English    Türkçe    فارسی   

5
3608-3657

 • هست یک نامش ولی الدولتین  ** هست یک نعتش امام القبلتین 
 • One name of him is “owner of the two empires”; one description of him is “Imám of the two qiblas.”
 • خلوت و چله برو لازم نماند  ** هیچ غیمی مر ورا غایم نماند 
 • The religious seclusion and the forty days' fast are no longer incumbent on him: no cloud is overclouding him any more.
 • قرص خورشیدست خلوت‌خانه‌اش  ** کی حجاب آرد شب بیگانه‌اش  3610
 • His solitary cell is (resplendent as) the sun's orb: how should alien night throw a veil over it?
 • علت و پرهیز شد بحران نماند  ** کفر او ایمان شد و کفران نماند 
 • Sickness and abstinence are gone, the crisis is past: his infidelity has become faith, and disbelief is no more.
 • چون الف از استقامت شد به پیش  ** او ندارد هیچ از اوصاف خویش 
 • Like (the letter) alif, he has taken the foremost place because of his straightness (rectitude): he retains nothing of his own qualities.
 • گشت فرد از کسوه‌ی خوهای خویش  ** شد برهنه جان به جان‌افزای خویش 
 • He has become separated from the garment of his own dispositions: his spirit has gone, naked, to Him who gives it increase of spirituality.
 • چون برهنه رفت پیش شاه فرد  ** شاهش از اوصاف قدسی جامه کرد 
 • Inasmuch as it went naked into the presence of the incomparable King, the King made for it a raiment of holy qualities.
 • خلعتی پوشید از اوصاف شاه  ** بر پرید از چاه بر ایوان جاه  3615
 • It put on a robe of the King's qualities: it flew up from the pit to the palace of majesty.
 • این چنین باشد چو دردی صاف گشت  ** از بن طشت آمد او بالای طشت 
 • Such is the case: when dregs become pure, they rise from the bottom of the bowl to the top.
 • در بن طشت از چه بود او دردناک  ** شومی آمیزش اجزای خاک 
 • Although it (the spirit) remained like dregs at the bottom of the bowl owing to the ill-luck of mixing with particles of earth, (this was not in accordance with its nature).
 • یار ناخوش پر و بالش بسته بود  ** ورنه او در اصل بس برجسته بود 
 • Its disagreeable companion had tied its wings and plumes; else (it would have risen, for) originally it was very soaring.
 • چون عتاب اهبطوا انگیختند  ** هم‌چو هاروتش نگون آویختند 
 • When they uttered the rebuke Get ye down, they suspended it, head first, like Hárút.
 • بود هاروت از ملاک آسمان  ** از عتابی شد معلق هم‌چنان  3620
 • Hárút was one of the angels of Heaven: on account of a (Divine) rebuke he was suspended thus.
 • سرنگون زان شد که از سر دور ماند  ** خویش را سر ساخت و تنها پیش راند 
 • He was (suspended), head downwards, because he remained far aloof from the Head and made himself the head and advanced alone.
 • آن سپد خود را چو پر از آب دید  ** کر استغنا و از دریا برید 
 • When the basket saw itself to be full of water, it behaved with independence and parted from the sea.
 • بر جگر آبش یکی قطره نماند  ** بحر رحمت کرد و او را باز خواند 
 • (Afterwards, when) not a single drop of water remained inside it, the sea showed mercy and called it back.
 • رحمتی بی‌علتی بی‌خدمتی  ** آید از دریا مبارک ساعتی 
 • From the (Divine) Sea comes an uncaused undeserved mercy in a blessed hour.
 • الله الله گرد دریابار گرد  ** گرچه باشند اهل دریابار زرد  3625
 • For God's sake, for God's sake, frequent the Seashore, though those who dwell on the seashore are pale,
 • تا که آید لطف بخشایش‌گری  ** سرخ گردد روی زرد از گوهری 
 • In order that the grace of a Benefactor may come (to thee) and that thy pale face may be reddened by a jewel.
 • زردی رو بهترین رنگهاست  ** زانک اندر انتظار آن لقاست 
 • Yellowness (paleness) of face is the best of complexions, because it is in expectation of that meeting (with God);
 • لیک سرخی بر رخی که آن لامعست  ** بهر آن آمد که جانش قانعست 
 • But the redness on a face that is beaming appears (there) because his (its owner's) soul is content;
 • که طمع لاغر کند زرد و ذلیل  ** نیست او از علت ابدان علیل 
 • For (mere) hope makes him lean, pale, and wretched: he is not ill with bodily ailment.
 • چون ببیند روی زرد بی‌سقم  ** خیره گردد عقل جالینوس هم  3630
 • The reason of even (a physician like) Galen becomes distraught when it sees a pale face without (unaccompanied by any symptom of) disease.
 • چون طمع بستی تو در انوار هو  ** مصطفی گوید که ذلت نفسه 
 • When thou hast fixed thy hope on the Light of Him (God), Mustafá (Mohammed) says (concerning such an one), “His carnal self is abased.”
 • نور بی‌سایه لطیف و عالی است  ** آن مشبک سایه‌ی غربالی است 
 • The shadeless light is beautiful and lofty; the one enclosed in network is (only) the shadow of a sieve.
 • عاشقان عریان همی‌خواهند تن  ** پیش عنینان چه جامه چه بدن 
 • Amatores corpus volunt nudum; enervatis nil interest vestisne sit an corpus. [Lovers want to be naked of body; to the impotent what (difference is there between) a (naked) body and (one covered by) a garment?]
 • روزه‌داران را بود آن نان و خوان  ** خرمگس را چه ابا چه دیگدان 
 • The (delicious) bread and dishes of food are (reserved) for the fasters; for the horse-fly what difference is there between the soup and the trivet?
 • دگربار استدعاء شاه از ایاز کی تاویل کار خود بگو و مشکل منکران را و طاعنان را حل کن کی ایشان را در آن التباس رها کردن مروت نیست 
 • How the King (Mahmud) requested Ayáz for the second time, saying, “Explain thy case and solve the difficulty felt by the incredulous and censorious; for it is not (like thy) generosity to leave them in perplexity.”
 • این سخن از حد و اندازه‌ست بیش  ** ای ایاز اکنون بگو احوال خویش  3635
 • This topic is beyond limit and measure. “Now, O Ayáz, tell of thy ‘states.’
 • هست احوال تو از کان نوی  ** تو بدین احوال کی راضی شوی 
 • Thy ‘states’ are from the mine of novelty: how shouldst thou be satisfied with thee vulgar ‘states’?
 • هین حکایت کن از آن احوال خوش  ** خاک بر احوال و درس پنج و شش 
 • Hark, tell the story of those goodly ‘states’- dust (be thrown) upon the ‘states’ and lessons of the five (elements) and the six (directions)!”
 • حال باطن گر نمی‌آید بگفت  ** حال ظاهر گویمت در طاق وجفت 
 • If the inward “state” is not to be told, (yet) I will tell thee the outward “state” in a word or two,
 • که ز لطف یار تلخیهای مات  ** گشت بر جان خوشتر از شکرنبات 
 • (Namely), that by grace of the Beloved the bitternesses of death were made sweeter than sugar-cane to the soul.
 • زان نبات ار گرد در دریا رود  ** تلخی دریا همه شیرین شود  3640
 • If the dust from that sugar-cane should enter the sea, all the bitterness of the sea would become sweet.
 • صدهزار احوال آمد هم‌چنین  ** باز سوی غیب رفتند ای امین 
 • Even so a hundred thousand “states” came (hither) and went back to the Unseen, O trusted one.
 • حال هر روزی بدی مانند نی  ** هم‌چو جو اندر روش کش بند نی 
 • Each day’s “state” is not like (that of) the day before: (they are passing) as a  rive that hath no obstacle in its course.
 • شادی هر روز از نوعی دگر  ** فکرت هر روز را دیگر اثر 
 • Each day’s joy is of a different kind, each day’s thought makes a different impression.
 • تمثیل تن آدمی به مهمان‌خانه و اندیشه‌های مختلف به مهمانان مختلف عارف در رضا بدان اندیشه‌های غم و شادی چون شخص مهمان‌دوست غریب‌نواز خلیل‌وار کی در خلیل باکرام ضیف پیوسته باز بود بر کافر و مومن و امین و خاین و با همه مهمانان روی تازه داشتی 
 • Comparison of the human body to a guest-house and of the diverse thoughts to the diverse guests. The gnostic, acquiescing in those thoughts of sorrow or joy, resembles a hospitable person who treats strangers with kindness., like Khalíl (Abraham); for Khalíl’s door was always open to receive his guest with honour— infidel and true believer and trusty and treacherous alike; and he would show a cheerful face to all his guests.
 • هست مهمان‌خانه این تن ای جوان  ** هر صباحی ضیف نو آید دوان 
 • This body, O youth, is a guest house: every morning a new guest comes running (into it).
 • هین مگو کین مانند اندر گردنم  ** که هم اکنون باز پرد در عدم  3645
 • Beware, do not say, “This (guest) is a burden to me,” for presently he will fly back into non-existence.
 • هرچه آید از جهان غیب‌وش  ** در دلت ضیفست او را دار خوش 
 • Whatsoever comes into thy heart from the invisible world is they guest: entertain it well!
 • حکایت آن مهمان کی زن خداوند خانه گفت کی باران فرو گرفت و مهمان در گردن ما ماند 
 • Story of the guest concerning whom the wife of the master of the house said, “The rain has set in, and our guest is left on our hands.”
 • آن یکی را بیگهان آمد قنق  ** ساخت او را هم‌چو طوق اندر عنق 
 • A guest came to a certain man at a late hour: he (the master of the house) made him (at home) like a collar on the neck.
 • خوان کشید او را کرامتها نمود  ** آن شب اندر کوی ایشان سور بود 
 • He brought trays of food and showed him every courtesy; on that night there was a feast in their parish.
 • مرد زن را گفت پنهانی سخن  ** که امشب ای خاتون دو جامه خواب کن 
 • The man spoke secretly to his wife, saying, “To-night, mistress, make two beds.”
 • پستر ما را بگستر سوی در  ** بهر مهمان گستر آن سوی دگر  3650
 • Lay our bed towards the door, and lay a bed on the other side for the guest.”
 • گفت زن خدمت کنم شادی کنم  ** سمع و طاعه ای دو چشم روشنم 
 • The wife replied, “I will do (this) service, I shall be glad (to do it). To hear is to obey, O light of mine eyes!”
 • هر دو پستر گسترید و رفت زن  ** سوی ختنه‌سور کرد آنجا وطن 
 • The wife laid both the beds and (then) went off to the circumcision feast and stayed there (a long time).
 • ماند مهمان عزیز و شوهرش  ** نقل بنهادند از خشک و ترش 
 • The worthy guest and her husband remained (in the house): the host set before him a dessert of fruit and wine.
 • در سمر گفتند هر دو منتجب  ** سرگذشت نیک و بد تا نیم شب 
 • Both the excellent men related (to each other) their good and bad experiences (and sat) chatting till midnight.
 • بعد از آن مهمان ز خواب و از سمر  ** شد در آن پستر که بد آن سوی در  3655
 • Afterwards the guest, being sleepy and tired of talking, went to the bed that was on the opposite side to the door.
 • شوهر از خجلت بدو چیزی نگفت  ** که ترا این سوست ای جان جای خفت 
 • From (a feeling of) shame (delicacy) the husband did not tell him anything or say, “My dear friend, your bed is on this side;
 • که برای خواب تو ای بوالکرم  ** پستر آن سوی دگر افکنده‌ام 
 • I have had the bed for you to sleep in laid over there, most noble sir.”