Then) that insolent bully went after him (the Sharíf).
 • گفت ای خر اندر این باغت که خواند ** دزدی از پیغمبرت میراث ماند
 • He said, “O ass, who invited you into this orchard? Has robbery been left to you as an inheritance by the Prophet?
 • شیر را بچه همی‏ماند بدو ** تو به پیغمبر به چه مانی بگو
 • The lion's cub resembles him (the lion): in what do you resemble the Prophet? Tell (me that)!”
 • با شریف آن کرد مرد ملتجی ** که کند با آل یاسین خارجی‏
 • The man (the gardener) who had sought refuge (in craft) did to the Sharíf that which a Khárijite would do to the Family of Yá-sín (Mohammed).
 • تا چه کین دارند دایم دیو و غول ** چون یزید و شمر با آل رسول‏
 • (I marvel) what hatred devils and ghouls like Yazíd and Shimr always have towards the Prophet's Family.
 • شد شریف از زخم آن ظالم خراب ** با فقیه او گفت ما جستیم از آب‏ 2205
 • The Sharíf was devastated by the blows of that ruffian. He said to the jurist, “W have jumped out of the water.
 • پای دار اکنون که ماندی فرد و کم ** چون دهل شو زخم می‏خور بر شکم‏
 • Do thou stand fast, now that thou art left alone and deprived (of our support). Be as a drum, suffer blows on the belly!
 • گر شریف و لایق و هم دم نی‏ام ** از چنین ظالم تو را من کم نی‏ام‏
 • If I am not a Sharíf and worthy (of thee) and a (true) bosom-friend, (at any rate) I am no worse for thee than such a ruffian as this.”
 • شد از او فارغ بیامد کای فقیه ** چه فقیهی ای تو ننگ هر سفیه‏
 • He (the gardener) finished with him (the Sharíf), and came up, saying, “O jurist, what (sort of) jurist are you, O you disgrace to every fool?