English    Türkçe    فارسی   

3
64-88

 • کین جهان چاهیست بس تاریک و تنگ ** هست بیرون عالمی بی بو و رنگ
 • Saying, “This world is an exceeding dark and narrow pit; outside is a world without scent or colour”:
 • هیچ در گوش کسی زیشان نرفت ** کین طمع آمد حجاب ژرف و زفت 65
 • Naught (of their words) entered into the ear of a single one of them, for this (sensual) desire is a barrier huge and stout.
 • گوش را بندد طمع از استماع ** چشم را بندد غرض از اطلاع
 • Desire closes the ear (and hinders it) from hearing; self-interest closes the eye (and hinders it) from beholding,
 • همچنانک آن جنین را طمع خون ** کان غذای اوست در اوطان دون
 • Even as, in the case of the embryo, desire for the blood which is its nourishment in the low abodes
 • از حدیث این جهان محجوب کرد ** غیر خون او می‌نداند چاشت خورد
 • Debarred it from (hearkening to) the news of this world: it knows no breakfast but blood.
 • قصه‌ی خورندگان پیل‌بچه از حرص و ترک نصیحت ناصح
 • Story of those who ate the young elephant from greed and because they neglected the advice of the sincere counsellor.
 • آن شنیدی تو که در هندوستان ** دید دانایی گروهی دوستان
 • Hast thou heard that in India a sage espied a party of friends?
 • گرسنه مانده شده بی‌برگ و عور ** می‌رسیدند از سفر از راه دور 70
 • Left hungry, lacking provisions, and naked, they were coming from travel on a far road.
 • مهر داناییش جوشید و بگفت ** خوش سلامیشان و چون گلبن شکفت
 • His wisdom's love was stirred (within him), and he gave them a fair greeting and blossomed like a rose-bush.
 • گفت دانم کز تجوع وز خلا ** جمع آمد رنجتان زین کربلا
 • “I know,” he said, “that anguish has gathered upon you from this Karbalá (of suffering) in consequence of hunger and emptiness;
 • لیک الله الله ای قوم جلیل ** تا نباشد خوردتان فرزند پیل
 • But, for God's sake, for God's sake, O illustrious company, let not your food be the young of the elephant!
 • پیل هست این سو که اکنون می‌روید ** پیل‌زاده مشکرید و بشنوید
 • The elephant is in this direction that ye are now going; do not tear in pieces the elephant's offspring, but hearken (to me).
 • پیل‌بچگانند اندر راهتان ** صید ایشان هست بس دلخواهتان 75
 • The young elephants are on your road: to hunt them down is what your hearts desire exceedingly.
 • بس ضعیف‌اند و لطیف و بس سمین ** لیک مادر هست طالب در کمین
 • They are very weak and tender and very fat, but their mother is searching (after them and) lying in wait.
 • از پی فرزند صد فرسنگ راه ** او بگردد در حنین و آه آه
 • She will roam a hundred leagues' distance in quest of her children, moaning and making lament.
 • آتش و دود آید از خرطوم او ** الحذر زان کودک مرحوم او
 • Fire and smoke issue from her trunk: beware of (hurting) those pitied (cherished) children of hers!”
 • اولیا اطفال حق‌اند ای پسر ** غایبی و حاضری بس با خبر
 • O son, the saints are God's children: (both) in (their) absence and presence (He is) well aware (of what befalls them).
 • غایبی مندیش از نقصانشان ** کو کشد کین از برای جانشان 80
 • Do not deem absence (from Him) to be the result of imperfection on their part, for He takes vengeance for the sake of their spirits (which are one with Him).
 • گفت اطفال من‌اند این اولیا ** در غریبی فرد از کار و کیا
 • He said, “These saints are My children in exile, sundered from (My) dominion and glory;
 • از برای امتحان خوار و یتیم ** لیک اندر سر منم یار و ندیم
 • (They are) despised and orphaned for the sake of probation, but secretly I am their friend and intimate.
 • پشت‌دار جمله عصمتهای من ** گوییا هستند خود اجزای من
 • All of them are supported by My protections: you may say they are in sooth parts of Me.
 • هان و هان این دلق‌پوشان من‌اند ** صد هزار اندر هزار و یک تن‌اند
 • Take heed! Take heed! These are My dervishes; they are a hundred thousand thousand and (yet) they are one body.”
 • ورنه کی کردی به یک چوبی هنر ** موسیی فرعون را زیر و زبر 85
 • Else, how should a Moses have overthrown Pharaoh by means of one goodly rod?
 • ورنه کی کردی به یک نفرین بد ** نوح شرق و غرب را غرقاب خود
 • Else, how should Noah have submerged East and West in his Flood by means of one evil curse?
 • بر نکندی یک دعای لوط راد ** جمله شهرستانشان را بی مراد
 • One prayer of the generous Lot would not have rased (to the ground) all their (his people's) city (and left them) in despair.
 • گشت شهرستان چون فردوسشان ** دجله‌ی آب سیه رو بین نشان
 • Their city, resembling Paradise, became a lake of black water: go, behold the sign!