English    Türkçe    فارسی   

1
1156-1205

 • ترک خواب غفلت خرگوش کن ** غره‌‌ی این شیر ای خر گوش کن‌‌
 • Abandon the hare's sleep of heedlessness! Give ear, O donkey, to the roaring of this lion!
 • عذر گفتن خرگوش‌‌
 • The hare's apology.
 • گفت خرگوش الامان عذریم هست ** گر دهد عفو خداوندیت دست‌‌
 • “Mercy!” cried the hare, “I have an excuse, if thy Lordship's pardon come to my aid.”
 • گفت چه عذر ای قصور ابلهان ** این زمان آیند در پیش شهان‌‌
 • “What excuse?” said he. “Oh, the shortsightedness of fools! Is this the time for them to come into the presence of kings?
 • مرغ بی‌‌وقتی سرت باید برید ** عذر احمق را نمی شاید شنید
 • Thou art an untimely bird: thy head must be cut off. One ought not to hear the excuse of a fool.
 • عذر احمق بدتر از جرمش بود ** عذر نادان زهر هر دانش بود 1160
 • The fool's excuse is worse than his crime; the excuse of the ignorant is the poison of every knowledge.
 • عذرت ای خرگوش از دانش تهی ** من چه خرگوشم که در گوشم نهی‌‌
 • Thy excuse, O hare, is devoid of wisdom: what hare am I that thou shouldst put it in my ear?”
 • گفت ای شه ناکسی را کس شمار ** عذر استم دیده‌‌ای را گوش دار
 • “O king,” he replied, “account a worthless one to be worthy: hearken to the excuse of one who has suffered oppression.
 • خاص از بهر زکات جاه خود ** گمرهی را تو مران از راه خود
 • In particular, as an alms (thank-offering) for thy high estate, do not drive out of thy way one whose way is lost.
 • بحر کاو آبی به هر جو می‌‌دهد ** هر خسی را بر سر و رو می‌‌نهد
 • The ocean, which gives some water to every stream, lays on its head and face (surface) every piece of rubbish.
 • کم نخواهد گشت دریا زین کرم ** از کرم دریا نگردد بیش و کم‌‌ 1165
 • By this bounty the sea will not become less: the sea is neither increased nor diminished by its bounty.”
 • گفت دارم من کرم بر جای او ** جامه‌‌ی هر کس برم بالای او
 • The lion said, “I will bestow bounty in its (proper) place, I will cut every one's clothes according to his stature.”
 • گفت بشنو گر نباشم جای لطف ** سر نهادم پیش اژدرهای عنف‌‌
 • “Listen,” cried the hare, “if I am not a fit object for (thy) grace, I lay my head before the dragon of (thy) violence.
 • من به وقت چاشت در راه آمدم ** با رفیق خود سوی شاه آمدم‌‌
 • At breakfast-time I set out on the way, I came towards the king with my comrade.
 • با من از بهر تو خرگوشی دگر ** جفت و همره کرده بودند آن نفر
 • That party (of beasts) had appointed, for thy sake, another hare to go along with me as consort and companion.
 • شیری اندر راه قصد بنده کرد ** قصد هر دو همره آینده کرد 1170
 • On the road a lion attacked thy humble slave, attacked both the companions in travel who were coming (to thee).
 • گفتمش ما بنده‌‌ی شاهنشه‌‌ایم ** خواجه‌‌تاشان که آن درگه‌‌ایم‌‌
 • I said to him, ‘We are the slaves of the King of kings, the lowly fellow-servants of that (exalted) court.’
 • گفت شاهنشه که باشد شرم دار ** پیش من تو یاد هر ناکس میار
 • He said, ‘The King of kings! Who is he? Be ashamed! Do not make mention of every base loon in my presence.
 • هم ترا و هم شهت را بر درم ** گر تو با یارت بگردید از درم‌‌
 • Both thee and thy king I will tear to pieces, if thou and thy friend turn back from my door.’
 • گفتمش بگذار تا بار دگر ** روی شه بینم برم از تو خبر
 • I said to him, ‘Let me behold once more the face of the king and bear the news of thee (to him).’
 • گفت همره را گرو نه پیش من ** ور نه قربانی تو اندر کیش من‌‌ 1175
 • He said, ‘Place thy comrade with me (in my keeping) as a pledge; otherwise, thou art a sacrifice (thy life is forfeit) according to my law.’
 • لابه کردیمش بسی سودی نکرد ** یار من بستد مرا بگذاشت فرد
 • We entreated him much: it was no use. He seized my friend and left me to go alone.
 • یارم از زفتی دو چندان بد که من ** هم به لطف و هم به خوبی هم به تن‌‌
 • My friend, from his plumpness, made two of me both in comeliness and beauty and (size of) body.
 • بعد از این ز آن شیر این ره بسته شد ** رشته‌‌ی ایمان ما بگسسته شد
 • Henceforth this road is barred by that lion: this is what happened to me, and it has been told to thee (just as it happened).
 • از وظیفه بعد از این اومید بر ** حق همی‌‌گویم ترا و الحق مر
 • Cut off (abandon) hope of the allowance henceforth; I am telling thee the truth, and truth is bitter.
 • گر وظیفه بایدت ره پاک کن ** هین بیا و دفع آن بی‌‌باک کن‌‌ 1180
 • If thou want the allowance, clear the way! hey, come on and repel that irreverent one!”
 • جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن با او
 • How the lion answered the hare and set off with him.
 • گفت بسم الله بیا تا او کجاست ** پیش در شو گر همی‌‌گویی تو راست‌‌
 • “Come on in God's name,” said he, “let me see where he is! Go thou in front, if thou art speaking truth,
 • تا سزای او و صد چون او دهم ** ور دروغ است این سزای تو دهم‌‌
 • That I may give him and a hundred like him the punishment they deserve, or if this is a lie, that I may give thy deserts to thee.”
 • اندر آمد چون قلاووزی به پیش ** تا برد او را به سوی دام خویش‌‌
 • The hare set out on the way, (going) in front like a guide, that he might lead him towards his snare,
 • سوی چاهی کاو نشانش کرده بود ** چاه مغ را دام جانش کرده بود
 • Towards the well which he had designated: he had made the deep well a snare for his (the lion's) life.
 • می‌‌شدند این هر دو تا نزدیک چاه ** اینت خرگوشی چو آبی زیر کاه‌‌ 1185
 • (Thus) were these twain going till (they arrived) near the well. Look, you, (this was) a hare (deceitful) as a (pool of) water (hidden) under straw.
 • آب کاهی را به هامون می‌‌برد ** آب کوهی را عجب چون می‌‌برد
 • The water bears a blade of straw (down) to the plain: how, I wonder, will the water bear away a mountain?
 • دام مکر او کمند شیر بود ** طرفه خرگوشی که شیری می‌‌ربود
 • The snare of his (the hare's) guile was a noose for the lion: a marvellous hare (he), who was carrying off a lion (as his prey)!
 • موسیی فرعون را با رود نیل ** می‌‌کشد با لشکر و جمع ثقیل‌‌
 • A Moses kills Pharaoh, with his army and mighty host, by means of the river Nile;
 • پشه‌‌ای نمرود را با نیم پر ** می‌‌شکافد بی‌‌محابا درز سر
 • A single gnat with half a wing cleaves intrepidly the suture of Nimrod's skull.
 • حال آن کاو قول دشمن را شنود ** بین جزای آن که شد یار حسود 1190
 • Behold the state of him who hearkened to the words of his enemy, and the retribution of him who became the friend of the envious one—
 • حال فرعونی که هامان را شنود ** حال نمرودی که شیطان را شنود
 • The state of a Pharaoh who hearkened to Haman, and the state of a Nimrod who hearkened to Satan.
 • دشمن ار چه دوستانه گویدت ** دام دان گر چه ز دانه گویدت‌‌
 • Albeit the enemy speak to thee in friendly wise, know (his words to be) the snare, though he speak to thee of the grain (bait).
 • گر ترا قندی دهد آن زهر دان ** گر به تن لطفی کند آن قهر دان‌‌
 • If he give thee some candy, regard it as poison; if he do a kindness to thy body, regard it as cruelty.
 • چون قضا آید نبینی غیر پوست ** دشمنان را باز نشناسی ز دوست‌‌
 • When the (Divine) destiny comes to pass, you see naught but the skin (outward appearance): you do not distinguish enemies from friends.
 • چون چنین شد ابتهال آغاز کن ** ناله و تسبیح و روزه ساز کن‌‌ 1195
 • Since the case is thus, begin humble supplication; set about lamenting and glorifying (God) and fasting.
 • ناله می‌‌کن کای تو علام الغیوب ** زیر سنگ مکر بد ما را مکوب‌‌
 • Lament continually, crying, “O Thou who well knowest the hidden things, do not crush us beneath the stone of evil contrivance.
 • گر سگی کردیم ای شیر آفرین ** شیر را مگمار بر ما زین کمین‌‌
 • O Creator of the lion, if we have wrought currishness, do not set the lion (to spring) on us from this covert.
 • آب خوش را صورت آتش مده ** اندر آتش صورت آبی منه‌‌
 • Do not give to sweet water the form of fire, do not put upon fire the form of water.
 • از شراب قهر چون مستی دهی ** نیستها را صورت هستی دهی‌‌
 • When Thou makest (us) drunken with the wine of Thy wrath, Thou givest to things non-existent the form of existence.”
 • چیست مستی بند چشم از دید چشم ** تا نماید سنگ گوهر پشم یشم‌‌ 1200
 • What is (this) drunkenness? That which binds (prevents) the eye from (true) eyesight, so that a (common) stone appears a jewel, and wool (pashm) a jasper (yashm).
 • چیست مستی حسها مبدل شدن ** چوب گز اندر نظر صندل شدن‌‌
 • What is (this) drunkenness? The perversion of the senses, the change of tamarisk-wood into sandal-wood in the (perverted) sight.
 • قصه‌‌ی هدهد و سلیمان در بیان آن که چون قضا آید چشمهای روشن بسته شود
 • Story of the hoopoe and Solomon, showing that when the Divine destiny comes to pass, clear eyes are sealed.
 • چون سلیمان را سراپرده زدند ** جمله مرغانش به خدمت آمدند
 • When the tent-pavilion was pitched for Solomon, all the birds came to pay him obeisance.
 • هم زبان و محرم خود یافتند ** پیش او یک یک به جان بشتافتند
 • They found (him) speaking the same tongue (as themselves) and familiar with them: one by one they sped with (eager) soul into his presence.
 • جمله مرغان ترک کرده جیک جیک ** با سلیمان گشته افصح من اخیک‌‌
 • All the birds, having ceased from twittering, (in converse) with Solomon became more distinct (spoke more articulately) than your own brother.
 • هم زبانی خویشی و پیوندی است ** مرد با نامحرمان چون بندی است‌‌ 1205
 • To speak the same tongue is a kinship and affinity: a man, (when he is) with those in whom he cannot confide, is like a prisoner in chains.