English    Türkçe    فارسی   

2
322-371

 • او نپاید پیش هر نااوستا ** همچو طاوسی به خانه‏ی روستا
 • It does not abide with every unskilled tiro: (it is) like a peacock (which does not stay) in the house of a peasant.
 • یافتن پادشاه باز را به خانه‏ی کمپیر زن
 • How the King found his falcon in the house of a decrepit old woman.
 • دین نه آن باز است کاو از شه گریخت ** سوی آن کمپیر کاو می‏آرد بیخت‏
 • Religion is not (like) the falcon that fled from the King to the old crone who was sifting flour
 • تا که تتماجی پزد اولاد را ** دید آن باز خوش خوش زاد را
 • That she might cook tutmáj for her children. (When) she saw the beautiful well-born falcon,
 • پایکش بست و پرش کوتاه کرد ** ناخنش ببرید و قوتش کاه کرد 325
 • She tied its little foot and clipped its wings; she cut its talons and fed it with straw.
 • گفت نااهلان نکردندت به ساز ** پر فزود از حد و ناخن شد دراز
 • “Unworthy folk,” said she, “have not kept thee in (good) trim: thy wings are overgrown and thy talons have become long.
 • دست هر نااهل بیمارت کند ** سوی مادر آ که تیمارت کند
 • Every unworthy one's hand makes thee ill: come to thy mother that she may take care of thee.”
 • مهر جاهل را چنین دان ای رفیق ** کژ رود جاهل همیشه در طریق‏
 • Know, O friend, that such is the affection of the fool: the fool ever walks crookedly on the way.
 • روز شه در جستجو بی‏گاه شد ** سوی آن کمپیر و آن خرگاه شد
 • The King's day became late (far-spent) in searching (for the falcon): he went (at last) to the old woman and the tent (where she lived).
 • دید ناگه باز را در دود و گرد ** شه بر او بگریست زار و نوحه کرد 330
 • Suddenly he espied the falcon amidst smoke and dust: the King wept sorely over it and made lament.
 • گفت هر چند این جز ای کار تست ** که نباشی در وفای ما درست‏
 • He said, “Albeit this is the retribution for thy deed, in that thou art not firm in keeping faith with me,
 • چون کنی از خلد زی دوزخ فرار ** غافل از لا یستوی اصحاب نار
 • (Yet) how shouldst thou take flight from Paradise to Hell, heedless of (the text) the people of the Fire (and those of Paradise) are not equal?
 • این سزای آن که از شاه خبیر ** خیره بگریزد به خانه‏ی گنده پیر
 • This is the fitting reward for one that unconscionably flees from the King who knows (him) well to the house of an old hag.”
 • باز می‏مالید پر بر دست شاه ** بی‏زبان می‏گفت من کردم گناه‏
 • (Meanwhile) the falcon was rubbing its wings against the King's hand: without tongue it was saying, “I have sinned.”
 • پس کجا زارد کجا نالد لئیم ** گر تو نپذیری بجز نیک ای کریم‏ 335
 • Where then should the vile (sinner) plead piteously, where should he moan, if Thou wilt accept naught but good, O bountiful (King)?
 • لطف شه جان را جنایت جو کند ** ز آنکه شه هر زشت را نیکو کند
 • The King's grace makes the soul sin-seeking, because the King makes every foul thing fair.
 • رو مکن زشتی که نیکیهای ما ** زشت آمد پیش آن زیبای ما
 • Go, do not commit foulness, for (even) our fair deeds appear foul in the sight of our beauteous (Loved One).
 • خدمت خود را سزا پنداشتی ** تو لوای جرم از آن افراشتی‏
 • You deemed your service worthy: thereby you raised the banner of sin.
 • چون ترا ذکر و دعا دستور شد ** ز آن دعاکردن دلت مغرور شد
 • Forasmuch as praise and prayer were vouchsafed to you, through making that prayer your heart became vainglorious.
 • هم سخن دیدی تو خود را با خدا ** ای بسا کاو زین گمان افتد جدا 340
 • You regarded yourself as speaking (confidentially) with God. Oh, (there is) many a one that becomes separated (from God) by this opinion.
 • گر چه با تو شه نشیند بر زمین ** خویشتن بشناس و نیکوتر نشین‏
 • Although the King sit with you on the ground, know yourself and sit better (with more decorum and reverence).
 • باز گفت ای شه پشیمان می‏شوم ** توبه کردم نو مسلمان می‏شوم‏
 • The falcon said, “O King, I am penitent, I am converted, I am embracing Islam anew.
 • آن که تو مستش کنی و شیر گیر ** گر ز مستی کج رود عذرش پذیر
 • He whom Thou makest drunken and pot-valiant—if from drunkenness he walk crookedly, do Thou accept his excuse.
 • گر چه ناخن رفت چون باشی مرا ** بر کنم من پرچم خورشید را
 • Though my talons are gone, when thou art mine I tear off the forelock of the sun;
 • ور چه پرم رفت چون بنوازیم ** چرخ بازی گم کند در بازیم‏ 345
 • And though my wings are gone, when Thou art kind to me the heavenly sphere loses its play (ceases to revolve).
 • گر کمر بخشیم که را بر کنم ** گر دهی کلکی علمها بشکنم‏
 • If Thou bestow a belt on me, I will uproot the mountain; if Thou give me a pen, I will break the banners.
 • آخر از پشه نه کم باشد تنم ** ملک نمرودی به پر بر هم زنم‏
 • After all, my body is not inferior to (that of) a gnat: with my wings I confound the kingdom of Nimrod.
 • در ضعیفی تو مرا بابیل گیر ** هر یکی خصم مرا چون پیل گیر
 • Suppose me to be (as) the flocks of (small) birds in weakness, suppose every one of my enemies to be as the elephant,
 • قدر فندق افکنم بندق حریق ** بندقم در فعل صد چون منجنیق‏
 • (Yet if) I cast a baked (clay) pellet the size of a hazelnut, my pellet in its effect is like (equal to) a hundred mangonels (ballistas).”
 • موسی آمد در وغا با یک عصاش ** زد بر آن فرعون و بر شمشیرهاش‏ 350
 • Moses came to battle with his one rod and made an onset against Pharaoh and (all) his swords.
 • هر رسولی یک تنه کان در زده ست ** بر همه آفاق تنها بر زده ست‏
 • Every Prophet who by himself has knocked at that door (and besought God to help him) has alone (single-handed) fought (victoriously) against the whole world.
 • نوح چون شمشیر در خواهید ازو ** موج طوفان گشت از او شمشیر خو
 • When Noah begged of Him (God) a sword, through Him (at His command) the waves of the Flood became of sword-like temper.
 • احمدا خود کیست اسپاه زمین ** ماه بین بر چرخ و بشکافش جبین‏
 • O Ahmad (Mohammed), who (what) indeed are the armies of the earth? Behold the moon in heaven (and) split her brow,
 • تا بداند سعد و نحس بی‏خبر ** دور تست این دور نه دور قمر
 • In order that the ignorant astronomer may know that this cycle is thy cycle, not the cycle of the moon.
 • دور تست ایرا که موسای کلیم ** آرزو می‏برد زین دورت مقیم‏ 355
 • It is thy cycle, because (even) Moses, he who spoke (with God), was constantly yearning after this cycle of thine.
 • چون که موسی رونق دور تو دید ** کاندر او صبح تجلی می‏دمید
 • When Moses beheld the splendour of thy cycle, in which the dawn of Revelation was arising,
 • گفت یا رب آن چه دور رحمت است ** بر گذشت از رحمت آن جا رویت است‏
 • He said, “O Lord, what cycle of mercy is that? It is beyond mercy: there (in that cycle) is vision (of Thee).
 • غوطه ده موسای خود را در بحار ** از میان دوره‏ی احمد بر آر
 • Plunge Thy Moses in the seas (of Time) and bring him up (to the surface) from the midst of the cycle of Ahmad (Mohammed).”
 • گفت یا موسی بدان بنمودمت ** راه آن خلوت بدان بگشودمت‏
 • God said, “O Moses, on that account I have shown (it) to thee; on that account I have opened to thee the way to that (spiritual) communion (with Mohammed),
 • که تو ز آن دوری درین دور ای کلیم ** پا بکش زیرا دراز است این گلیم‏ 360
 • Because in this (present) cycle, O Kalím, thou art of that cycle (of Mohammed and canst not attain to it): draw back thy foot, for this blanket is (too) long (for thee).
 • من کریمم نان نمایم بنده را ** تا بگریاند طمع آن زنده را
 • I am kind, I show My servant bread in order that desire (for it) may cause that living one to weep.
 • بینی طفلی بمالد مادری ** تا شود بیدار واجوید خوری‏
 • A mother rubs the nose of her babe, that it may wake and seek some food—
 • کاو گرسنه خفته باشد بی‏خبر ** و آن دو پستان می‏خلد زو مهر در
 • For it may have fallen asleep hungry unawares; and those two breasts (of her) are tingling in love for it (her babe).
 • کنت کنزا رحمة مخفیة ** فابتعثت أمة مهدیة
 • I was a treasure, a hidden mercy, so I sent forth a rightly guided Imám.”
 • هر کراماتی که می‏جویی به جان ** او نمودت تا طمع کردی در آن‏ 365
 • Every (Divine) grace that you are seeking with (all) your soul, He showed it to you that you might desire it.
 • چند بت بشکست احمد در جهان ** تا که یا رب گوی گشتند امتان‏
 • How many idols did Ahmad (Mohammed) break in the world, that the (religious) communities might cry “O Lord”!
 • گر نبودی کوشش احمد تو هم ** می‏پرستیدی چو اجدادت صنم‏
 • Had it not been for the efforts of Ahmad, you also, like your ancestors, would be worshipping idols.
 • این سرت وارست از سجده‏ی صنم ** تا بدانی حق او را بر امم‏
 • This head of yours has been delivered from bowing to idols, in order that you may acknowledge his rightful claim upon the (gratitude of the religious) communities.
 • گر بگویی شکر این رستن بگو ** کز بت باطن همت برهاند او
 • If you speak, speak thanks for this deliverance, that he may also deliver you from the idol within.
 • مر سرت را چون رهانید از بتان ** هم بدان قوت تو دل را وارهان‏ 370
 • Since he has delivered your head from idols, do you deliver your heart also by means of that strength (which you have gained from him).
 • سر ز شکر دین از آن بر تافتی ** کز پدر میراث مفت‏اش یافتی‏
 • You have neglected to give thanks for the Religion because you got it for nothing as an inheritance from your father.