English    Türkçe    فارسی   

2
2216-2240

 • سایه شاهان طلب هر دم شتاب ** تا شوی ز آن سایه بهتر ز آفتاب‏
 • Hasten every moment to seek the shadow (protection) of (those) kings, that by means of that shadow you may become superior to the sun.
 • گر سفر داری بدین نیت برو ** ور حضر باشد از این غافل مشو
 • If you have a journey (to make), go with this intention; and if it be (that you stay) at home, neglect not this.
 • گفتن شیخی بایزید را که کعبه منم گرد من طوافی می‏کن‏
 • How a certain Shaykh said to Báyazíd, “I am the Ka‘ba: perform a circumambulation round me.”
 • سوی مکه شیخ امت بایزید ** از برای حج و عمره می‏دوید
 • Báyazíd, the Shaykh of the community, was hurrying to Mecca for the greater pilgrimage (hajj) and the lesser (‘umra).
 • او به هر شهری که رفتی از نخست ** مر عزیزان را بکردی باز جست‏
 • In every city to which he went he would at first make search after the venerable (saints).
 • گرد می‏گشتی که اندر شهر کیست ** کاو بر ارکان بصیرت متکی‏است‏ 2220
 • He would roam about, asking, “Who is there in the city that is relying on (spiritual) insight?”
 • گفت حق اندر سفر هر جا روی ** باید اول طالب مردی شوی‏
 • God has said, “Whithersoever thou goest in thy travels, thou must first seek after a (holy) man.”
 • قصد گنجی کن که این سود و زیان ** در تبع آید تو آن را فرع دان‏
 • Go in quest of a treasure, for (worldly) profit and loss come second: regard them as the branch (not as the root).
 • هر که کارد قصد گندم باشدش ** کاه خود اندر تبع می‏آیدش‏
 • Whoever sows is in quest of wheat; the chaff comes to him indeed, (but only) secondarily.
 • که بکاری بر نیاید گندمی ** مردمی جو مردمی جو مردمی‏
 • If you sow chaff, no wheat will come up: seek a man, seek a man, a man!
 • قصد کعبه کن چو وقت حج بود ** چون که رفتی مکه هم دیده شود 2225
 • When it is the season of pilgrimage, go in quest of the Ka‘ba; when you have gone (with that purpose), Mecca also will be seen.
 • قصد در معراج دید دوست بود ** در تبع عرش و ملایک هم نمود
 • In the Mi‘ráj (Ascension of the Prophet) the quest was (for) vision of the Beloved; ’twas but secondarily that the empyrean and the angels were also shown.
 • حکایت‏
 • Story.
 • خانه‏ی نو ساخت روزی نو مرید ** پیر آمد خانه‏ی او را بدید
 • A novice one day built a new house; the Pír came (and) saw his house.
 • گفت شیخ آن نو مرید خویش را ** امتحان کرد آن نکو اندیش را
 • The Shaykh said to his new disciple—he put to the test him that had good thoughts—
 • روزن از بهر چه کردی ای رفیق ** گفت تا نور اندر آید زین طریق‏
 • “Wherefore hast thou made a window, O comrade?” Said he, “In order that light may come in by this way.”
 • گفت آن فرع است این باید نیاز ** تا از این ره بشنوی بانگ نماز 2230
 • He (the Shaykh) said, “That is (only) the branch (secondary object); (thy) want (desire) must be this, (namely) that through this channel thou mayst hear the call to prayer.”
 • بایزید اندر سفر جستی بسی ** تا بیابد خضر وقت خود کسی‏
 • Báyazíd, on his journey (to the Ka‘ba), sought much to find some one that was the Khizr of his time.
 • دید پیری با قدی همچون هلال ** دید در وی فر و گفتار رجال‏
 • He espied an old man with a stature (bent) like the new moon; he saw in him the majesty and (lofty) speech of (holy) men;
 • دیده نابینا و دل چون آفتاب ** همچو پیلی دیده هندستان به خواب‏
 • His eyes sightless, and his heart (illumined) as the sun: like an elephant dreaming of Hindustán.
 • چشم بسته خفته بیند صد طرب ** چون گشاید آن نبیند ای عجب‏
 • With closed eyes, asleep, he beholds a hundred delights; when he opens (his eyes), he sees not those (delights)—oh, (’tis) wonderful!
 • بس عجب در خواب روشن می‏شود ** دل درون خواب روزن می‏شود 2235
 • Many a wonder is made manifest in sleep: in sleep the heart becomes a window.
 • آن که بیدار است و بیند خواب خوش ** عارف است او خاک او در دیده کش‏
 • One that is awake and dreams fair dreams, he is the knower (of God): smear your eyes with his dust.
 • پیش او بنشست و می‏پرسید حال ** یافتش درویش و هم صاحب عیال‏
 • He (Báyazíd) sat down before him and asked about his condition; he found him to be a dervish and also a family man.
 • گفت عزم تو کجا ای بایزید ** رخت غربت را کجا خواهی کشید
 • He (the old man) said, “Whither art thou bound, O Báyazíd? To what place wouldst thou take the baggage of travel in a strange land?”
 • گفت قصد کعبه دارم از پگه ** گفت هین با خود چه داری زاد ره‏
 • Báyazíd answered, “I start for the Ka‘ba at daybreak.” “Eh,” cried the other, “what hast thou as provisions for the road?”
 • گفت دارم از درم نقره دویست ** نک ببسته سخت در گوشه‏ی ردی است‏ 2240
 • “I have two hundred silver dirhems,” said he; “look, (they are) tied fast in the corner of my cloak.”