English    Türkçe    فارسی   

2
642-691

 • هان بگو لاحولها اندر زمان ** از زبان تنها نه بلک از عین جان‏
 • Beware! say at once “God help me!” again and again, not with tongue alone but from your very soul.
 • تتمه قصه مفلس
 • The end of the story of the insolvent.
 • گفت قاضی مفلسی را وانما ** گفت اینک اهل زندانت گوا
 • The Cadi said, “Show plainly that you are insolvent.” “Here are the prisoners,” he replied, “as thy witnesses.”
 • گفت ایشان متهم باشند چون ** می‏گریزند از تو می‏گریند خون‏
 • “They,” said the Cadi, “are suspect, because they are fleeing from you and weeping blood (on account of your ill-treatment of them);
 • از تو می‏خواهند هم تا وارهند ** زین غرض باطل گواهی می‏دهند 645
 • Also, they are suing to be delivered from you: by reason of this self-interest the testimony they give is worthless.”
 • جمله اهل محکمه گفتند ما ** هم بر ادبار و بر افلاسش گوا
 • All the people belonging to the court of justice said, “We bear witness both to his (moral) degeneracy and his insolvency.”
 • هر که را پرسید قاضی حال او ** گفت مولا دست ازین مفلس بشو
 • Every one whom the Cadi questioned about his condition said, “My lord, wash thy hands of this insolvent.”
 • گفت قاضی کش بگردانید فاش ** گرد شهر این مفلس است و بس قلاش‏
 • The Cadi said, “March him round the city for all to see, (and cry), ‘This man is an insolvent and a great rogue.’
 • کو به کو او را مناداها زنید ** طبل افلاسش عیان هر جا زنید
 • Make proclamations concerning him, street by street; beat the drum (as an advertisement) of his insolvency everywhere in open view.
 • هیچ کس نسیه بنفروشد بدو ** قرض ندهد هیچ کس او را تسو 650
 • Let no one sell to him on credit, let no one lend him a farthing.
 • هر که دعوی آردش اینجا به فن ** بیش زندانش نخواهم کرد من‏
 • Whosoever may bring here a claim against him for fraud, I will not put him in prison any more.
 • پیش من افلاس او ثابت شده است ** نقد و کالا نیستش چیزی به دست‏
 • His insolvency has been proven to me: he has nothing in his possession, (neither) money nor goods.”
 • آدمی در حبس دنیا ز آن بود ** تا بود کافلاس او ثابت شود
 • Man is in the prison of this world in order that peradventure his insolvency may be proven.
 • مفلسی دیو را یزدان ما ** هم منادی کرد در قرآن ما
 • Our God has also proclaimed in our Qur’án the insolvency of the Devil,
 • کاو دغا و مفلس است و بد سخن ** هیچ با او شرکت و سودا مکن‏ 655
 • Saying, “He is a swindler and insolvent and liar: do not make any partnership or do any trade with him.”
 • ور کنی او را بهانه آوری ** مفلس است او صرفه از وی کی بری‏
 • And if you do so (and) bring (vain) pretexts to him, he is insolvent: how will you get profit from him?
 • حاضر آوردند چون فتنه فروخت ** اشتر کردی که هیزم می‏فروخت‏
 • When the trouble started, they brought on the scene the camel of a Kurd who sold firewood.
 • کرد بی‏چاره بسی فریاد کرد ** هم موکل را به دانگی شاد کرد
 • The helpless Kurd made a great outcry; he also gladdened the officer (appointed to seize the camel) with (the gift of) a dáng;
 • اشترش بردند از هنگام چاشت ** تا شب و افغان او سودی نداشت‏
 • (But) they took away his camel from the time of forenoon until nightfall, and his lamentation was of no use.
 • بر شتر بنشست آن قحط گران ** صاحب اشتر پی اشتر دوان‏ 660
 • Upon the camel sat that sore famine (the insolvent), while the owner of the camel was running at its heels.
 • سو به سو و کو به کو می‏تاختند ** تا همه شهرش عیان بشناختند
 • They sped from quarter to quarter and from street to street, till the whole town knew him by sight.
 • پیش هر حمام و هر بازارگاه ** کرده مردم جمله در شکلش نگاه‏
 • Before every bath and market-place all the people gazed on his (features and) figure.
 • ده منادی گر بلند آوازیان ** کرد و ترک و رومیان و تازیان‏
 • (There were) ten loud-voiced criers, Turks and Kurds and Anatolians and Arabs, (proclaiming),
 • مفلس است این و ندارد هیچ چیز ** قرض تا ندهد کس او را یک پشیز
 • “This man is insolvent and has nothing: let no one lend him a single brass farthing;
 • ظاهر و باطن ندارد حبه‏ای ** مفلسی قلبی دغایی دبه‏ای‏ 665
 • He does not possess a single mite, patent or latent: he is a bankrupt, a piece of falsehood, a cunning knave, an oil-bag.
 • هان و هان با او حریفی کم کنید ** چون که کاو آرد گره محکم کنید
 • Beware and beware! Have no dealings with him; when he brings the ox (to sell), make fast the knot.
 • ور به حکم آرید این پژمرده را ** من نخواهم کرد زندان مرده را
 • And if ye bring this decayed fellow to judgement, I will not put a corpse in prison.
 • خوش دم است او و گلویش بس فراخ ** با شعار نو دثار شاخ شاخ‏
 • He is fair-spoken and his throat is very wide; (he is clad) with a new inner garment (of plausibility) and a tattered outer garment.
 • گر بپوشد بهر مکر آن جامه را ** عاریه است او و فریبد عامه را
 • If he puts on that (inner) garment for the purpose of deceiving, it is borrowed in order that he may beguile the common folk.”
 • حرف حکمت بر زبان ناحکیم ** حله‏های عاریت دان ای سلیم‏ 670
 • Know, O simple man, that words of wisdom on the tongue of the unwise are (as) borrowed robes.
 • گر چه دزدی حله‏ای پوشیده است ** دست تو چون گیرد آن ببریده دست‏
 • Although a thief has put on a (fine) robe, how should he whose hand is cut off take your hand (lend you a helping hand)?
 • چون شبانه از شتر آمد به زیر ** کرد گفتش منزلم دور است و دیر
 • When at nightfall he (the insolvent) came down from the camel, the Kurd said to him, “My abode is far (from here) and a long way off.
 • بر نشستی اشترم را از پگاه ** جو رها کردم کم از اخراج کاه‏
 • You have ridden on my camel since early morning: I (will) let the barley go, (but I will not take) less than the cost of (some) straw.”
 • گفت تا اکنون چه می‏کردیم پس ** هوش تو کو، نیست اندر خانه کس‏
 • "What, then," he rejoined, "have we been doing until now? Where are your wits? Is nobody at home?
 • طبل افلاسم به چرخ سابعه ** رفت و تو نشنیده‏ای بد واقعه‏ 675
 • The (sound of the) drum (giving notice) of my insolvency reached the Seventh Heaven, and you have not heard the bad news!
 • گوش تو پر بوده است از طمع خام ** پس طمع کر می‏کند کور ای غلام‏
 • Your ear has been filled with foolish hope; (such) hope, then, makes (one) deaf (and) blind, my lad.”
 • تا کلوخ و سنگ بشنید این بیان ** مفلس است و مفلس است این قلتبان‏
 • Even clods and stones heard this advertisement—“he is insolvent, he is insolvent, this scoundrel.”
 • تا به شب گفتند و در صاحب شتر ** بر نزد کاو از طمع پر بود پر
 • They (the criers) said it till nightfall, and it made no impression on the owner of the camel, because he was full of (idle) hope, full.
 • هست بر سمع و بصر مهر خدا ** در حجب بس صورت است و بس صدا
 • God's seal lies upon the hearing and sight: within the veils is many a form and many a sound.
 • آن چه او خواهد رساند آن به چشم ** از جمال و از کمال و از کرشم‏ 680
 • He communicates to the eye that which He wills of beauty and of perfection and of amorous looks;
 • و انچه او خواهد رساند آن به گوش ** از سماع و از بشارت وز خروش‏
 • And He communicates to the ear that which He wills of music and glad tidings and cries (of rapture).
 • کون پر چاره ست و هیچت چاره نی ** تا که نگشاید خدایت روزنی‏
 • The world is full of remedies, but you have no remedy till God opens a window for you.
 • گر چه تو هستی کنون غافل از آن ** وقت حاجت حق کند آن را عیان‏
 • Though you are unaware of that (remedy) just now, God will make it plain in the hour of need.
 • گفت پیغمبر که یزدان مجید ** از پی هر درد درمان آفرید
 • The Prophet said that the glorious God has created a remedy for every pain;
 • لیک ز آن درمان نبینی رنگ و بو ** بهر درد خویش بی‏فرمان او 685
 • But of that remedy for your pain you will not see (even) the colour or scent without His command.
 • چشم را ای چاره جو در لامکان ** هین بنه چون چشم کشته سوی جان‏
 • Come, O you that seek the remedy, set your eye on non-spatiality, as the eye of one (about to be) killed (turns) towards the spirit.
 • این جهان از بی‏جهت پیدا شده ست ** که ز بی‏جایی جهان را جا شده ست‏
 • This (spatial) world has been produced from that which is without spatial relations, for the world has received (the relation of) place from placelessness.
 • باز گرد از هست سوی نیستی ** طالب ربی و ربانیستی‏
 • Turn back from existence towards non-existence, (if) you seek the Lord and belong to the Lord.
 • جای دخل است این عدم از وی مرم ** جای خرج است این وجود بیش و کم‏
 • This non-existence is the place of income: do not flee from it; this existence of more and less is the place of expenditure.
 • کارگاه صنع حق چون نیستی است ** پس برون کارگه بی‏قیمتی است‏ 690
 • Since God's workshop is non-existence, in the world of (phenomenal) existence who is (to be found) except the idle?
 • یاد ده ما را سخنهای دقیق ** که ترا رحم آورد آن ای رفیق‏
 • Put into our heart subtle words which may move Thee to mercy, O Gracious One!