English    Türkçe    فارسی   

6
3759-3783

 • چونک گم شد جمله جمله یافتند  ** از کم آمد سوی کل بشتافتند 
 • Since all has been lost, they have gained all: through dwindling away (to naught) they have sped towards the Whole.
 • دیدن ایشان در قصر این قلعه‌ی ذات الصور نقش روی دختر شاه چین را و بیهوش شدن هر سه و در فتنه افتادن و تفحص کردن کی این صورت کیست 
 • How in the pavilion of the fortress adorned with pictures they (the princes) saw a portrait of the daughter of the King of China and how all three lost their senses and fell into distraction and made inquiries, asking, “Whose portrait is this?”
 • این سخن پایان ندارد آن گروه  ** صورتی دیدند با حسن و شکوه  3760
 • This topic is endless. The company (of three) espied a beauteous and majestic portrait.
 • خوب‌تر زان دیده بودند آن فریق  ** لیک زین رفتند در بحر عمیق 
 • The (travelling) party had seen (pictures) more beautiful than that, but at (the sight of) this one they were plunged in the deep sea,
 • زانک افیونشان درین کاسه رسید  ** کاسه‌ها محسوس و افیون ناپدید 
 • Because opium came to them in this cup: the cups are visible, but the opium is unseen.
 • کرد فعل خویش قلعه‌ی هش‌ربا  ** هر سه را انداخت در چاه بلا 
 • The fortress, (named) the destroyer of reason, wrought its work: it cast them, all three, into the pit of tribulation.
 • تیر غمزه دوخت دل را بی‌کمان  ** الامان و الامان ای بی‌امان 
 • Without a bow the arrow-like glances (of Love) pierce the heart—mercy, mercy, O merciless one!
 • قرنها را صورت سنگین بسوخت  ** آتشی در دین و دلشان بر فروخت  3765
 • (Adoration of) a stone image consumed the (past) generations and kindled a fire (of love for it) in their religion and their hearts.
 • چونک روحانی بود خود چون بود  ** فتنه‌اش هر لحظه دیگرگون بود 
 • When it (the image) is spiritual, how (ravishing) must it be! Its fascination changes at every moment.
 • عشق صورت در دل شه‌زادگان  ** چون خلش می‌کرد مانند سنان 
 • Since love of the pictured form was stabbing the hearts of the princes like a spear-point,
 • اشک می‌بارید هر یک هم‌چو میغ  ** دست می‌خایید و می‌گفت ای دریغ 
 • Each (of them) was shedding tears, like a cloud, and gnawing his hands and crying, “Oh, alas!
 • ما کنون دیدیم شه ز آغاز دید  ** چندمان سوگند داد آن بی‌ندید 
 • Now we see (what) the King saw at the beginning. How often did that peerless one adjure us!”
 • انبیا را حق بسیارست از آن  ** که خبر کردند از پایانمان  3770
 • The prophets have conferred a great obligation (on us) because they have made us aware of the end,
 • کاینچ می‌کاری نروید جز که خار  ** وین طرف پری نیابی زو مطار 
 • Saying, “That which thou art sowing will produce naught but thorns; and (if) thou fly in this (worldly) direction thou wilt find there no room to fly (beyond).
 • تخم از من بر که تا ریعی دهد  ** با پر من پر که تیر آن سو جهد 
 • Get the seed from me, that it may yield a (good) crop; fly with my wings, that the arrow may speed Yonder.
 • تو ندانی واجبی آن و هست  ** هم تو گویی آخر آن واجب بدست 
 • (If) thou dost not recognise the necessity and (real) existence of that (flight to God), yet in the end thou wilt confess that it was necessary.”
 • او توست اما نه این تو آن توست  ** که در آخر واقف بیرون‌شوست 
 • He (the prophet) is thou, but not this (unreal) “thou”: (he is) that “thou” which in the end is conscious of escape (from the world of illusion).
 • توی آخر سوی توی اولت  ** آمدست از بهر تنبیه و صلت  3775
 • Thy last (unreal) “thou” has come to thy first (real) “thou” to receive admonition and gifts.
 • توی تو در دیگری آمد دفین  ** من غلام مرد خودبینی چنین 
 • Thy (real) “thou” is buried in another (unreal “thou”): I am the (devoted) slave of a man who thus (truly) sees himself.
 • آنچ در آیینه می‌بیند جوان  ** پیر اندر خشت بیند بیش از آن 
 • That which the youth sees in the mirror the Elder sees beforehand in the (crude iron) brick.
 • ز امر شاه خویش بیرون آمدیم  ** با عنایات پدر یاغی شدیم 
 • (The princes said), “We have transgressed the command of our King, we have rebelled against the favours of our father.
 • سهل دانستیم قول شاه را  ** وان عنایت‌های بی اشباه را 
 • We have lightly esteemed the King's word and those incomparable favours.
 • نک در افتادیم در خندق همه  ** کشته و خسته‌ی بلا بی ملحمه  3780
 • Lo, we all are fallen into the moat, killed and wounded by affliction without combat.
 • تکیه بر عقل خود و فرهنگ خویش  ** بودمان تا این بلا آمد به پیش 
 • We relied on our own intelligence and wisdom, so that this tribulation has come to pass.
 • بی‌مرض دیدیم خویش و بی ز رق  ** آنچنان که خویش را بیمار دق 
 • We regarded ourselves as being without disease and emancipated (from fear of death), just as one suffering from phthisis regards himself.
 • علت پنهان کنون شد آشکار  ** بعد از آنک بند گشتیم و شکار 
 • Now, after we have been made prisoners and a prey, the hidden malady has become apparent.”