English    Türkçe    فارسی   

2
1715-1739

 • اذکروا الله شاه ما دستور داد ** اندر آتش دید ما را نور داد 1715
 • Our King (God) has given permission, (saying), “Commemorate Allah”: He saw us in the fire and gave us light.
 • گفت اگر چه پاکم از ذکر شما ** نیست لایق مر مرا تصویرها
 • He has said, “Although I far transcend your commemoration (of Me), (and although) the pictorial ideas (of human speech) are not suitable to Me,
 • لیک هرگز مست تصویر و خیال ** در نیابد ذات ما را بی‏مثال‏
 • Yet he that is intoxicated with (pictorial) imagination and fancy will never apprehend My essence without (the help of) similitude.”
 • ذکر جسمانه خیال ناقص است ** وصف شاهانه از آنها خالص است‏
 • Bodily commemoration is an imperfect fancy: the Kingly attributes are remote from those (forms of speech).
 • شاه را گوید کسی جولاه نیست ** این چه مدح است این مگر آگاه نیست‏
 • If any one say of a king, “He is not a weaver,” what praise is this? He (that person) is surely ignorant.
 • انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شبان‏
 • How Moses, on whom be peace, took offence at the prayer of the shepherd.
 • دید موسی یک شبانی را به راه ** کاو همی‏گفت ای خدا و ای اله‏ 1720
 • Moses saw a shepherd on the way, who was saying, “O God who choosest (whom Thou wilt),
 • تو کجایی تا شوم من چاکرت ** چارقت دوزم کنم شانه سرت‏
 • Where art Thou, that I may become Thy servant and sew Thy shoes and comb Thy head?
 • جامه‏ات شویم شپشهایت کشم ** شیر پیشت آورم ای محتشم‏
 • That I may wash Thy clothes and kill Thy lice and bring milk to Thee, O worshipful One;
 • دستکت بوسم بمالم پایکت ** وقت خواب آید بروبم جایکت‏
 • That I may kiss Thy little hand and rub Thy little foot, (and when) bedtime comes I may sweep Thy little room,
 • ای فدای تو همه بزهای من ** ای به یادت هیهی و هیهای من‏
 • O Thou to whom all my goats be a sacrifice, O Thou in remembrance of whom are my cries of ay and ah!”
 • این نمط بی‏هوده می‏گفت آن شبان ** گفت موسی با کی است این ای فلان‏ 1725
 • The shepherd was speaking foolish words in this wise. Moses said, “Man, to whom is this (addressed)?”
 • گفت با آن کس که ما را آفرید ** این زمین و چرخ از او آمد پدید
 • He answered, “To that One who created us; by whom this earth and sky were brought to sight.”
 • گفت موسی های خیره‏سر شدی ** خود مسلمان ناشده کافر شدی‏
 • “Hark!” said Moses, “you have become very backsliding (depraved); indeed you have not become a Moslem, you have become an infidel.
 • این چه ژاژست و چه کفر است و فشار ** پنبه‏ای اندر دهان خود فشار
 • What babble is this? what blasphemy and raving? Stuff some cotton into your mouth!
 • گند کفر تو جهان را گنده کرد ** کفر تو دیبای دین را ژنده کرد
 • The stench of your blasphemy has made the (whole) world stinking: your blasphemy has turned the silk robe of religion into rags.
 • چارق و پا تابه لایق مر تراست ** آفتابی را چنینها کی رواست‏ 1730
 • Shoes and socks are fitting for you, (but) how are such things right for (One who is) a Sun?
 • گر نبندی زین سخن تو حلق را ** آتشی آید بسوزد خلق را
 • If you do not stop your throat from (uttering) these words, a fire will come and burn up the people.
 • آتشی گر نامده ست این دود چیست ** جان سیه گشته روان مردود چیست‏
 • If a fire has not come, (then) what is this smoke? Why has your soul become black and your spirit rejected (by God)?
 • گر همی‏دانی که یزدان داور است ** ژاژ و گستاخی ترا چون باور است‏
 • If you know that God is the Judge, how is it right for you (to indulge in) this doting talk and familiarity?
 • دوستی بی‏خرد خود دشمنی است ** حق تعالی زین چنین خدمت غنی است‏
 • Truly, the friendship of a witless man is enmity: the high God is not in want of suchlike service.
 • با که می‏گویی تو این با عم و خال ** جسم و حاجت در صفات ذو الجلال‏ 1735
 • To whom are you saying this? To your paternal and maternal uncles? Are the body and (its) needs among the attributes of the Lord of glory?
 • شیر او نوشد که در نشو و نماست ** چارق او پوشد که او محتاج پاست‏
 • (Only) he that is waxing and growing drinks milk: (only) he that has need of feet puts on shoes.
 • ور برای بنده‏ش است این گفت‏وگو ** آن که حق گفت او من است و من خود او
 • And if these words of yours are (meant) for His servant, of whom God said, ‘He is I and I myself am he’;
 • آن که گفت انی مرضت لم تعد ** من شدم رنجور او تنها نشد
 • (For him) of whom He (God) said, ‘Verily, I was sick and thou didst not visit Me,’ (that is), ‘I became ill, not he (the sick man) alone’;
 • آن که بی‏یسمع و بی‏یبصر شده ست ** در حق آن بنده این هم بی‏هده ست‏
 • (For him) who has become seeing by Me and hearing by Me— this (talk of yours) is foolish nonsense even in regard to that servant.