English    Türkçe    فارسی   

1
1668-1717

 • So with sowing and breathing (speaking) and (laying) snares and sexual intercourse: the results of those (actions) are amenable to (determined by the will of) God.
 • همچنین کشت و دم و دام و جماع ** آن موالید است حق را مستطاع‌‌
 • The saints possess power (derived) from God: they turn back from its course the arrow that has sped.
 • اولیا را هست قدرت از اله ** تیر جسته باز آرندش ز راه‌‌
 • When the saint repents, he closes the doors of the results (shuts off the results) from the cause by that hand (power) of the Lord. 1670
 • بسته درهای موالید از سبب ** چون پشیمان شد ولی ز آن دست رب‌‌
 • Through the opening of the door (of Divine grace), he makes unsaid what has been said, so that neither spit nor roast-meat is burnt thereby.
 • گفته ناگفته کند از فتح باب ** تا از آن نه سیخ سوزد نه کباب‌‌
 • He wipes out the saying from all the minds that heard it, and makes it imperceptible.
 • از همه دلها که آن نکته شنید ** آن سخن را کرد محو و ناپدید
 • O sire, if thou must needs have demonstration and proof (of this), recite “(Whatever) verse (We cancel) or cause to be forgotten. ”
 • گرت برهان باید و حجت مها ** باز خوان من آية أو ننسها
 • Read the verse “They made you forget My warning”: acknowledge their (the saints') power to put forgetfulness (in men's hearts).
 • آیت أنسوکم ذکری بخوان ** قدرت نسیان نهادنشان بدان‌‌
 • Since they are able to make (you) remember and forget, they are mighty over all the hearts of (God's) creatures. 1675
 • چون به تذکیر و به نسیان قادراند ** بر همه دلهای خلقان قاهراند
 • When he (the saint) has blocked the road of (your) mental perception by means of forgetfulness, it is impossible (for you) to act, even if there be virtue (in you).
 • چون به نسیان بست او راه نظر ** کار نتوان کرد ور باشد هنر
 • Think ye those exalted ones are a laughing-stock? Recite from the Qur’án as far as (the words) “They made you forget.”
 • خلتم سخریه اهل السمو ** از نبی خوانید تا أنسوکم‌‌
 • He that owns a village is king over bodies; he that owns a heart is king over your hearts.
 • صاحب ده پادشاه جسمهاست ** صاحب دل شاه دلهای شماست‌‌
 • Without any doubt, action (practice) is a branch of (subordinate to) seeing (theory): therefore Man is nothing but “the little man” (the pupil of the eye).
 • فرع دید آمد عمل بی‌‌هیچ شک ** پس نباشد مردم الا مردمک‌‌
 • I dare not expound the whole of this (subject): hindrance thereto is coming from those who are at the centre. 1680
 • من تمام این نیارم گفت از آن ** منع می‌‌آید ز صاحب مرکزان‌‌
 • Inasmuch as the forgetfulness and recollection of (God's) creatures are with him (depend on the perfect saint), and he comes at their call for help,
 • چون فراموشی خلق و یادشان ** با وی است و او رسد فریادشان‌‌
 • Every night that glorious one is emptying from their hearts hundreds of thousands of good and evil (thoughts),
 • صد هزاران نیک و بد را آن بهی ** می‌‌کند هر شب ز دلهاشان تهی‌‌
 • (While) in the daytime he is filling their hearts therewith— he is filling those oyster-shells with pearls.
 • روز دلها را از آن پر می‌‌کند ** آن صدفها را پر از در می‌‌کند
 • By (Divine) guidance (after sleep is past) all those thoughts of former things recognize the spirits (to which they were attached).
 • آن همه اندیشه‌‌ی پیشانها ** می‌‌شناسند از هدایت جانها
 • Your handicraft and skill come (back) to you, that they may open to you the door of (ways and) means. 1685
 • پیشه و فرهنگ تو آید به تو ** تا در اسباب بگشاید به تو
 • The goldsmith's craft did not go to the ironsmith; the disposition of the good-natured man did not go to the disagreeable one.
 • پیشه زرگر به آهنگر نشد ** خوی این خوش خو به آن منکر نشد
 • On the day of Resurrection the handicrafts and dispositions will come, like articles of property, to the claimant (owner).
 • پیشه‌‌ها و خلقها همچون جهیز ** سوی خصم آیند روز رستخیز
 • After sleep also, the handicrafts and dispositions come back in haste to him that claims them as his.
 • پیشه‌‌ها و خلقها از بعد خواب ** واپس آید هم به خصم خود شتاب‌‌
 • At the hour of dawn the handicrafts and thoughts went to the same place where that good and evil (formerly) were.
 • پیشه‌‌ها و اندیشه‌‌ها در وقت صبح ** هم بدانجا شد که بود آن حسن و قبح‌‌
 • Like carrier pigeons, they bring things useful (to know) from (other) cities to their own city. 1690
 • چون کبوترهای پیک از شهرها ** سوی شهر خویش آرد بهرها
 • How the parrot heard what those parrots had done, and died in the cage, and how the merchant made lament for her.
 • شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطیان و مردن آن طوطی در قفس و نوحه‌‌ی خواجه بر وی‌‌
 • When the bird heard what that (other) parrot had done, thereupon she trembled, fell, and became cold.
 • چون شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد ** پس بلرزید اوفتاد و گشت سرد
 • The merchant, seeing her thus fallen, sprang up and dashed his cap on the ground.
 • خواجه چون دیدش فتاده همچنین ** بر جهید و زد کله را بر زمین‌‌
 • When he saw her in this guise and in this state, the merchant sprang up and tore the breast of his garment.
 • چون بدین رنگ و بدین حالش بدید ** خواجه بر جست و گریبان را درید
 • He said, “O beautiful parrot with thy sweet cry, what is this that has happened to thee? Why hast thou become like this?
 • گفت ای طوطی خوب خوش حنین ** این چه بودت این چرا گشتی چنین‌‌
 • Oh, alas for my sweet-voiced bird! Oh, alas for my bosom-friend and confidant! 1695
 • ای دریغا مرغ خوش آواز من ** ای دریغا هم دم و هم راز من‌‌
 • Oh, alas for my melodious bird, the wine of my spirit and my garden and my sweet basil!
 • ای دریغا مرغ خوش الحان من ** راح روح و روضه و ریحان من‌‌
 • Had Solomon possessed a bird like this, how indeed should he have become occupied with those (other) birds?
 • گر سلیمان را چنین مرغی بدی ** کی خود او مشغول آن مرغان شدی‌‌
 • Oh, alas for the bird which I gained cheaply, and (so) soon turned my face away from her countenance!
 • ای دریغا مرغ کارزان یافتم ** زود روی از روی او بر تافتم‌‌
 • O tongue, thou art a great damage (very injurious) to mankind, (but) since thou art speaking, what should I say to thee?
 • ای زبان تو بس زیانی بر وری ** چون تویی گویا چه گویم من ترا
 • O tongue, thou art both the fire and the stack: how long wilt thou dart this fire upon this stack? 1700
 • ای زبان هم آتش و هم خرمنی ** چند این آتش در این خرمن زنی‌‌
 • Secretly my soul is groaning because of thee, although it is doing whatsoever thou biddest it.
 • در نهان جان از تو افغان می‌‌کند ** گر چه هر چه گویی‌‌اش آن می‌‌کند
 • O tongue, thou art a treasure without end. O tongue, thou art also a disease without remedy.
 • ای زبان هم گنج بی‌‌پایان تویی ** ای زبان هم رنج بی‌‌درمان تویی‌‌
 • Thou art at once a whistle and decoy for birds, and a comforter in the desolation of absence (from the Beloved).
 • هم صفیر و خدعه‌‌ی مرغان تویی ** هم انیس وحشت هجران تویی‌‌
 • How long wilt thou grant me mercy, O merciless one, O thou who hast drawn the bow to take vengeance on me?
 • چند امانم می‌‌دهی ای بی‌‌امان ** ای تو زه کرده به کین من کمان‌‌
 • Lo, thou hast made my bird fly away. Do not browse (any more) in the pasture of injustice! 1705
 • نک بپرانیده ای مرغ مرا ** در چراگاه ستم کم کن چرا
 • Either answer me or give redress or mention to me (what will be) the means of (producing) joy.
 • یا جواب من بگو یا داد ده ** یا مرا ز اسباب شادی یاد ده‌‌
 • Oh, alas for my darkness-consuming light! Oh, alas for my day-enkindling dawn!
 • ای دریغا نور ظلمت سوز من ** ای دریغا صبح روز افروز من‌‌
 • Oh, alas for my bird of goodly flight, that has flown from my end (my last state) to my beginning (my first state).
 • ای دریغا مرغ خوش پرواز من ** ز انتها پریده تا آغاز من‌‌
 • The ignorant man is in love with pain unto everlasting. Arise and read (in the Qur’án) I swear as far as (the words) in trouble.
 • عاشق رنج است نادان تا ابد ** خیز لا أقسم بخوان تا فی کبد
 • With thy face I was free from trouble, and in thy river I was unsoiled by froth. 1710
 • از کبد فارغ بدم با روی تو ** وز زبد صافی بدم در جوی تو
 • These cries of ‘Alas’ are (caused by) the phantasy (idea) of seeing (the Beloved) and (by) separation from my present existence.
 • این دریغاها خیال دیدن است ** وز وجود نقد خود ببریدن است‌‌
 • ’Twas the jealousy of God, and there is no device against God: where is a heart that is not (shattered) in a hundred pieces by God's love?
 • غیرت حق بود و با حق چاره نیست ** کو دلی کز حکم حق صد پاره نیست‌‌
 • The jealousy (of God) is this, that He is other than all things, that He is beyond explanation and the noise of words.
 • غیرت آن باشد که او غیر همه ست ** آن که افزون از بیان و دمدمه ست‌‌
 • Oh, alas! Would that my tears were an ocean, that they might be strewn as an offering to the fair charmer!
 • ای دریغا اشک من دریا بدی ** تا نثار دل بر زیبا بدی‌‌
 • My parrot, my clever-headed bird, the interpreter of my thought and inmost consciousness, 1715
 • طوطی من مرغ زیرکسار من ** ترجمان فکرت و اسرار من‌‌
 • She has told me from the first, that I might remember it, whatsoever should come to me as my allotted portion of right and wrong.”
 • هر چه روزی داد و ناداد آیدم ** او ز اول گفته تا یاد آیدم‌‌
 • The parrot whose voice comes from (Divine) inspiration and whose beginning was before the beginning of existence—
 • طوطیی کاید ز وحی آواز او ** پیش از آغاز وجود آغاز او