English    Türkçe    فارسی   

4
1286-1335

 • پس بپرس از حد او وز فعل او ** در میان حد و فعل او را بجو
 • Inquire, then, about his (spiritual) degree and his (interior) actions: in the midst of his degree and actions seek (to discover) him.
 • درآمدن سلیمان علیه‌السلام هر روز در مسجد اقصی بعد از تمام شدن جهت عبادت و ارشاد عابدان و معتکفان و رستن عقاقیر در مسجد
 • How Solomon, on whom be peace, entered the Farther Mosque daily, after its completion, for the purpose of worshipping and directing the worshippers and devotees; and how medicinal herbs grew in the Mosque.
 • هر صباحی چون سلیمان آمدی ** خاضع اندر مسجد اقصی شدی
 • Every morning, when Solomon came and made supplication in the Farther Mosque.
 • نوگیاهی رسته دیدی اندرو ** پس بگفتی نام و نفع خود بگو
 • He saw that a new plant had grown there; then he would say, “Tell thy name and use.
 • تو چه دارویی چیی نامت چیست ** تو زیان کی و نفعت بر کیست
 • What medicine art thou? What art thou? What is thy name? To whom art thou hurtful and for whom is thy usefulness?”
 • پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام ** که من آن را جانم و این را حمام 1290
 • Then every plant would tell its effect and name, saying “I am life to that one, and death to this one.
 • من مرین را زهرم و او را شکر ** نام من اینست بر لوح از قدر
 • I am poison to this one, and sugar to that one: this is my name (inscribed) on the Tablet by (the pen of) the Divine decree.”
 • پس طبیبان از سلیمان زان گیا ** عالم و دانا شدندی مقتدی
 • Then (by hearing) from Solomon about those plants the physicians became learned and wise authorities (on medicine),
 • تا کتبهای طبیبی ساختند ** جسم را از رنج می‌پرداختند
 • So that they compiled medical books and were relieving the body from pain.
 • این نجوم و طب وحی انبیاست ** عقل و حس را سوی بی‌سو ره کجاست
 • This astronomy and medicine is (knowledge given by) Divine inspiration to the prophets: where is the way for intellect and sense (to advance) towards that which is without (spatial) direction?
 • عقل جزوی عقل استخراج نیست ** جز پذیرای فن و محتاج نیست 1295
 • The particular (individual) intellect is not the intellect (capable) of production: it is only the receiver of science and is in need (of teaching).
 • قابل تعلیم و فهمست این خرد ** لیک صاحب وحی تعلیمش دهد
 • This intellect is capable of being taught and of apprehending, but (only) the man possessed of Divine inspiration gives it the teaching (which it requires).
 • جمله حرفتها یقین از وحی بود ** اول او لیک عقل آن را فزود
 • Assuredly, in their beginning, all trades (crafts and professions) were (derived) from Divine inspiration, but the intellect added (something) to them.
 • هیچ حرفت را ببین کین عقل ما ** تاند او آموختن بی‌اوستا
 • Consider whether this intellect of ours can learn any trade without a master.
 • گرچه اندر مکر موی‌اشکاف بد ** هیچ پیشه رام بی‌استا نشد
 • Although it (the intellect) was hair-splitting (subtle and ingenious) in contrivance, no trade was subdued (brought under command) without a master.
 • دانش پیشه ازین عقل ار بدی ** پیشه‌ی بی‌اوستا حاصل شدی 1300
 • If knowledge of a trade were (derived) from this intellect, any trade would be acquired without a master.
 • آموختن پیشه گورکنی قابیل از زاغ پیش از آنک در عالم علم گورکنی و گور بود
 • How Qábíl (Cain) learned the trade of grave-digging from the crow (raven), before knowledge of grave-digging and graves existed in the world.
 • کندن گوری که کمتر پیشه بود ** کی ز فکر و حیله و اندیشه بود
 • When was grave-digging, which was the meanest trade (of all), (acquired) from thought and cunning and meditation?
 • گر بدی این فهم مر قابیل را ** کی نهادی بر سر او هابیل را
 • If Qábíl had possessed this understanding, how should he have placed (the body of) Hábíl (Abel) on his head?—
 • که کجا غایب کنم این کشته را ** این به خون و خاک در آغشته را
 • Saying, “Where shall I hide this murdered one, this man bestained with blood and earth?”
 • دید زاغی زاغ مرده در دهان ** بر گرفته تیز می‌آمد چنان
 • He espied a crow which had taken up a dead crow in its mouth and was approaching (ever) so quickly.
 • از هوا زیر آمد و شد او به فن ** از پی تعلیم او را گورکن 1305
 • It came down from the air and began skilfully to dig a grave for it (the dead crow) for the purpose of teaching (him).
 • پس به چنگال از زمین انگیخت گرد ** زود زاغ مرده را در گور کرد
 • Then with its talons it raised dust from the ground and speedily put the dead crow in the grave.
 • دفن کردش پس بپوشیدش به خاک ** زاغ از الهام حق بد علم‌ناک
 • It buried it, then it covered it with earth: the crow was endowed with knowledge through the inspiration (given) of God.
 • گفت قابیل آه شه بر عقل من ** که بود زاغی ز من افزون به فن
 • Qábíl cried, “Oh, fie on my intellect! for a crow is superior to me in skill.”
 • عقل کل را گفت مازاغ البصر ** عقل جزوی می‌کند هر سو نظر
 • Concerning the Universal Intellect He (God) hath said, “The sight did not rove (má zágh),” (but) the particular intellect is looking in every direction.
 • عقل مازاغ است نور خاصگان ** عقل زاغ استاد گور مردگان 1310
 • The Intellect whose sight does not rove (‘aql-i má zágh) is the light of the elect; the crow-intellect (‘aql-i zágh) is the sexton for the (spiritually) dead.
 • جان که او دنباله‌ی زاغان پرد ** زاغ او را سوی گورستان برد
 • The spirit that flies after crows—the crow carries it towards the graveyard.
 • هین مدو اندر پی نفس چو زاغ ** کو به گورستان برد نه سوی باغ
 • Beware! Do not run in pursuit of the crow-like fleshly soul, for it carries (thee) to the graveyard, not towards the orchard.
 • گر روی رو در پی عنقای دل ** سوی قاف و مسجد اقصای دل
 • If thou go, go in pursuit of the ‘Anqá of the heart, towards the Qáf and Farther Mosque of the heart.
 • نوگیاهی هر دم ز سودای تو ** می‌دمد در مسجد اقصای تو
 • Every moment from thy cogitation a new plant is growing in thy Farther Mosque.
 • تو سلیمان‌وار داد او بده ** پی بر از وی پای رد بر وی منه 1315
 • Do thou, like Solomon, give it its due: investigate it, do not lay upon it the foot of rejection,
 • زانک حال این زمین با ثبات ** باز گوید با تو انواع نبات
 • Because the various sorts of plants declare to thee the (inward) state of this firm-set earth.
 • در زمین گر نیشکر ور خود نیست ** ترجمان هر زمین نبت ویست
 • Whether in the earth there are sugar-canes or only (common) reeds, every earth (soil) is interpreted by its plants.
 • پس زمین دل که نبتش فکر بود ** فکرها اسرار دل را وا نمود
 • Therefore the heart's soil, whereof thought was (ever) the plant—(those) thoughts have revealed the heart's secrets.
 • گر سخن‌کش یابم اندر انجمن ** صد هزاران گل برویم چون چمن
 • If I find in the company him that draws the discourse (from me towards himself), I, like the garden, will grow hundreds of thousands of roses;
 • ور سخن‌کش یابم آن دم زن به مزد ** می‌گریزد نکته‌ها از دل چو دزد 1320
 • And if at that time I find (there) the scoundrel who kills the discourse, the deep sayings will flee, like a thief, from my heart.
 • جنبش هر کس به سوی جاذبست ** جذب صدق نه چو جذب کاذبست
 • The movement of every one is towards the Drawer: the true drawing is not like the false drawing.
 • می‌روی گه گمره و گه در رشد ** رشته پیدا نه و آنکت می‌کشد
 • Sometimes thou art going astray, sometimes aright: the cord is not visible, nor He who is drawing thee.
 • اشتر کوری مهار تو رهین ** تو کشش می‌بین مهارت را مبین
 • Thou art a blind camel, and thy toggle is in (His) keeping: do thou regard the act of drawing, do not regard thy toggle.
 • گر شدی محسوس جذاب و مهار ** پس نماندی این جهان دارالغرار
 • If the Drawer and the toggle became perceptible (to the senses), then this world would no longer remain the abode of heedlessness (delusion).
 • گبر دیدی کو پی سگ می‌رود ** سخره‌ی دیو ستنبه می‌شود 1325
 • (If) the infidel saw that he was going after a cur and was being made subject to the hideous Devil,
 • در پی او کی شدی مانند حیز ** پی خود را واکشیدی گبر نیز
 • How should he go at its heels like a catamite (base sycophant)? The infidel too would step back.
 • گاو گر واقف ز قصابان بدی ** کی پی ایشان بدان دکان شدی
 • If the cow were acquainted with the butchers, how should she follow them to that (butcher's) shop,
 • یا بخوردی از کف ایشان سبوس ** یا بدادی شیرشان از چاپلوس
 • Or eat bran from their hands, or give them milk on account of (their) coaxing (her)?
 • ور بخوردی کی علف هضمش شدی ** گر ز مقصود علف واقف بدی
 • And if she ate, how should the fodder be digested by her, if she were aware of the purpose of the fodder?
 • پس ستون این جهان خود غفلتست ** چیست دولت کین دوادو با لتست 1330
 • Heedlessness (delusion), then, is in sooth the pillar (support) of this world: what is dawlat (worldly fortune)? for this dawádaw (running to and fro) is (accompanied) with lat (blows).
 • اولش دو دو به آخر لت بخور ** جز درین ویرانه نبود مرگ خر
 • The beginning thereof is daw, daw (run, run); in the end (it is) lat khwar (suffer blows): the death of the ass is not (occurring) except in this wilderness.
 • تو به جد کاری که بگرفتی به دست ** عیبش این دم بر تو پوشیده شدست
 • Whenever thou hast earnestly taken a work in hand, its faultiness has become veiled to thee at this moment.
 • زان همی تانی بدادن تن به کار ** که بپوشید از تو عیبش کردگار
 • Thou art able to give thyself up to the work, (only) because the Creator veils its faultiness from thee.
 • همچنین هر فکر که گرمی در آن ** عیب آن فکرت شدست از تو نهان
 • Likewise, (with) every thought in which thou art hot (eager), the faultiness of that thought of thine has become hidden from thee.
 • بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین ** زو رمیدی جانت بعد المشرقین 1335
 • If its faultiness and disgrace were made visible to thee, thy soul would flee from it (as far as) the distance between east and west.