English    Türkçe    فارسی   

2
3335-3359

 • ماهیان سوزنگر دلقش شوند ** سوزنان را رشته‏ها تابع بوند 3335
 • The fish make needles for his (the saint's) mantle: (they follow him as) threads follow needles.
 • بقیه‏ی قصه‏ی ابراهیم ادهم بر لب آن دریا
 • The rest of the story of Ibráhím son of Adham—may God sanctify his spirit!—on the sea-shore.
 • چون نفاذ امر شیخ آن میر دید ** ز آمد ماهی شدش و جدی پدید
 • When that Amír saw the Shaykh’s command take effect in the coming of the fish, he fell into an ecstasy.
 • گفت اه ماهی ز پیران آگه است ** شه تنی را کاو لعین درگه است‏
 • He said, “Ah, the fish know the Pírs. Fie on a person who is an outcast of the (holy) Court!
 • ماهیان از پیر آگه ما بعید ** ما شقی زین دولت و ایشان سعید
 • The fish have knowledge of the Pír, and we afar (from him)! We (are) damned to lack this fortune, and they blest (with enjoyment of it)!”
 • سجده کرد و رفت گریان و خراب ** گشت دیوانه ز عشق فتح باب‏
 • He bowed low, and departed weeping and desolate: he became mad for love of the opening of the door (to union with God).
 • پس تو ای ناشسته رو در چیستی ** در نزاع و در حسد با کیستی‏ 3340
 • Then, O you with unwashed face, what are you about? Whom are you combating and envying?
 • با دم شیری تو بازی می‏کنی ** بر ملایک ترک تازی می‏کنی‏
 • You are playing with a lion’s tail: you are making a foray against the angels.
 • بد چه می‏گویی تو خیر محض را ** هین ترفع کم شمر آن خفض را
 • Why are you speaking evil of pure good? Beware, deem not that lowness (vilifying the saints) to be eminence!
 • بد چه باشد مس محتاج مهان ** شیخ که بود کیمیای بی‏کران‏
 • What is evil? The needy, despicable copper. Who is the Shaykh? The infinite elixir.
 • مس اگر از کیمیا قابل نبد ** کیمیا از مس هرگز مس نشد
 • If the copper was incapable (of being transmuted) by the elixir, (yet) the elixir was never turned into copper by the copper.
 • بد چه باشد سرکشی آتش عمل ** شیخ که بود عین دریای ازل‏ 3345
 • What is evil? A rebel that works like fire. Who is the Shaykh? The very Seal of Eternity.
 • دایم آتش را بترسانند از آب ** آب کی ترسید هرگز ز التهاب‏
 • Fire is always terrified by water. When was water ever afraid of being set aflame?
 • در رخ مه عیب بینی می‏کنی ** در بهشتی خارچینی می‏کنی‏
 • You are observing defects on the face of the moon: you are picking thorns in a Paradise.
 • گر بهشت اندر روی تو خار جو ** هیچ خار آن جا نیابی غیر تو
 • Picker of thorns, if you go into Paradise, you will find there no thorn but yourself.
 • می‏بپوشی آفتابی در گلی ** رخنه می‏جویی ز بدر کاملی‏
 • You are covering a sun with a sod: you are seeking flaws in a perfect full-moon.
 • آفتابی که بتابد در جهان ** بهر خفاشی کجا گردد نهان‏ 3350
 • A sun which shines throughout the world––how shall it be hidden for the sake of a bat?
 • عیبها از رد پیران عیب شد ** غیبها از رشک ایشان غیب شد
 • Sins are made sinful by the disapproval of Pírs; mysteries are made mysterious by their jealousy.
 • باری از دوری ز خدمت یار باش ** در ندامت چابک و بر کار باش‏
 • If you are far (aloof in spirit from the saints), at any rate be joined (with them) through (paying) respect (to them): be alert and active in (showing) penitence,
 • تا از آن راهت نسیمی می‏رسد ** آب رحمت را چه بندی از حسد
 • (In the hope) that a breeze may be coming to you from that way (quarter). Why do you shut off the water of mercy by (your) enviousness?
 • گر چه دوری دور می‏جنبان تو دم ** حیث ما کنتم فولوا وجهکم‏
 • Though you are far aloof, at (that) distance wag your tail (ingratiate yourself with them): wherever ye be, turn your faces (thither).
 • چون خری در گل فتد از گام تیز ** دم‏به‏دم جنبد برای عزم خیز 3355
 • When an ass falls in mire through (going at) a rapid pace, he moves incessantly for the purpose of rising.
 • جای را هموار نکند بهر باش ** داند او که نیست آن جای معاش‏
 • He does not make the place smooth (and comfortable) to stay in: he knows that it is not the place where he should live.
 • حس تو از حس خر کمتر بده ست ** که دل تو زین وحلها بر نجست‏
 • Your sense has been less than the sense of the ass, for your heart has not recoiled from these clods of mud.
 • در وحل تاویل رخصت می‏کنی ** چون نمی‏خواهی کز آن دل بر کنی‏
 • You interpret (some canonical text) as an indulgence (authorising you to stay) in the mud, since you are not willing to tear your heart from it.
 • کاین روا باشد مرا من مضطرم ** حق نگیرد عاجزی را از کرم‏
 • (You say), “This is allowable for me: I am under compulsion. God in His kindness will not chastise a helpless one (like me).”