English    Türkçe    فارسی   

2
2922-2946

 • از برای مژدگانی صد نشان ** از گزافه هر خسی کرده بیان‏
 • For the sake of the reward every rascal, (speaking) at random, sets forth a hundred clues.
 • متردد شدن در میان مذهبهای مخالف و بیرون شو و مخلص یافتن‏
 • On being perplexed amidst discordant doctrines and finding (a means of) escape and deliverance.
 • همچنان که هر کسی در معرفت ** می‏کند موصوف غیبی را صفت‏
 • (This is) even as in the matter of knowledge (of God) every one describes (differently) the Unseen Object of description.
 • فلسفی از نوع دیگر کرده شرح ** باحثی مر گفت او را کرده جرح‏
 • The philosopher gives an explanation of another (a particular) kind; a scholastic theologian invalidates his statement;
 • و آن دگر در هر دو طعنه می‏زند ** و آن دگر از زرق جانی می‏کند 2925
 • And some one else jeers at both of them, while another hypocritically tires himself to death (trying to prove that he has real knowledge of God).
 • هر یک از ره این نشانها ز آن دهند ** تا گمان آید که ایشان ز آن ده‏اند
 • Each one (of them) gives these indications of the Way, in order that it may be supposed that they belong to that Village.
 • این حقیقت دان نه حق‏اند این همه ** نی بکلی گمرهانند این رمه‏
 • Know the truth to be this, (that) all these (various persons) are not in the right; nor (again) are this herd entirely astray,
 • ز انکه بی‏حق باطلی ناید پدید ** قلب را ابله به بوی زر خرید
 • Because nothing false is shown without the True: the fool bought (desired) spurious coin in the hope of (its being) gold.
 • گر نبودی در جهان نقدی روان ** قلبها را خرج کردن کی توان‏
 • If there were no current (genuine) coin in the world, how would it be possible to issue false coins?
 • تا نباشد راست کی باشد دروغ ** آن دروغ از راست می‏گیرد فروغ‏ 2930
 • Unless there be truth, how should there be falsehood? That falsehood receives brilliance (prestige and reputation) from truth.
 • بر امید راست کژ را می‏خرند ** زهر در قندی رود آن گه خورند
 • They buy (desire) the wrong in hope of (its being) the right: (if) poison go into a piece of sugar, then (and then only) they eat (poison).
 • گر نباشد گندم محبوب نوش ** چه برد گندم‏نمای جو فروش‏
 • If there be no savoury wheat, what shall he get who sells barley, pretending that it is wheat?
 • پس مگو کاین جمله دمها باطلند ** باطلان بر بوی حق دام دلند
 • Do not say, then, that all these utterances are false: the false (pretenders) are a snare to the heart on the ground of (because they give) hope of truth.
 • پس مگو جمله خیال است و ضلال ** بی‏حقیقت نیست در عالم خیال‏
 • Do not say, then, that all (this) is phantasy and error: without truth phantasy exists not in the world.
 • حق شب قدر است در شبها نهان ** تا کند جان هر شبی را امتحان‏ 2935
 • Truth is the Night of Power (which is) hidden amidst the (other) nights in order that the soul may make trial of every night.
 • نه همه شبها بود قدر ای جوان ** نه همه شبها بود خالی از آن‏
 • Not all nights are (the Night of) Power, O youth, nor are all nights void of that (Night).
 • در میان دلق پوشان یک فقیر ** امتحان کن و آن که حق است آن بگیر
 • Amongst the wearers of the dervish-cloak there is one (true) dervish: make trial, and accept him that is true.
 • مومن کیس ممیز کو که تا ** باز داند هیزکان را از فتی‏
 • Where is the sagacious and discerning believer, that he may distinguish effeminate wretches from men?
 • گر نه معیوبات باشد در جهان ** تاجران باشند جمله ابلهان‏
 • If there be no faulty things in the world, all fools would be (shrewd) merchants.
 • پس بود کالا شناسی سخت سهل ** چون که عیبی نیست چه نااهل و اهل‏ 2940
 • Then it would be very easy to know (the value of) goods: when there is no defect, what (is the difference between) the incompetent and the competent (appraiser)?
 • ور همه عیب است دانش سود نیست ** چون همه چوب است اینجا عود نیست‏
 • And if everything is faulty, knowledge is of no advantage: since everything here is (common) wood, aloes-wood is not (to be found).
 • آن که گوید جمله حقند احمقی است ** و انکه گوید جمله باطل او شقی است‏
 • He that says, “All are true”—’tis folly (on his part); and he that says, “All are false”—he is damned.
 • تاجران انبیا کردند سود ** تاجران رنگ و بو کور و کبود
 • Those who trade with the prophets have gained (thereby); those who trade with colour and scent (worldly vanities) are blind and blue (miserable).
 • می‏نماید مار اندر چشم مال ** هر دو چشم خویش را نیکو بمال‏
 • The snake (már) appears in the eye as riches (mál): rub both your eyes well!
 • منگر اندر غبطه‏ی این بیع و سود ** بنگر اندر خسر فرعون و ثمود 2945
 • Do not consider the happiness of this (worldly) traffic and profit: consider the perdition of Pharaoh and Thamúd.
 • امتحان هر چیزی تا ظاهر شود خیر و شری که در وی است‏
 • On making trial of everything, so that the good and evil which are in it may be brought to view.
 • اندر این گردون مکرر کن نظر ** ز انکه حق فرمود ثم ارجع بصر
 • Contemplate the sky repeatedly, for God hath said, Then turn thy gaze again (towards it).