English    Türkçe    فارسی   

2
1771-1820

 • If the ruby have not a seal (graven on it), ’tis no harm: Love in the sea of sorrow is not sorrowful.
 • لعل را گر مهر نبود باک نیست ** عشق در دریای غم غمناک نیست‏
 • How the (Divine) revelation came to Moses, on whom be peace, excusing that shepherd.
 • وحی آمدن موسی را علیه السلام در عذر آن شبان‏
 • After that, God spake secretly in the inmost heart of Moses mysteries which cannot be spoken.
 • بعد از آن در سر موسی حق نهفت ** رازهایی کان نمی‏آید به گفت‏
 • Words were poured upon his heart: vision and speech were mingled together.
 • بر دل موسی سخنها ریختند ** دیدن و گفتن به هم آمیختند
 • How oft did he become beside himself and how oft return to himself! How oft did he fly from eternity to everlastingness!
 • چند بی‏خود گشت و چند آمد به خود ** چند پرید از ازل سوی ابد
 • If I should unfold (his tale) after this, ’tis foolishness (in me), because the explanation of this is beyond (our) understanding; 1775
 • بعد از این گر شرح گویم ابلهی است ** ز انکه شرح این ورای آگهی است‏
 • And if I should speak (thereof), ’twould root up (men's) minds; and if I should write (thereof), ’twould shatter many pens.
 • ور بگویم عقلها را بر کند ** ور نویسم بس قلمها بشکند
 • When Moses heard these reproaches from God, he ran into the desert in quest of the shepherd.
 • چون که موسی این عتاب از حق شنید ** در بیابان در پی چوپان دوید
 • He pushed on over the footprints of the bewildered man, he scattered dust from the skirt of the desert.
 • بر نشان پای آن سر گشته راند ** گرد از پرده‏ی بیابان بر فشاند
 • The footstep of a man distraught is, in truth, distinct from the footsteps of others:
 • گام پای مردم شوریده خود ** هم ز گام دیگران پیدا بود
 • (At) one step, (he moves) like the rook (straight) from top to bottom (of the chessboard); (at) one step he goes crossways, like the bishop; 1780
 • یک قدم چون رخ ز بالا تا نشیب ** یک قدم چون پیل رفته بر وریب‏
 • Now lifting his crest like a wave; now going on his belly like a fish;
 • گاه چون موجی بر افرازان علم ** گاه چون ماهی روانه بر شکم‏
 • Now writing (a description of) his state on some dust, like a geomancer who takes an omen by drawing lines (on earth or sand).
 • گاه بر خاکی نبشته حال خود ** همچو رمالی که رملی بر زند
 • At last he (Moses) overtook and beheld him; the giver of glad news said, “Permission has come (from God).
 • عاقبت دریافت او را و بدید ** گفت مژده ده که دستوری رسید
 • Do not seek any rules or method (of worship); say whatsoever your distressful heart desires.
 • هیچ آدابی و ترتیبی مجو ** هر چه می‏خواهد دل تنگت بگو
 • Your blasphemy is (the true) religion, and your religion is the light of the spirit: you are saved, and through you a (whole) world is in salvation. 1785
 • کفر تو دین است و دینت نور جان ** ایمنی و ز تو جهانی در امان‏
 • O you who are made secure by God doeth whatso He willeth, go, loose your tongue without regard (for what you say).”
 • ای معاف یفعل الله ما یشاء ** بی‏محابا رو زبان را بر گشا
 • He said, “O Moses, I have passed beyond that: I am now bathed in (my) heart's blood.
 • گفت ای موسی از آن بگذشته‏ام ** من کنون در خون دل آغشته‏ام‏
 • I have passed beyond the Lote-tree of the farthest bourn, I have gone a hundred thousand years' journey on the other side.
 • من ز سدره‏ی منتهی بگذشته‏ام ** صد هزاران ساله ز آن سو رفته‏ام‏
 • Thou didst ply the lash, and my horse shied, made a bound, and passed beyond the sky.
 • تازیانه بر زدی اسبم بگشت ** گنبدی کرد و ز گردون بر گذشت‏
 • May the Divine Nature be intimate with my human nature— blessings be on thy hand and on thine arm! 1790
 • محرم ناسوت ما لاهوت باد ** آفرین بر دست و بر بازوت باد
 • Now my state is beyond telling: this which I am telling is not my (real) state.”
 • حال من اکنون برون از گفتن است ** این چه می‏گویم نه احوال من است‏
 • You behold the image which is in a mirror: it is your (own) image, it is not the image of the mirror.
 • نقش می‏بینی که در آیینه‏ای است ** نقش تست آن نقش آن آیینه نیست‏
 • The breath which the flute-player puts into the flute—does it belong to the flute? No, it belongs to the man (the flute-player).
 • دم که مرد نایی اندر نای کرد ** در خور نای است نه در خورد مرد
 • Take good heed! Whether you speak praise (of God) or thanksgiving, know that it is even as the unseemly (words) of that shepherd.
 • هان و هان گر حمد گویی گر سپاس ** همچو نافرجام آن چوپان شناس‏
 • Though your praise is better in comparison with that, yet in relation to God it too is maimed (feeble). 1795
 • حمد تو نسبت بدان گر بهتر است ** لیک آن نسبت به حق هم ابتر است‏
 • How often will you say, when the lid has been raised, “This was not what they were thinking (it was)!”
 • چند گویی چون غطا برداشتند ** کاین نبوده ست آن که می‏پنداشتند
 • This acceptance (by God) of your praise is from (His) mercy: it is an indulgence (which He grants), like (the indulgence granted in the case of) the prayers of a woman suffering from menorrhagia.
 • این قبول ذکر تو از رحمت است ** چون نماز مستحاضه رخصت است‏
 • Her prayers are stained with blood; your praise is stained with assimilation and qualification.
 • با نماز او بیالوده ست خون ** ذکر تو آلوده‏ی تشبیه و چون‏
 • Blood is foul, and (yet) it goes (is washed away) by a (little) water; but the inward part (the inner man) hath impurities
 • خون پلید است و به آبی می‏رود ** لیک باطن را نجاستها بود
 • Which fail not (are not removed) from the interior (the heart) of the man of works except by the water of the grace of the Maker. 1800
 • کان به غیر آب لطف کردگار ** کم نگردد از درون مرد کار
 • Would that in your bowing low in prayer you would turn your face (to attentive consideration) and apprehend the meaning of “Glory to my Lord!”
 • در سجودت کاش رو گردانی‏ای ** معنی سبحان ربی دانی‏ای‏
 • Saying, “Oh, my prostration (in prayer), like my existence, is unworthy (of Thee): do Thou give good in return for evil!”
 • کای سجودم چون وجودم ناسزا ** مر بدی را تو نکویی ده جزا
 • This earth has the mark of God's clemency, in that it got filth and gave flowers as the produce;
 • این زمین از حلم حق دارد اثر ** تا نجاست برد و گلها داد بر
 • In that it covers our pollutions, (and that) buds grow up from it in exchange.
 • تا بپوشد او پلیدیهای ما ** در عوض بر روید از وی غنچه‏ها
 • Therefore, when the infidel saw that in giving and lavishing he was meaner and unwealthier than the earth, 1805
 • پس چو کافر دید کاو در داد و جود ** کمتر و بی‏مایه تر از خاک بود
 • (That) flowers and fruit did not grow from his being, (and that) he sought (and achieved) nothing but the corruption of all purities,
 • از وجود او گل و میوه نرست ** جز فساد جمله پاکیها نجست‏
 • He said, “I have gone backwards in (my) course. Alas! would that I had (still) been earth!
 • گفت واپس رفته‏ام من در ذهاب ** حسرتا یا لیتنی کنت تراب‏
 • Would that I had not chosen to travel away from earthiness, (and that) like a clod of earth I had gathered some grain!
 • کاش از خاکی سفر نگزیدمی ** همچو خاکی دانه‏ای می‏چیدمی‏
 • When I travelled, the Way tried me: what was the present I brought (home) from this travelling?”
 • چون سفر کردم مرا راه آزمود ** زین سفر کردن ره آوردم چه بود
 • ’Tis from all that propensity of his towards earth that he sees before him no profit in the journey. 1810
 • ز آن همه میلش سوی خاک است کاو ** در سفر سودی نبیند پیش رو
 • His turning his face back is that greed and cupidity (of his); his turning his face to the Way is sincerity and supplication.
 • روی واپس کردنش آن حرص و آز ** روی در ره کردنش صدق و نیاز
 • Every herb that has a propensity for (moving) upwards is in (the state of) increase and life and growth;
 • هر گیا را کش بود میل علا ** در مزید است و حیات و در نما
 • When it has turned its head towards the earth, (it is) in (the state of) decrease and dryness and failure and disappointment.
 • چون که گردانید سر سوی زمین ** در کمی و خشکی و نقص و غبین‏
 • When the propensity of your spirit is upwards, (you are) in (the state of) increase, and that (lofty) place is the place to which you will return;
 • میل روحت چون سوی بالا بود ** در تزاید مرجعت آن جا بود
 • But if you are upside down, (with) your head towards the earth, (then) you are one that sinks: God loves not them that sink. 1815
 • ور نگون ساری سرت سوی زمین ** آفلی حق لا یحب الآفلین‏
 • How Moses, on whom be peace, asked the high God (to explain) the secret of the predominance of the unjust.
 • پرسیدن موسی علیه السلام از حق تعالی سر غلبه‏ی ظالمان‏
 • Moses said, “O Bounteous Disposer, O Thou whom to commemorate for one moment is (worth) a long life,
 • گفت موسی ای کریم کارساز ** ای که یک دم ذکر تو عمر دراز
 • I have seen the crooked, misshapen image in (the mould of) water and clay, and like the angels, my heart has raised an objection,
 • نقش کژمژ دیدم اندر آب و گل ** چون ملایک اعتراضی کرد دل‏
 • As to what is the purpose of making an image and casting therein the seed of corruption.
 • که چه مقصود است نقشی ساختن ** و اندر او تخم فساد انداختن‏
 • To kindle the fire of iniquity and corruption; to burn the mosque and those who bend low in prayer;
 • آتش ظلم و فساد افروختن ** مسجد و سجده کنان را سوختن‏
 • To set boiling the source of bloody tears for the sake of (receiving) humble entreaties (from the suffering and oppressed)— 1820
 • مایه‏ی خونابه و زردآبه را ** جوش دادن از برای لابه را