English    Türkçe    فارسی   

6
2815-2864

 • Thou art the Lord of the kingdom: Thou givest to the (spiritual) sense something (peculiar to itself), so that that sense exercises sovereignty over (all) the senses. 2815
 • مالک الملکی به حس چیزی دهی  ** تا که بر حس‌ها کند آن حس شهی 
 • Story of the night-thieves with whom Sultan Mahmúd fell in during the night (and joined them), saying, “I am one of you”; and how he became acquainted with their affairs, etc.
 • حکایت شب دزدان کی سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد کی من یکی‌ام از شما و بر احوال ایشان مطلع شدن الی آخره 
 • While King Mahmúd was roaming about alone at night he encountered a band of thieves.
 • شب چو شه محمود برمی‌گشت فرد  ** با گروهی قوم دزدان باز خورد 
 • Thereupon they said to him, “Who art thou, O honest man?” “I am one of you,” replied the King.
 • پس بگفتندش کیی ای بوالوفا  ** گفت شه من هم یکی‌ام از شما 
 • One (of the thieves) said, “O company practised in cunning, let each of us declare his (special) talent;
 • آن یکی گفت ای گروه مکر کیش  ** تا بگوید هر یکی فرهنگ خویش 
 • Let him tell his comrades in the night-talk what (eminent) skill he possesses in his nature.”
 • تا بگوید با حریفان در سمر  ** کو چه دارد در جبلت از هنر 
 • One said, “O ye fellows who are exhibiting (your) cleverness, my specialty lies in my two ears. 2820
 • آن یکی گفت ای گروه فن‌فروش  ** هست خاصیت مرا اندر دو گوش 
 • (It is this), that I know what a dog is saying when it barks.” The (rest of the) party replied, “Two dángs of a dínár.”
 • که بدانم سگ چه می‌گوید به بانگ  ** قوم گفتندش ز دیناری دو دانگ 
 • Another (thief) said, “O company of gold-worshippers, my specialty lies wholly in my eyes.
 • آن دگر گفت ای گروه زرپرست  ** جمله خاصیت مرا چشم اندرست 
 • If I see any one in the world by night, I know him by day without (having any) doubt (as to his identity).”
 • هر که را شب بینم اندر قیروان  ** روز بشناسم من او را بی‌گمان 
 • Another said, “My specialty lies in my arm: I make tunnels (through walls) by strength of hand.”
 • گفت یک خاصیتم در بازو است  ** که زنم من نقبها با زور دست 
 • Another said, “My specialty lies in my nose: my business is to detect the (characteristic) smell in (different) earths (soils). 2825
 • گفت یک خاصیتم در بینی است  ** کار من در خاکها بوبینی است 
 • The secret of ‘men are mines’ has yielded itself (to me), so that (I know the reason) why the Prophet has said it.
 • سرالناس معادن داد دست  ** که رسول آن را پی چه گفته است 
 • From (smelling) the earth of the body I know how much good ore is (hidden) therein and what (sort of) mine it holds.
 • من ز خاک تن بدانم کاندر آن  ** چند نقدست و چه دارد او ز کان 
 • In one mine is contained gold immeasurable, while (in the case of) another the revenue (derived) from it is less than the expenditure (cost of working it).
 • در یکی کان زر بی‌اندازه درج  ** وان دگر دخلش بود کمتر ز خرج 
 • Like Majnún, I smell the soil and detect the soil (abode) of Laylá without mistake.
 • هم‌چو مجنون بو کنم من خاک را  ** خاک لیلی را بیابم بی‌خطا 
 • I smell and know from (the scent of) every shirt whether ’tis (belongs to) a Joseph or an Ahriman (devil). 2830
 • بو کنم دانم ز هر پیراهنی  ** گر بود یوسف و گر آهرمنی 
 • Like Ahmad (Mohammed), who catches scent from Yemen, this nose of mine has gained (been endowed with) some portion of that (spiritual faculty),
 • هم‌چو احمد که برد بو از یمن  ** زان نصیبی یافت این بینی من 
 • (So that I can smell) which soil is a neighbour of gold, or which soil is empty and poor.”
 • که کدامین خاک همسایه‌ی زرست  ** یا کدامین خاک صفر و ابترست 
 • Another said, “Look here, my specialty lies in my fist: I can throw a lasso to the height of a mountain,
 • گفت یک نک خاصیت در پنجه‌ام  ** که کمندی افکنم طول علم 
 • Like Ahmad (Mohammed), whose spirit threw a lasso so (high) that his lasso bore him to Heaven,
 • هم‌چو احمد که کمند انداخت جانش  ** تا کمندش برد سوی آسمانش 
 • And God said to him, ‘O thrower of the lasso (of thy aspiration) at the (celestial) House, deem that (act of throwing) to be from Me: thou didst not throw when thou threwest.’” 2835
 • گفت حقش ای کمندانداز بیت  ** آن ز من دان ما رمیت اذ رمیت 
 • Then they (the thieves) asked the King, saying, “O man of authority, in what may thy special talent consist?”
 • پس بپرسیدند زان شه کای سند  ** مر ترا خاصیت اندر چه بود 
 • He replied, “My specialty lies in my beard: I can save criminals from punishment.
 • گفت در ریشم بود خاصیتم  ** که رهانم مجرمان را از نقم 
 • When criminals are handed over to the executioners, as soon as my beard moves they are saved.
 • مجرمان را چون به جلادان دهند  ** چون بجنبد ریش من زیشان رهند 
 • When I move my beard in mercy, they (the executioners) put an end to the killing and (all) the trouble.”
 • چون بجنبانم به رحمت ریش را  ** طی کنند آن قتل و آن تشویش را 
 • The company said to him, “Thou art our qutb (supreme chief), for thou wilt be the (means of our) deliverance on the day of tribulation.” 2840
 • قوم گفتندش که قطب ما توی  ** که خلاص روز محنتمان شوی 
 • Afterwards they all set out together and went towards the palace of the fortunate king.
 • بعد از آن جمله به هم بیرون شدند ** سوی قصرآن شه میمون شدند
 • When a dog barked on the right, (one of them) said, “It says ‘The Sultan is with you.’”
 • چون سگی بانگی بزد از سوی راست  ** گفت می‌گوید که سلطان با شماست 
 • Another smelt the ground from (the top of) a hill and said, “This belongs to the house of a widow.”
 • خاک بو کرد آن دگر از ربوه‌ای  ** گفت این هست از وثاق بیوه‌ای 
 • Then the skilful master of the lasso threw his lasso, so that (by means of it) they got over the lofty wall.
 • پس کمند انداخت استاد کمند  ** تا شدند آن سوی دیوار بلند 
 • When he (the thief who had previously smelt from the hill) smelt the earth in this other place, he said, “’Tis the earth (site) of the treasury of a peerless king.” 2845
 • جای دیگر خاک را چون بوی کرد  ** گفت خاک مخزن شاهیست فرد 
 • The tunneller made a tunnel and reached the treasury: every one carried off some goods from the treasury.
 • نقب‌زن زد نقب در مخزن رسید  ** هر یکی از مخزن اسبابی کشید 
 • The band took away much gold and gold-embroidered cloth and big pearls and quickly concealed them.
 • بس زر و زربفت و گوهرهای زفت  ** قوم بردند و نهان کردند تفت 
 • The King saw distinctly their lodging-place and (noticed) their personal appearance and names and (where they took) refuge and (what) way (they went).
 • شه معین دید منزل‌گاهشان  ** حلیه و نام و پناه و راهشان 
 • He stole away from them and returned (to the palace), and (next) day related his adventure (to the ministers) in council.
 • خویش را دزدید ازیشان بازگشت  ** روز در دیوان بگفت آن سرگذشت 
 • Thereupon furious officers rushed away to arrest and pinion the thieves. 2850
 • پس روان گشتند سرهنگان مست  ** تا که دزدان را گرفتند و ببست 
 • They (the thieves) came handcuffed into the council-chamber, and they were trembling in fear for their lives.
 • دست‌بسته سوی دیوان آمدند  ** وز نهیب جان خود لرزان شدند 
 • When they stood before the King's throne, that moon-like King was their (last) night's companion.
 • چونک استادند پیش تخت شاه  ** یار شبشان بود آن شاه چو ماه 
 • He (the thief) who could without hesitation recognise by day any one on whom he had cast his eye by night
 • آنک چشمش شب بهرکه انداختی  ** روز دیدی بی شکش بشناختی 
 • Saw the King on the throne and said, “This man was going about with us last night and was our comrade.
 • شاه را بر تخت دید و گفت این  ** بود با ما دوش شب‌گرد و قرین 
 • He who has such a great talent in his beard—our arrest is the result of his enquiry.” 2855
 • آنک چندین خاصیت در ریش اوست  ** این گرفت ما هم از تفتیش اوست 
 • His (the thief's) eye was a knower of the King: consequently he opened his lips (to speak) of (mystic) knowledge to his followers.
 • عارف شه بود چشمش لاجرم  ** بر گشاد از معرفت لب با حشم 
 • He said, “This King was (the subject of) and He is with you: he was seeing our actions and hearing our secret.
 • گفت و هو معکم این شاه بود  ** فعل ما می‌دید و سرمان می‌شنود 
 • My eye made its way (to him), recognised the King by night, and all night long played the game of love with his moon-like face.
 • چشم من ره برد شب شه را شناخت  ** جمله شب با روی ماهش عشق باخت 
 • I will beg (forgiveness for) my people from him, for he never averts his face from the knower.
 • امت خود را بخواهم من ازو  ** کو نگرداند ز عارف هیچ رو 
 • Deem the eye of the knower to be the salvation of the two worlds, whereby every Bahrám (sovereign) obtained help. 2860
 • چشم عارف دان امان هر دو کون  ** که بدو یابید هر بهرام عون 
 • Mohammed was the intercessor for every brand (of disgrace) because his eye did not swerve for aught except God.
 • زان محمد شافع هر داغ بود  ** که ز جز شه چشم او مازاغ بود 
 • In the night of this world, where the sun (of Reality) is veiled, he was beholding God, and (all) his hope was in Him.
 • در شب دنیا که محجوبست شید  ** ناظر حق بود و زو بودش امید 
 • His eyes received collyrium from Did not We expand (thy breast)? He saw that which Gabriel could not endure.
 • از الم نشرح دو چشمش سرمه یافت  ** دید آنچ جبرئیل آن بر نتافت 
 • The orphan to whom (to whose eyes) God applies collyrium becomes the orphan (unique) pearl endowed with (Divine) guidance.
 • مر یتیمی را که سرمه حق کشد  ** گردد او در یتیم با رشد