English    Türkçe    فارسی   

2
2713-2762

 • O Iblís, you that consume the people and seek to tempt them (to their ruin), on what ground did you awaken me? Tell the truth!”
 • ای بلیس خلق سوز فتنه جو ** بر چی‏ام بیدار کردی راست گو
 • How Iblís once more exhibited his deceit.
 • باز تقریر ابلیس تلبیس خود را
 • He said, “No man that thinks evil (is suspicious) would hearken to the truth notwithstanding a hundred signs (that pointed it out).
 • گفت هر مردی که باشد بد گمان ** نشنود او راست را با صد نشان‏
 • Every mind that has conceived fancies (suspicions)—when you bring forward proof, its fancy is increased. 2715
 • هر درونی که خیال‏اندیش شد ** چون دلیل آری خیالش بیش شد
 • When (sound and true) words enter it, they become a disease (they are corrupted and falsified): the holy warrior's sword becomes a tool for the thief.
 • چون سخن دروی رود علت شود ** تیغ غازی دزد را آلت شود
 • Therefore the answer to him is silence and rest: to talk with a fool is madness.
 • پس جواب او سکوت است و سکون ** هست با ابله سخن گفتن جنون‏
 • Why do you complain to God of me, O simpleton? Complain of the wickedness of that vile fleshly soul.
 • تو ز من با حق چه نالی ای سلیم ** تو بنال از شر آن نفس لئیم‏
 • You eat halwá (sweetmeat), (then) boils break out in you, fever lays hold of you, your health is disordered.
 • تو خوری حلوا تو را دنبل شود ** تب بگیرد طبع تو مختل شود
 • You curse Iblís, guiltless (though he is). How do you not see (that) that deception (proceeds) from yourself? 2720
 • بی‏گنه لعنت کنی ابلیس را ** چون نبینی از خود آن تلبیس را
 • It is not (the fault) of Iblís, it is (the fault) of yourself, O misguided one, that you are going like a fox towards the sheep's fat tail.
 • نیست از ابلیس از تست ای غوی ** که چو روبه سوی دنبه می‏دوی‏
 • When you see the fat tails in the green field, ’tis a snare. Why are you ignorant of this?
 • چون که در سبزه ببینی دنبه را ** دام باشد این ندانی تو چرا
 • You are ignorant because desire for the fat tail has made you far from knowledge and has blinded your (spiritual) eye and intelligence.
 • ز آن ندانی کت ز دانش دور کرد ** میل دنبه چشم و عقلت کور کرد
 • Your love of (sensual) things makes you blind and deaf; your black fleshly soul is the culprit: do not quarrel (with others).
 • حبک الأشیاء یعمیک یصم ** نفسک السودا جنت لا تختصم‏
 • Do not put the guilt on me, do not see upside down. I am averse to evil and greed and enmity. 2725
 • تو گنه بر من منه کژ مژ مبین ** من ز بد بیزارم و از حرص و کین‏
 • I did an evil deed and am still repenting: I am waiting that my night may turn to day.
 • من بدی کردم پشیمانم هنوز ** انتظارم تا شبم آید به روز
 • I have become suspect amongst mankind: every man and woman lay their (evil) actions on me (at my door).
 • متهم گشتم میان خلق من ** فعل خود بر من نهد هر مرد و زن‏
 • The helpless wolf, though he is hungry, is suspected of being in luxury.
 • گرگ بی‏چاره اگر چه گرسنه است ** متهم باشد که او در طنطنه است‏
 • When, because of feebleness, he cannot go his way, people say it is indigestion (arising) from gross (rich and heavy) food.”
 • از ضعیفی چون نتاند راه رفت ** خلق گوید تخمه است از لوت زفت‏
 • How Mu‘áwiya once more pressed Iblís hard.
 • باز الحاح کردن معاویه ابلیس را
 • He said, “Nothing but the truth will save you: justice is calling you to (speak) the truth. 2730
 • گفت غیر راستی نرهاندت ** داد سوی راستی می‏خواندت‏
 • Tell the truth, so that you may be delivered from my hand: cunning will not lay the dust of my war (will not induce me to leave you in peace).”
 • راست گو تا وارهی از چنگ من ** مکر ننشاند غبار جنگ من‏
 • He (Iblís) said, “How do you know (the difference between) falsehood and truth, O thinker of vain fancies, (you that are) filled with (idle) thoughts (about me)?”
 • گفت چون دانی دروغ و راست را ** ای خیال‏اندیش پر اندیشه‏ها
 • He answered, “The Prophet has given an indication: he has laid down the touchstone (criterion) for (distinguishing) the base coin and the good.
 • گفت پیغمبر نشانی داده است ** قلب و نیکو را محک بنهاده است‏
 • He has said, ‘Falsehood is (the cause of) disquiet in (men's) hearts’; he has said, ‘Truth is (the cause of) a joyous tranquillity.’
 • گفته است الکذب ریب فی القلوب ** گفت الصدق طمانین طروب‏
 • The (troubled) heart is not comforted by lying words: water and oil kindle no light. 2735
 • دل نیارامد ز گفتار دروغ ** آب و روغن هیچ نفروزد فروغ‏
 • (Only) in truthful speech is there comfort for the heart: truths are the bait that entraps the heart.
 • در حدیث راست آرام دل است ** راستیها دانه‏ی دام دل است‏
 • Sick, surely, and ill-savoured is the heart that knows not (cannot distinguish) the taste of this and that.
 • دل مگر رنجور باشد بد دهان ** که نداند چاشنی این و آن‏
 • When the heart becomes whole (is healed) of pain and disease, it will recognize the flavour of falsehood and truth.
 • چون شود از رنج و علت دل سلیم ** طعم کذب و راست را باشد علیم‏
 • When Adam's greed for the wheat waxed great, it robbed Adam's heart of health.
 • حرص آدم چون سوی گندم فزود ** از دل آدم سلیمی را ربود
 • Then he gave ear to your lies and enticements: he was befooled and drank the killing poison. 2740
 • پس دروغ و عشوه‏ات را گوش کرد ** غره گشت و زهر قاتل نوش کرد
 • At that moment he knew not scorpion (kazhdum) from wheat (gandum): discernment flies from one that is drunken with vain desire.
 • کژدم از گندم ندانست آن نفس ** می‏پرد تمییز از مست هوس‏
 • The people are drunken with cupidity and desire: hence they are accepting your cheatery.
 • خلق مست آرزویند و هوا ** ز آن پذیرایند دستان ترا
 • Whoever has rid his nature of vain desire has (thereby) made his (spiritual) eye familiar with the secret.
 • هر که خود را از هوا خود باز کرد ** چشم خود را آشنای راز کرد
 • How a cadi complained of the calamity of (holding) the office of cadi, and how his deputy answered him.
 • شکایت قاضی از آفت قضا و جواب گفتن نایب او را
 • They installed a cadi, (and meanwhile) he wept. The deputy said, ‘O cadi, what are you weeping for?
 • قاضیی بنشاندند او می‏گریست ** گفت نایب قاضیا گریه ز چیست‏
 • This is not the time for you to weep and lament: it is the time for you to rejoice and receive felicitations.’ 2745
 • این نه وقت گریه و فریاد تست ** وقت شادی و مبارک باد تست‏
 • ‘Ah,’ said he, ‘how shall a man without insight pronounce judgement—an ignorant man (decide) between two who know?
 • گفت اه چون حکم راند بی‏دلی ** در میان آن دو عالم جاهلی‏
 • Those two adversaries are acquainted with their own case: what should the poor cadi know of those two tangles?
 • آن دو خصم از واقعه‏ی خود واقفند ** قاضی مسکین چه داند ز آن دو بند
 • He is ignorant and unaware of their (real) state: how should he proceed (to give judgment) concerning their lives and property?’
 • جاهل است و غافل است از حالشان ** چون رود در خونشان و مالشان‏
 • He (the deputy) said, ‘The litigants know (the truth of their case) and (nevertheless) are unsound (prejudiced); you are ignorant (of the facts), but you are the luminary of the whole body (of Moslems),
 • گفت خصمان عالمند و علتی ** جاهلی تو لیک شمع ملتی‏
 • Because you have no prejudice to interfere (with your discernment), and that freedom (from prejudice) is light to the eyes; 2750
 • ز انکه تو علت نداری در میان ** آن فراغت هست نور دیده‏گان‏
 • While those two who know are blinded by their self-interest: prejudice has put their knowledge into the grave.
 • و آن دو عالم را غرضشان کور کرد ** علمشان را علت اندر گور کرد
 • Unprejudicedness makes ignorance wise; prejudice makes knowledge perverse and iniquitous.
 • جهل را بی‏علتی عالم کند ** علم را علت کژ و ظالم کند
 • So long as you accept no bribe, you are seeing; when you act covetously, you are blind and enslaved.’
 • تا تو رشوت نستدی بیننده‏ای ** چون طمع کردی ضریر و بنده‏ای‏
 • I have turned my nature away from vain desire: I have not eaten delicious morsels.
 • از هوا من خوی را واکرده‏ام ** لقمه‏های شهوتی کم خورده‏ام‏
 • My heart, which tastes (and distinguishes), has become bright (like a clear mirror): it really knows truth from falsehood. 2755
 • چاشنی گیر دلم شد با فروغ ** راست را داند حقیقت از دروغ‏
 • How Mu‘áwiya—may God be well-pleased with him!— induced Iblís to confess.
 • به اقرار آوردن معاویه ابلیس را
 • Why did you awaken me? You are the enemy of wakefulness, O trickster.
 • تو چرا بیدار کردی مر مرا ** دشمن بیداریی تو ای دغا
 • You are like poppy-seeds: you put every one to sleep. You are like wine: you take away understanding and knowledge.
 • همچو خشخاشی همه خواب آوری ** همچو خمری عقل و دانش را بری‏
 • I have impaled you. Come, tell the truth, I know what is true: do not seek evasions.
 • چار میخت کرده‏ام هین راست گو ** راست را دانم تو حیلتها مجو
 • I expect from every person (only) that of which by nature and disposition he is the owner.
 • من ز هر کس آن طمع دارم که او ** صاحب آن باشد اندر طبع و خو
 • I do not look for any sugar from vinegar; I do not take the catamite for a soldier. 2760
 • من ز سرکه می‏نجویم شکری ** مر مخنث را نگیرم لشکری‏
 • I do not, like (idolatrous) infidels, seek (expect) from an idol that it should be God or even a sign from God.
 • همچو گبران من نجویم از بتی ** کاو بود حق یا خود از حق آیتی‏
 • I do not seek the smell of musk from dung; I do not seek dry bricks in river water.
 • من ز سرگین می‏نجویم بوی مشک ** من در آب جو نجویم خشت خشک‏