English    Türkçe    فارسی   

2
2192-2241

 • چون به ره کردش بگفت ای تیز بین ** تو فقیهی ظاهر است این و یقین‏
 • Having sent him off, he said (to the other), “O keen-sighted one, thou art a jurist; this is manifest and sure.
 • او شریفی می‏کند دعوی سرد ** مادر او را که داند تا که کرد
 • (But) he (thy friend) a Sharíf! ’Tis an absurd claim he is making. Who knows who committed adultery with his mother?
 • بر زن و بر فعل زن دل می‏نهید ** عقل ناقص و آن گهانی اعتماد
 • Will ye set your hearts (rely) on woman and the deeds of woman? (Will ye acknowledge her to be of) weak mind, and then (put) trust (in her)?
 • خویشتن را بر علی و بر نبی ** بسته است اندر زمانه بس غبی‏ 2195
 • Many a fool in the world has tacked himself on to ‘Alí and the Prophet—and there is many a fool in the world (who will believe him).”
 • هر که باشد از زنا و زانیان ** این برد ظن در حق ربانیان‏
 • Whoever is (born) of adultery and (is one) of the adulterous will think this concerning the men of God.
 • هر که بر گردد سرش از چرخها ** همچو خود گردنده بیند خانه را
 • Any one whose head is made giddy by (his own) gyrations sees the house turning round like himself.
 • آن چه گفت آن باغبان بو الفضول ** حال او بد، دور از اولاد رسول‏
 • What that vain talker, the gardener, said was (indicative of) his (own) condition; (it was) far from (being applicable to) the descendants of the Prophet.
 • گر نبودی او نتیجه مرتدان ** کی چنین گفتی برای خاندان‏
 • If he had not been the issue of apostates, how should he have spoken thus as regards (the Prophet's) House?
 • خواند افسونها شنید آن را فقیه ** در پیش رفت آن ستمکار سفیه‏ 2200
 • He used spells (guileful words), and the jurist hearkened to them. (Then) that insolent bully went after him (the Sharíf).
 • گفت ای خر اندر این باغت که خواند ** دزدی از پیغمبرت میراث ماند
 • He said, “O ass, who invited you into this orchard? Has robbery been left to you as an inheritance by the Prophet?
 • شیر را بچه همی‏ماند بدو ** تو به پیغمبر به چه مانی بگو
 • The lion's cub resembles him (the lion): in what do you resemble the Prophet? Tell (me that)!”
 • با شریف آن کرد مرد ملتجی ** که کند با آل یاسین خارجی‏
 • The man (the gardener) who had sought refuge (in craft) did to the Sharíf that which a Khárijite would do to the Family of Yá-sín (Mohammed).
 • تا چه کین دارند دایم دیو و غول ** چون یزید و شمر با آل رسول‏
 • (I marvel) what hatred devils and ghouls like Yazíd and Shimr always have towards the Prophet's Family.
 • شد شریف از زخم آن ظالم خراب ** با فقیه او گفت ما جستیم از آب‏ 2205
 • The Sharíf was devastated by the blows of that ruffian. He said to the jurist, “W have jumped out of the water.
 • پای دار اکنون که ماندی فرد و کم ** چون دهل شو زخم می‏خور بر شکم‏
 • Do thou stand fast, now that thou art left alone and deprived (of our support). Be as a drum, suffer blows on the belly!
 • گر شریف و لایق و هم دم نی‏ام ** از چنین ظالم تو را من کم نی‏ام‏
 • If I am not a Sharíf and worthy (of thee) and a (true) bosom-friend, (at any rate) I am no worse for thee than such a ruffian as this.”
 • شد از او فارغ بیامد کای فقیه ** چه فقیهی ای تو ننگ هر سفیه‏
 • He (the gardener) finished with him (the Sharíf), and came up, saying, “O jurist, what (sort of) jurist are you, O you disgrace to every fool?
 • فتوی‏ات این است ای ببریده دست ** کاندر آیی و نگویی امر هست‏
 • Is it your legal opinion, O convicted thief, that you may come (into my orchard) without asking leave?
 • این چنین رخصت بخواندی در وسیط ** یا بدست این مسئله اندر محیط 2210
 • Have you read such a license in the Wasít, or has this question been (so decided) in the Muhít?”
 • گفت حق استت بزن دستت رسید ** این سزای آن که از یاران برید
 • “You are right,” he replied; “beat (me): you have got the upper hand. This is the fit penalty for him that parts from friends.”
 • رجعت به قصه مریض و عیادت پیغامبر علیه السلام‏
 • Returning to the story of the sick man and the visit paid (to him) by the Prophet, God bless him and grant him peace!
 • این عیادت از برای این صله است ** وین صله از صد محبت حامله است‏
 • This visiting of the sick is for the sake of this (spiritual) attachments, and this attachment is pregnant with a hundred lovingkindnesses.
 • در عیادت شد رسول بی‏ندید ** آن صحابی را به حال نزع دید
 • The peerless Prophet went to visit the sick man; he found that Companion at the last gasp.
 • چون شوی دور از حضور اولیا ** در حقیقت گشته‏ای دور از خدا
 • When you become far from the presence of the saints, you have in reality become far from God.
 • چون نتیجه هجر همراهان غم است ** کی فراق روی شاهان ز آن کم است‏ 2215
 • Inasmuch as the result of parting from fellow-travellers is sorrow, how is separation from the countenance of the kings (saints) less (grievous) than that?
 • سایه شاهان طلب هر دم شتاب ** تا شوی ز آن سایه بهتر ز آفتاب‏
 • Hasten every moment to seek the shadow (protection) of (those) kings, that by means of that shadow you may become superior to the sun.
 • گر سفر داری بدین نیت برو ** ور حضر باشد از این غافل مشو
 • If you have a journey (to make), go with this intention; and if it be (that you stay) at home, neglect not this.
 • گفتن شیخی بایزید را که کعبه منم گرد من طوافی می‏کن‏
 • How a certain Shaykh said to Báyazíd, “I am the Ka‘ba: perform a circumambulation round me.”
 • سوی مکه شیخ امت بایزید ** از برای حج و عمره می‏دوید
 • Báyazíd, the Shaykh of the community, was hurrying to Mecca for the greater pilgrimage (hajj) and the lesser (‘umra).
 • او به هر شهری که رفتی از نخست ** مر عزیزان را بکردی باز جست‏
 • In every city to which he went he would at first make search after the venerable (saints).
 • گرد می‏گشتی که اندر شهر کیست ** کاو بر ارکان بصیرت متکی‏است‏ 2220
 • He would roam about, asking, “Who is there in the city that is relying on (spiritual) insight?”
 • گفت حق اندر سفر هر جا روی ** باید اول طالب مردی شوی‏
 • God has said, “Whithersoever thou goest in thy travels, thou must first seek after a (holy) man.”
 • قصد گنجی کن که این سود و زیان ** در تبع آید تو آن را فرع دان‏
 • Go in quest of a treasure, for (worldly) profit and loss come second: regard them as the branch (not as the root).
 • هر که کارد قصد گندم باشدش ** کاه خود اندر تبع می‏آیدش‏
 • Whoever sows is in quest of wheat; the chaff comes to him indeed, (but only) secondarily.
 • که بکاری بر نیاید گندمی ** مردمی جو مردمی جو مردمی‏
 • If you sow chaff, no wheat will come up: seek a man, seek a man, a man!
 • قصد کعبه کن چو وقت حج بود ** چون که رفتی مکه هم دیده شود 2225
 • When it is the season of pilgrimage, go in quest of the Ka‘ba; when you have gone (with that purpose), Mecca also will be seen.
 • قصد در معراج دید دوست بود ** در تبع عرش و ملایک هم نمود
 • In the Mi‘ráj (Ascension of the Prophet) the quest was (for) vision of the Beloved; ’twas but secondarily that the empyrean and the angels were also shown.
 • حکایت‏
 • Story.
 • خانه‏ی نو ساخت روزی نو مرید ** پیر آمد خانه‏ی او را بدید
 • A novice one day built a new house; the Pír came (and) saw his house.
 • گفت شیخ آن نو مرید خویش را ** امتحان کرد آن نکو اندیش را
 • The Shaykh said to his new disciple—he put to the test him that had good thoughts—
 • روزن از بهر چه کردی ای رفیق ** گفت تا نور اندر آید زین طریق‏
 • “Wherefore hast thou made a window, O comrade?” Said he, “In order that light may come in by this way.”
 • گفت آن فرع است این باید نیاز ** تا از این ره بشنوی بانگ نماز 2230
 • He (the Shaykh) said, “That is (only) the branch (secondary object); (thy) want (desire) must be this, (namely) that through this channel thou mayst hear the call to prayer.”
 • بایزید اندر سفر جستی بسی ** تا بیابد خضر وقت خود کسی‏
 • Báyazíd, on his journey (to the Ka‘ba), sought much to find some one that was the Khizr of his time.
 • دید پیری با قدی همچون هلال ** دید در وی فر و گفتار رجال‏
 • He espied an old man with a stature (bent) like the new moon; he saw in him the majesty and (lofty) speech of (holy) men;
 • دیده نابینا و دل چون آفتاب ** همچو پیلی دیده هندستان به خواب‏
 • His eyes sightless, and his heart (illumined) as the sun: like an elephant dreaming of Hindustán.
 • چشم بسته خفته بیند صد طرب ** چون گشاید آن نبیند ای عجب‏
 • With closed eyes, asleep, he beholds a hundred delights; when he opens (his eyes), he sees not those (delights)—oh, (’tis) wonderful!
 • بس عجب در خواب روشن می‏شود ** دل درون خواب روزن می‏شود 2235
 • Many a wonder is made manifest in sleep: in sleep the heart becomes a window.
 • آن که بیدار است و بیند خواب خوش ** عارف است او خاک او در دیده کش‏
 • One that is awake and dreams fair dreams, he is the knower (of God): smear your eyes with his dust.
 • پیش او بنشست و می‏پرسید حال ** یافتش درویش و هم صاحب عیال‏
 • He (Báyazíd) sat down before him and asked about his condition; he found him to be a dervish and also a family man.
 • گفت عزم تو کجا ای بایزید ** رخت غربت را کجا خواهی کشید
 • He (the old man) said, “Whither art thou bound, O Báyazíd? To what place wouldst thou take the baggage of travel in a strange land?”
 • گفت قصد کعبه دارم از پگه ** گفت هین با خود چه داری زاد ره‏
 • Báyazíd answered, “I start for the Ka‘ba at daybreak.” “Eh,” cried the other, “what hast thou as provisions for the road?”
 • گفت دارم از درم نقره دویست ** نک ببسته سخت در گوشه‏ی ردی است‏ 2240
 • “I have two hundred silver dirhems,” said he; “look, (they are) tied fast in the corner of my cloak.”
 • گفت طوفی کن به گردم هفت بار ** وین نکوتر از طواف حج شمار
 • He said, “Make a circuit round me seven times, and reckon this (to be) better than the circumambulation (of the Ka‘ba) in the pilgrimage;