English    Türkçe    فارسی   

1
1106-1155

 • نام احمد نام جمله انبیاست ** چون که صد آمد نود هم پیش ماست‌‌
 • The name of Ahmad is the name of all the prophets: when the hundred comes (is counted), ninety is with us as well.
 • هم در بیان مکر خرگوش‌‌
 • Further setting forth the stratagem of the hare.
 • در شدن خرگوش بس تاخیر کرد ** مکر را با خویشتن تقریر کرد
 • The hare made much delay in going; he rehearsed to himself the tricks (which he was about to play).
 • در ره آمد بعد تاخیر دراز ** تا به گوش شیر گوید یک دو راز
 • After long delay he came on (took) the road, that he might say one or two secrets into the ear of the lion.
 • تا چه عالمهاست در سودای عقل ** تا چه با پهناست این دریای عقل‌‌
 • Think, what worlds are in commerce with Reason! How wide is this ocean of Reason!
 • صورت ما اندر این بحر عذاب ** می‌‌دود چون کاسه‌‌ها بر روی آب‌‌ 1110
 • In this sweet ocean our forms are moving fast, like cups on the surface of water:
 • تا نشد پر بر سر دریا چو طشت ** چون که پر شد طشت در وی غرق گشت‌‌
 • Until they become full, (they float) like bowls on the top of the sea, (but) when the bowl is filled it sinks therein.
 • عقل پنهان است و ظاهر عالمی ** صورت ما موج یا از وی نمی‌‌
 • Reason is hidden, and (only) a world (of phenomena) is visible: our forms are the waves or a spray of it (of that hidden ocean).
 • هر چه صورت می وسیلت سازدش ** ز آن وسیلت بحر دور اندازدش‌‌
 • Whatsoever (thing) the form makes (uses as) a means of approach to It (to Reason), by that (same) means the ocean (of Reason) casts it (the form) far away.
 • تا نبیند دل دهنده‌‌ی راز را ** تا نبیند تیر دور انداز را
 • So long as the heart does not see the Giver of (its) conscience, so long as the arrow does not see the far-shooting Archer,
 • اسب خود را یاوه داند وز ستیز ** می‌‌دواند اسب خود در راه تیز 1115
 • He (who is thus blind) thinks his horse is lost, though (all the while) he is obstinately speeding his horse on the road.
 • اسب خود را یاوه داند آن جواد ** و اسب خود او را کشان کرده چو باد
 • That fine fellow thinks his horse is lost, while the horse in truth is sweeping him onward like the wind.
 • در فغان و جستجو آن خیره‌‌سر ** هر طرف پرسان و جویان دربدر
 • In lamentation and inquiry that scatterbrain (runs) from door to door in every direction, asking and searching:
 • کان که دزدید اسب ما را کو و کیست ** این که زیر ران تست ای خواجه چیست‌‌
 • “Where and who is he that stole my horse?” What is this (animal) under thy thigh, O master?
 • آری این اسب است لیک این اسب کو ** با خود آ ای شهسوار اسب جو
 • “Yes, this is the horse, but where is this horse?” O dexterous rider in search of thy horse, come to thyself!
 • جان ز پیدایی و نزدیکی است گم ** چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم‌‌ 1120
 • The Spirit is lost (to view) because of its being so manifest and near: how, having thy belly full of water, art thou dry-lipped like a jar?
 • کی ببینی سرخ و سبز و فور را ** تا نبینی پیش از این سه نور را
 • How wilt thou see red and green and russet, unless before (seeing) these three (colours) thou see the light?
 • لیک چون در رنگ گم شد هوش تو ** شد ز نور آن رنگها رو پوش تو
 • But since thy mind was lost (absorbed) in (perception of) the colour, those colours became to thee a veil from (debarred thee from contemplating) the light.
 • چون که شب آن رنگها مستور بود ** پس بدیدی دید رنگ از نور بود
 • Inasmuch as at night those colours were hidden, thou sawest that thy vision of the colour was (derived) from the light.
 • نیست دید رنگ بی‌‌نور برون ** همچنین رنگ خیال اندرون‌‌
 • There is no vision of colour without the external light: even so it is with the colour of inward phantasy.
 • این برون از آفتاب و از سها ** و اندرون از عکس انوار علی‌‌ 1125
 • This outward (light) is (derived) from the sun and from Suhá, while the inward (light) is from the reflexion of the beams of (Divine) Glory.
 • نور نور چشم خود نور دل است ** نور چشم از نور دلها حاصل است‌‌
 • The light which gives light to the eye is in truth the light of the heart: the light of the eye is produced by the light of hearts.
 • باز نور نور دل نور خداست ** کاو ز نور عقل و حس پاک و جداست‌‌
 • Again, the light which gives light to the heart is the Light of God, which is pure and separate from the light of intellect and sense.
 • شب نبد نوری ندیدی رنگها ** پس به ضد نور پیدا شد ترا
 • At night there was no light and thou didst not see the colours; then it (the light) was made manifest by the opposite of light (by darkness).
 • دیدن نور است آن گه دید رنگ ** وین به ضد نور دانی بی‌‌درنگ‌‌
 • (First) comes the seeing of light, then the seeing of colour; and this thou knowest immediately by the opposite of light (darkness).
 • رنج و غم را حق پی آن آفرید ** تا بدین ضد خوش دلی آید پدید 1130
 • God created pain and sorrow for the purpose that happiness might be made manifest by means of this opposite.
 • پس نهانیها به ضد پیدا شود ** چون که حق را نیست ضد پنهان بود
 • Hidden things, then, are manifested by means of their opposite; since God hath no opposite, He is hidden;
 • که نظر بر نور بود آن گه به رنگ ** ضد به ضد پیدا بود چون روم و زنگ‌‌
 • For the sight fell (first) on the light, then on the colour: opposite is made manifest by opposite, like Greeks and Ethiopians.
 • پس به ضد نور دانستی تو نور ** ضد ضد را می‌‌نماید در صدور
 • Therefore thou knewest light by its opposite: opposite reveals opposite in (the process of) coming forth.
 • نور حق را نیست ضدی در وجود ** تا به ضد او را توان پیدا نمود
 • The Light of God hath no opposite in (all) existence, that by means of that opposite it should be possible to make Him manifest:
 • لاجرم أبصارنا لا تدرکه ** و هو یدرک بین تو از موسی و که‌‌ 1135
 • Necessarily (therefore) our eyes do not perceive Him, though He perceives (us): see this (fact) from (the case of) Moses and the mountain (Sinai).
 • صورت از معنی چو شیر از بیشه دان ** یا چو آواز و سخن ز اندیشه دان‌‌
 • Know that form springs from spirit (reality) as the lion from the jungle, or as voice and speech from thought.
 • این سخن و آواز از اندیشه خاست ** تو ندانی بحر اندیشه کجاست‌‌
 • This speech and voice arose from thought; thou knowest not where is the sea of thought,
 • لیک چون موج سخن دیدی لطیف ** بحر آن دانی که باشد هم شریف‌‌
 • But since thou hast seen that the waves of speech are fair, thou knowest that their sea also is noble.
 • چون ز دانش موج اندیشه بتاخت ** از سخن و آواز او صورت بساخت‌‌
 • When the waves of thought sped on from (the sea of) Wisdom, it (Wisdom) made (for them) the form of speech and voice.
 • از سخن صورت بزاد و باز مرد ** موج خود را باز اندر بحر برد 1140
 • The form was born of the Word and died again, the wave drew itself back into the sea.
 • صورت از بی‌‌صورتی آمد برون ** باز شد که إنا إليه راجعون‌‌
 • The form came forth from Formlessness and went back (thither), for Verily unto Him are we returning.
 • پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی است ** مصطفی فرمود دنیا ساعتی است‌‌
 • Every instant, then, thou art dying and returning: Mustafá declared that this world is (but) a moment.
 • فکر ما تیری است از هو در هوا ** در هوا کی پاید آید تا خدا
 • Our thought is an arrow (shot) from Him (Hú) into the air (hawá): how should it stay in the air? It comes (back) to God.
 • هر نفس نو می‌‌شود دنیا و ما ** بی‌‌خبر از نو شدن اندر بقا
 • Every moment the world is renewed, and we are unaware of its being renewed whilst it remains (the same in appearance).
 • عمر همچون جوی نو نو می‌‌رسد ** مستمری می‌‌نماید در جسد 1145
 • Life is ever arriving anew, like the stream, though in the body it has the semblance of continuity.
 • آن ز تیری مستمر شکل آمده ست ** چون شرر کش تیز جنبانی به دست‌‌
 • From its swiftness it appears continuous, like the spark which thou whirlest rapidly with thy hand.
 • شاخ آتش را بجنبانی به ساز ** در نظر آتش نماید بس دراز
 • If thou whirl a firebrand with dexterity, it appears to the sight as a very long (line of) fire.
 • این درازی مدت از تیزی صنع ** می‌‌نماید سرعت انگیزی صنع‌‌
 • The swift motion produced by the action of God presents this length of duration (Time) as (a phenomenon arising) from the rapidity of Divine action.
 • طالب این سر اگر علامه‌‌ای است ** نک حسام الدین که سامی نامه‌‌ای است‌‌
 • Even if the seeker of this mystery is an exceedingly learned man, (say to him), “Lo, Husámu’ddín, who is a sublime book (where you will find the mystery revealed).”
 • رسیدن خرگوش به شیر و خشم شیر بر وی‌‌
 • The hare's coming to the lion and the lion's anger with him.
 • شیر اندر آتش و در خشم و شور ** دید کان خرگوش می‌‌آید ز دور 1150
 • The lion, incensed and wrathful and frantic, saw the hare coming from afar,
 • می‌‌دود بی‌‌دهشت و گستاخ او ** خشمگین و تند و تیز و ترش رو
 • Running undismayed and confidently, looking angry and fierce and fell and sour,
 • کز شکسته آمدن تهمت بود ** وز دلیری دفع هر ریبت بود
 • For by coming humbly (he thought) suspicion would be (excited), while by boldness every cause of doubt would be removed.
 • چون رسید او پیشتر نزدیک صف ** بانگ بر زد شیرهای ای ناخلف‌‌
 • When he came further on, near to the “shoe-row,” the lion shouted—“Ha, villain!
 • من که گاوان را ز هم بدریده‌‌ام ** من که گوش پیل نر مالیده‌‌ام‌‌
 • I who have torn elephants limb from limb, I who have rubbed the ear of (chastised and vanquished) the ferocious lion—
 • نیم خرگوشی که باشد که چنین ** امر ما را افکند او بر زمین‌‌ 1155
 • Who (what) is a half-witted (feeble) hare, that he should thus throw on the ground (disregard) my behest?”