English    Türkçe    فارسی   

6
4683-4732

 • باد را اندر دهن بین ره‌گذر  ** هر نفس آیان روان در کر و فر 
 • See how the wind passes through the mouth, coming and going at every moment in advance and retreat.
 • حلق و دندان‌ها ازو آمن بود  ** حق چو فرماید به دندان در فتد 
 • The throat and teeth are in no danger from it; (but) when God commands, it attacks the teeth;
 • کوه گردد ذره‌ای باد و ثقیل  ** درد دندان داردش زار و علیل  4685
 • (And then) a (mere) atom of wind becomes (like) a mountain and heavy, and toothache keeps him (the sufferer) miserable and ill.
 • این همان بادست که امن می‌گذشت  ** بود جان کشت و گشت او مرگ کشت 
 • This is the same wind that used to pass by harmlessly: it was the life of the crops and it became the death of the crops.
 • دست آن کس که بکردت دست‌بوس  ** وقت خشم آن دست می‌گردد دبوس 
 • The hand of the person who (formerly) kissed thy hand—in the moment of anger that hand becomes a mace.
 • یا رب و یا رب بر آرد او ز جان  ** که ببر این باد را ای مستعان 
 • He (who has toothache) cries from his soul, “O Lord! O Lord! Take away this wind, O Thou whose aid is besought (by all)!
 • ای دهان غافل بدی زین باد رو  ** از بن دندان در استغفار شو 
 • O mouth, thou wert heedless of this wind: (now) go and betake thyself to asking pardon of God with utter abasement.”
 • چشم سختش اشک‌ها باران کند  ** منکران را درد الله‌خوان کند  4690
 • His hard eye (now) sheds tears like rain: (only) pain causes the unbelievers to call unto God.
 • چون دم مردان نپذرفتی ز مرد  ** وحی حق را هین پذیرا شو ز درد 
 • Since thou hast not received the breath (inspiration) of (holy) men from a (holy) man, hark, receive the Divine inspiration from pain.
 • باد گوید پیکم از شاه بشر  ** گه خبر خیر آورم گه شوم و شر 
 • The wind says, “I am a messenger from the King of mankind: now I bring good news, now calamitous and bad;
 • ز آنک مامورم امیر خود نیم  ** من چو تو غافل ز شاه خود کیم 
 • For I am subject to command, I am not in command of myself: when am I forgetful, like thee, of my King?
 • گر سلیمان‌وار بودی حال تو  ** چون سلیمان گشتمی حمال تو 
 • If thy (spiritual) state resembled that of Solomon, I should have carried thee as (I carried) Solomon.
 • عاریه‌ستم گشتمی ملک کفت  ** کردمی بر راز خود من واقفت  4695
 • I am (only) lent (to thee); I should have become a possession in thy hand: I should have made thee acquainted with my mystery.
 • لیک چون تو یاغیی من مستعار  ** می‌کنم خدمت ترا روزی سه چار 
 • But since thou art rebellious and I am (only) taken on loan to serve thee for three or four days,
 • پس چو عادت سرنگونی‌ها دهم  ** ز اسپه تو یاغیانه بر جهم 
 • Therefore I will lay thee low, like ‘Ád, and dash away in revolt from thy army,
 • تا به غیب ایمان تو محکم شود  ** آن زمان که ایمانت مایه‌ی غم شود 
 • In order that thy faith in the Unseen may become firm at the moment when thy faith is (only) a source of woe.”
 • آن زمان خود جملگان مؤمن شوند  ** آن زمان خود سرکشان بر سر دوند 
 • (For) at that moment, in sooth, all become believers: at that moment even the (most) headstrong run on their heads.
 • آن زمان زاری کنند و افتقار  ** هم‌چو دزد و راه‌زن در زیر دار  4700
 • At that moment they cry piteously and make humble supplication, like robbers and brigands under the gibbet.
 • لیک گر در غیب گردی مستوی  ** مالک دارین و شحنه‌ی خود توی 
 • But if you become upright in (your faith in) the Unseen, you are owner of the two worlds and a magistrate (exercising sovereign authority) over yourself.
 • شحنگی و پادشاهی مقیم  ** نه دو روزه و مستعارست و سقیم 
 • The abiding (spiritual) magistracy and kingship is not (something) taken on loan for two days and ailing (perishable).
 • رستی از بیگار و کار خود کنی  ** هم تو شاه و هم تو طبل خود زنی 
 • (Possessing that) you are delivered from strife and can act for yourself: you are king and at the same time beating your own drum.
 • چون گلو تنگ آورد بر ما جهان  ** خاک خوردی کاشکی حلق و دهان 
 • When the World squeezes our throats tightly, would that our gullets and mouths had eaten (only) earth!
 • این دهان خود خاک‌خواری آمدست  ** لیک خاکی را که آن رنگین شدست  4705
 • This mouth, indeed, has (always) been an eater of earth; but an earth that has been coloured.
 • این کباب و این شراب و این شکر  ** خاک رنگینست و نقشین ای پسر 
 • This roast-meat and this wine and this sugar are (merely) coloured and painted earth, O son.
 • چونک خوردی و شد آن لحم و پوست  ** رنگ لحمش داد و این هم خاک کوست 
 • When you have eaten or drunk (them) and they have become flesh and skin, He gives them the colour of flesh, but they are still the earth of (His) street.
 • هم ز خاکی بخیه بر گل می‌زند  ** جمله را هم باز خاکی می‌کند 
 • ’Tis from a bit of earth that He stitches the (body of) clay, and then makes the whole (fabric) a bit of earth again.
 • هندو و قفچاق و رومی و حبش  ** جمله یک رنگ‌اند اندر گور خوش 
 • Hindús and Qifcháq (Turks) and Greeks and Abyssinians— all have quite the same colour in the grave.
 • تا بدانی کان همه رنگ و نگار  ** جمله روپوشست و مکر و مستعار  4710
 • So you may know that all those colours and pictures are entirely a mask and deceit and borrowed (ephemeral).
 • رنگ باقی صبغة الله است و بس  ** غیر آن بر بسته دان هم‌چون جرس 
 • The only lasting colour is the dye of Allah: know that all the rest are tied (stuck) on (superficially) like a bell.
 • رنگ صدق و رنگ تقوی و یقین  ** تا ابد باقی بود بر عابدین 
 • The colour of sincerity and the colour of piety and intuitive faith will endure in the (devout) worshippers for evermore;
 • رنگ شک و رنگ کفران و نفاق  ** تا ابد باقی بود بر جان عاق 
 • And the colour of doubt and the colour of ingratitude and hypocrisy will endure in the undutiful soul for evermore;
 • چون سیه‌رویی فرعون دغا  ** رنگ آن باقی و جسم او فنا 
 • Like wicked Pharaoh's blackness of face, the colour whereof is enduring, though his body passes away.
 • برق و فر روی خوب صادقین  ** تن فنا شد وان به جا تو یومن دین  4715
 • (And so with) the radiance and glory in the beauteous faces of the sincere (believers): their bodies pass away, but that remains till the Day of Judgement.
 • زشت آن زشتست و خوب آن خوب و بس  ** دایم آن ضحاک و این اندر عبس 
 • The only ugly one is that (eternally) ugly one; the only beautiful one is that (eternally) beautiful one: this one is always laughing and that one scowling.
 • خاک را رنگ و فن و سنگی دهد  ** طفل‌خویان را بر آن جنگی دهد 
 • He (God) gives to earth a certain colour and variety and value, and causes childish folk to wrangle over it.
 • از خمیری اشتر وشیری پزند  ** کودکان از حرص آن کف می‌گزند 
 • (When) a piece of dough is baked in the shape of a camel or lion, (these) children bite their fingers (excitedly) in their greed for it.
 • شیر و اشتر نان شود اندر دهان  ** در نگیرد این سخن با کودکان 
 • The lion or camel turns to bread in the mouth, but it is futile to tell this to children.
 • کودک اندر جهل و پندار و شکیست  ** شکر باری قوت او اندکیست  4720
 • The child is in a (state of) ignorance and fancy and doubt: at any rate, thank God, his strength is (but) little.
 • طفل را استیزه و صد آفتست  ** شکر این که بی‌فن و بی‌قوتست 
 • The child is quarrelsome and very mischievous: thank God for his lack of skill and strength.
 • وای ازین پیران طفل ناادیب  ** گشته از قوت بلای هر رقیب 
 • (But) alas for these childish undisciplined elders who in their strength have become an affliction to every guardian!
 • چون سلاح و جهل جمع آید به هم  ** گشت فرعونی جهان‌سوز از ستم 
 • When weapons and ignorance are brought together, he (such an one) becomes in his tyranny a world-consuming Pharaoh.
 • شکر کن ای مرد درویش از قصور  ** که ز فرعونی رهیدی وز کفور 
 • O poor man, thank God for thy deficiency (of means), for (thereby) thou art delivered from being a Pharaoh and ungrateful (for Divine blessings).
 • شکر که مظلومی و ظالم نه‌ای  ** آمن از فرعونی و هر فتنه‌ای  4725
 • Thank God that thou art the oppressed, not the oppressor: thou art secure from acting like Pharaoh and from every temptation.
 • اشکم تی لاف اللهی نزد  ** که آتشش را نیست از هیزم مدد 
 • An empty belly never bragged of Divinity, for it has no faggots to feed its fire.
 • اشکم خالی بود زندان دیو  ** کش غم نان مانعست از مکر و ریو 
 • An empty belly is the Devil's prison, because anxiety for bread prevents him from plotting and deceiving.
 • اشکم پر لوت دان بازار دیو  ** تاجران دیو را در وی غریو 
 • Know that a belly full of viands is the Devil's market, where the Devil's merchants raise a clamour:
 • تاجران ساحر لاشی‌فروش  ** عقل‌ها را تیره کرده از خروش 
 • Merchants who practise sorcery and sell worthless goods and obfuscate (men's) wits by vociferation.
 • خم روان کرده ز سحری چون فرس  ** کرده کرباسی ز مهتاب و غلس  4730
 • By a (trick of) sorcery they cause a vat to run like a horse and make a piece of linen out of moonshine and twilight.
 • چون بریشم خاک را برمی‌تنند  ** خاک در چشم ممیز می‌زنند 
 • They weave earth like silk and throw earth (dust) in the eyes of the discerning.
 • چندلی را رنگ عودی می‌دهند  ** بر کلوخیمان حسودی می‌دهند 
 • They give to a bit of (fragrant) sandal-wood the appearance of a piece of (common) wood; they put in us the envious desire for a clod.