English    Türkçe    فارسی   

6
2534-2558

 • که ز زور خنده خوی کردی تنش  ** رو در افتادی ز خنده کردنش 
 • Kahkahadan terlere batar, yüzüstü yerlere yıkılırdı.
 • باز امروز این چنین زرد و ترش  ** دست بر لب می‌زند کای شه خمش  2535
 • Bu günse yüzü sapsarıydı, suratı asıktı. Parmağını ağzına götürüp sus padişahım diyordu. Bu ne haldi?
 • وهم در وهم و خیال اندر خیال  ** شاه را تا خود چه آید از نکال 
 • Padişah, ne felâket var acaba diye vehimlendikçe vehimleniyor, hayallendikçe hayalleniyordu.
 • که دل شه با غم و پرهیز بود  ** زانک خوارمشاه بس خون‌ریز بود 
 • Harzemşah, pek zâlimdi, pek kan dökücüydü. Padişahın gönlünde o yüzden zaten gam, gussa vardı.
 • بس شهان آن طرف را کشته بود  ** یا به حیله یا به سطوت آن عنود 
 • O taraflardaki birçok padişahları ya hileyle, ya kuvvetle öldürmüş, yok etmişti o inatçı.
 • این شه ترمد ازو در وهم بود  ** وز فن دلقک خود آن وهمش فزود 
 • Tirmiz padişahı da bundan vehimleniyordu zaten. Delkak’ın halinden vehim büsbütün arttı.
 • گفت زوتر بازگو تا حال چیست  ** این چنین آشوب و شور تو ز کیست  2540
 • Dedi ki: çabuk söyle, ne var? Kimden bu derece perişan oldun?
 • گفت من در ده شنیدم آنک شاه  ** زد منادی بر سر هر شاه‌راه 
 • Delkak cevap verdi: Köyde duydum ki padişah, her ana caddenin başında bir tellal bağırtmış.
 • که کسی خواهم که تازد در سه روز  ** تا سمرقند و دهم او را کنوز 
 • Üç günde Semerkant’a kadar gidecek adama hazineler bağışlatacağım demiş.
 • من شتابیدم بر تو بهر آن  ** تا بگویم که ندارم آن توان 
 • Koşa, koşa aceleyle geldim ki ben de o kudret olmadığını söyleyeyim.
 • این چنین چستی نیاید از چو من  ** باری این اومید را بر من متن 
 • Benden böyle çeviklik gelmez. Hiç olmazsa bunu benden umma!
 • گفت شه لعنت برین زودیت باد  ** که دو صد تشویش در شهر اوفتاد  2545
 • Padişah hay canına lânet olsun dedi, şehre yüzlerce korku saldın.
 • از برای این قدر خام‌ریش  ** آتش افکندی درین مرج و حشیش 
 • A ham herif, bu kadar şey için ota da ateş saldın, otlağa da.
 • هم‌چو این خامان با طبل و علم  ** که الاقانیم در فقر و عدم 
 • Şu davullu, bayraklı hamlar da, biz yokluk yurdundan haberciyiz diye bağırıp dururlar ya!
 • لاف شیخی در جهان انداخته  ** خویشتن را بایزیدی ساخته 
 • Hepsi dünyaya bir şeyhlik lâfıdır atmış, kendisini Beyazıd yerine koymuştur.
 • هم ز خود سالک شده واصل شده  ** محفلی واکرده در دعوی‌کده 
 • Kendi kendine yola girmiş, kendi kendine ulaşmış; bir dava yurdunda meclis kurmuştur.
 • خانه‌ی داماد پرآشوب و شر  ** قوم دختر را نبوده زین خبر  2550
 • Kendi kendisine gelin güvey olan gibi. Kız tarafını hiç bundan haberi yokken güvey evi birbirine girer.
 • ولوله که کار نیمی راست شد  ** شرطهایی که ز سوی ماست شد 
 • İş yarıdan yarıya düzeldi, biz, bize gereken şartları yerine getirdik.
 • خانه‌ها را روفتیم آراستیم  ** زین هوس سرمست و خوش برخاستیم 
 • Evleri süpürdük, bezedik. Bu hevesle âdeta sarhoş olduk, bu işe hoş bir surette giriştik der.
 • زان طرف آمد یکی پیغام نی  ** مرغی آمد این طرف زان بام نی 
 • Fakat o taraftan bir haber geldi mi hayır. O damdan bir kuş uçup bu yana ulaştı mı? Hayır!
 • زین رسالات مزید اندر مزید  ** یک جوابی زان حوالیتان رسید 
 • Bu birbiri üstüne ulanan elçilikler, bu gürültü patırtı üzerine o taraftan size bir cevap geldi mi? Ne gezer?
 • نی ولیکن یار ما زین آگهست  ** زانک از دل سوی دل لا بد رهست  2555
 • Gelmedi ama sevgilimiz biliyor ya. Mutlaka gönülden gönle yol vardır derler.
 • پس از آن یاری که اومید شماست  ** از جواب نامه ره خالی چراست 
 • Peki ama umduğumuz sevgiliden niye mektubumuza cevap gelmedi, niye yol bomboş öyleyse?
 • صد نشانست از سرار و از جهار  ** لیک بس کن پرده زین در بر مدار 
 • Gizli aşikâr yüzlerce nişane var, fakat yeter, bu kapının perdesini bundan fazla açma.
 • باز رو تا قصه‌ی آن دلق گول  ** که بلا بر خویش آورد از فضول 
 • Sen yine, zevzekliğinden kendi kendisini derde atan o ahmak Delkak’ın hikâyesini söyle.