English    Türkçe    فارسی   

6
1726-1750

 • تو مبین قلابی این اختران  ** عشق خود بر قلب‌زن بین ای مهان 
 • Do not regard the counterfeiting of these stars: regard your love for the counterfeiter, O despicable man.
 • مثل 
 • Parable.
 • آن یکی می‌شد به ره سوی دکان  ** پیش ره را بسته دید او از زنان 
 • A certain man was on the way to his shop (when) he found the road in front of him barred by women.
 • پای او می‌سوخت از تعجیل و راه  ** بسته از جوق زنان هم‌چو ماه 
 • He was hurrying along hot-foot, and the way was blocked by a crowd of women (beautiful) as the moon.
 • رو به یک زن کرد و گفت ای مستهان  ** هی چه بسیارید ای دخترچگان 
 • He turned his face to one woman and said, ‘O vile (creature), how numerous you are, little girls, eh!’
 • رو بدو کرد آن زن و گفت ای امین  ** هیچ بسیاری ما منکر مبین  1730
 • The woman turned towards him and replied, ‘O man of trust, do not think it dreadful that there are so many of us.
 • بین که با بسیاری ما بر بساط  ** تنگ می‌آید شما را انبساط 
 • Consider that notwithstanding the multitude of us on the earth you (men) find it insufficient for your enjoyment.
 • در لواطه می‌فتید از قحط زن  ** فاعل و مفعول رسوای زمن 
 • Propter paucitatem feminarum inciditis in paedicationem: infamissini in mundo sunt agens et patiens.’ [Because of the scarcity of women, you engage in sodomy: (both) active and passive (homosexuals) are the shame of the world.]
 • تو مبین این واقعات روزگار  ** کز فلک می‌گردد اینجا ناگوار 
 • (O Súfí), do not regard these happenings of Time which (proceed) from heaven (and) come to pass intolerably here.
 • تو مبین تحشیر روزی و معاش  ** تو مبین این قحط و خوف و ارتعاش 
 • Do not regard the (anxious) husbanding of (one's) daily bread and livelihood and this dearth (of food) and fear and trembling,
 • بین که با این جمله تلخیهای او  ** مرده‌ی اویید و ناپروای او  1735
 • (But) consider that in spite of all its (the World's) bitternesses ye are mortally enamoured of it and recklessly devoted to it.
 • رحمتی دان امتحان تلخ را  ** نقمتی دان ملک مرو و بلخ را 
 • Deem bitter tribulation to be a (Divine) mercy, deem the kingdom of Merv and Balkh to be a (Divine) vengeance.
 • آن براهیم از تلف نگریخت و ماند  ** این براهیم از شرف بگریخت و راند 
 • That Ibráhím fled not from destruction and remained (safe), while this Ibráhím fled from (worldly) honour and rode away.
 • آن نسوزد وین بسوزد ای عجب  ** نعل معکوس است در راه طلب 
 • That one is not burnt, and this one is burnt. Oh, wonderful! In the Way of search (for God) everything is upside down.”
 • باز مکرر کردن صوفی سال را 
 • How the Súfí repeated his questions.
 • گفت صوفی قادرست آن مستعان  ** که کند سودای ما را بی زیان 
 • The Súfí said, “He (God) whose help is invoked hath the power to make our trading free from loss.
 • آنک آتش را کند ورد و شجر  ** هم تواند کرد این را بی‌ضرر  1740
 • He who turns the fire (of Nimrod) into roses and trees is also able to make this (World-fire) harmless.
 • آنک گل آرد برون از عین خار  ** هم تواند کرد این دی را بهار 
 • He who brings forth roses from the very midst of thorns is also able to turn this winter into spring.
 • آنک زو هر سرو آزادی کند  ** قادرست ار غصه را شادی کند 
 • He by whom every cypress is made ‘free’ (evergreen) hath the power if He would turn sorrow into joy.
 • آنک شد موجود از وی هر عدم  ** گر بدارد باقیش او را چه کم 
 • He by whom every non-existence is made existent—what damage would He suffer if He were to preserve it for ever?
 • آنک تن را جان دهد تا حی شود  ** گر نمیراند زیانش کی شود 
 • He who gives the body a soul that it may live—how would He be a loser if He did not cause it to die?
 • خود چه باشد گر ببخشد آن جواد  ** بنده را مقصود جان بی‌اجتهاد  1745
 • What, indeed, would it matter if that Bounteous One should bestow on His servant the desire of his soul without (painful) toil,
 • دور دارد از ضعیفان در کمین  ** مکر نفس و فتنه‌ی دیو لعین 
 • And keep far off from poor (mortals) the cunning of the flesh and the temptation of the Devil (which lurk) in ambush?”
 • جواب دادن قاضی صوفی را 
 • The Cadi's reply to the Súfí.
 • گفت قاضی گر نبودی امر مر  ** ور نبودی خوب و زشت و سنگ و در 
 • The Cadi said, “Were there no bitter (stern) Commandment (from God) and were there no good and evil and no pebbles and pearls,
 • ور نبودی نفس و شیطان و هوا  ** ور نبودی زخم و چالیش و وغا 
 • And were there no flesh and Devil and passions, and were there no blows and battle and war,
 • پس به چه نام و لقب خواندی ملک  ** بندگان خویش را ای منهتک 
 • Then by what name and title would the King call His servants, O abandoned man?
 • چون بگفتی ای صبور و ای حلیم  ** چون بگفتی ای شجاع و ای حکیم  1750
 • How could He say, ‘O steadfast one’ and ‘O forbearing one’? How could He say, ‘O brave one’ and ‘O wise one’?