English    Türkçe    فارسی   

2
1385-1434

 • آن چنان دیوانگی بگسست بند ** که همه دیوانگان پندم دهند 1385
 • Such a madness has broken the bonds (of my reason) that all madmen would give me admonition.
 • آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش ذو النون مصری
 • How friends came to the madhouse for Dhu ’l-Nún—may God sanctify his honoured spirit!
 • این چنین ذو النون مصری را فتاد ** کاندر او شور و جنونی نو بزاد
 • It so happened to Dhu ’l-Nún the Egyptian that a new agitation and madness was born within him.
 • شور چندان شد که تا فوق فلک ** می‏رسید از وی جگرها را نمک‏
 • His agitation became so great that salt (bitterness) from it was reaching (all) hearts up to above the sky.
 • هین منه تو شور خود ای شوره خاک ** پهلوی شور خداوندان پاک‏
 • Beware, O (thou of) salty soil, do not put thy agitation beside (in comparison with) the agitation of the holy lords (saints).
 • خلق را تاب جنون او نبود ** آتش او ریشهاشان می‏ربود
 • The people could not endure his madness: his fire was carrying off their beards.
 • چون که در ریش عوام آتش فتاد ** بند کردندش به زندانی نهاد 1390
 • When (that) fire fell on the beards of the vulgar, they bound him and put him in a prison.
 • نیست امکان واکشیدن این لگام ** گر چه زین ره تنگ می‏آیند عام‏
 • There is no possibility of pulling back this rein, though the vulgar be distressed by this way.
 • دیده این شاهان ز عامه خوف جان ** کاین گره کورند و شاهان بی‏نشان‏
 • These (spiritual) kings have seen (themselves in) danger of their lives from the vulgar; for this multitude are blind, and the kings (are) without (a visible) mark.
 • چون که حکم اندر کف رندان بود ** لاجرم ذو النون در زندان بود
 • When authority is in the hands of profligates, (a) Dhu ’l-Nún is inevitably in prison.
 • یک سواره می‏رود شاه عظیم ** در کف طفلان چنین در یتیم‏
 • The great king rides alone! Such a unique pearl in the hands of children!
 • در چه دریا نهان در قطره‏ای ** آفتابی مخفی اندر ذره‏ای‏ 1395
 • What pearl? (Nay), the Sea hidden in a drop, a Sun concealed in a mote.
 • آفتابی خویش را ذره نمود ** و اندک اندک روی خود را بر گشود
 • A Sun showed itself as a mote, and little by little uncovered its face.
 • جمله‏ی ذرات در وی محو شد ** عالم از وی مست گشت و صحو شد
 • All motes vanished in it; the (whole) world became intoxicated by it and (then) became sober.
 • چون قلم در دست غداری بود ** بی‏گمان منصور بر داری بود
 • When the pen (of authority) is in the hand of a traitor, unquestionably Mansúr is on a gibbet.
 • چون سفیهان راست این کار و کیا ** لازم آمد یقتلون الأنبیاء
 • When this affair (dominion) belongs to the foolish, the necessary consequence is (that) they kill the prophets.
 • انبیا را گفته قومی راه گم ** از سفه إنا تطیرنا بکم‏ 1400
 • Through folly the people who had lost the (right) way said to the prophets, “Lo, we augur ill from you.”
 • جهل ترسا بین امان انگیخته ** ز آن خداوندی که گشت آویخته‏
 • See the ignorance of the Christian appealing for protection to the Lord who was suspended (on the Cross)!
 • چون به قول اوست مصلوب جهود ** پس مر او را امن کی تاند نمود
 • Since, according to his (the Christian's) belief, He was crucified by the Jews, how then can He protect him?
 • چون دل آن شاه ز ایشان خون بود ** عصمت و أنت فیهم چون بود
 • Inasmuch as the heart of that King (Jesus) bleeds on account of them (the Christians), how should there be (for them) the inviolable defence of whilst thou art amongst them?
 • زر خالص را و زرگر را خطر ** باشد از قلاب خاین بیشتر
 • To the pure gold and to the goldsmith the danger from the false counterfeiter is greater (than from any one else).
 • یوسفان از رشک زشتان مخفیند ** کز عدو خوبان در آتش می‏زیند 1405
 • Josephs are concealed on account of the jealousy of the ugly, for because of enemies the beautiful live in the fire (of tribulation).
 • یوسفان از مکر اخوان در چه‏اند ** کز حسد یوسف به گرگان می‏دهند
 • Josephs are in the pit through the guile of (their) brethren, who from envy give Joseph to the wolves.
 • از حسد بر یوسف مصری چه رفت ** این حسد اندر کمین گرگی است زفت‏
 • What happened to Joseph of Egypt on account of envy? This envy is a big wolf in covert.
 • لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم ** داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم‏
 • Of necessity, kind Jacob always had fear and dread for Joseph because of this wolf.
 • گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت ** این حسد در فعل از گرگان گذشت‏
 • The outward (visible) wolf, indeed, did not prowl about (approach) Joseph; (but) this envy has actually surpassed wolves (in malignity).
 • رحم کرد این گرگ و ز عذر لبق ** آمده که إنا ذهبنا نستبق‏ 1410
 • This (visible) wolf took pity (on Joseph), and by way of specious excuse came (the words), “Lo, we went to compete with one another.”
 • صد هزاران گرگ را این مکر نیست ** عاقبت رسوا شود این گرگ بیست‏
 • Hundreds of thousands of wolves have not this cunning; (but) this wolf will at last be put to shame—stop (and see)!—
 • ز انکه حشر حاسدان روز گزند ** بی‏گمان بر صورت گرگان کنند
 • Because on the Day of Bale the envious will without doubt be (raised from the dead and) brought together (to Judgement) in the shape of wolves.
 • حشر پر حرص خس مردار خوار ** صورت خوکی بود روز شمار
 • The resurrection of the greedy vile eater of carrion (unlawful food) will be in the shape of a hog on the Day of Reckoning.
 • زانیان را گند اندام نهان ** خمر خواران را بود گند دهان‏
 • Adulteris (erit) foetor membri latentis; wine-drinkers will have stinking mouths. [Adulturers (will) have stinking private members; wine-drinkers will have stinking mouths.]
 • گند مخفی کان به دلها می‏رسید ** گشت اندر حشر محسوس و پدید 1415
 • The hidden stench that was reaching (only) to (people's) hearts will become sensible and manifest at the Resurrection.
 • بیشه‏ای آمد وجود آدمی ** بر حذر شو زین وجود ار ز آن دمی‏
 • The being of Man is a jungle: be on your guard against this being, if you are of that (Divine) Breath.
 • در وجود ما هزاران گرگ و خوک ** صالح و ناصالح و خوب و خشوک‏
 • In our being there are thousands of wolves and hogs; (there is) goodly and ungodly and fair and foul.
 • حکم آن خور است کان غالبتر است ** چون که زر بیش از مس آید آن زر است‏
 • To the disposition that is preponderant belongs the decision (as to what you are): when the gold is more than the copper, it (the mixture) is gold.
 • سیرتی کان بر وجودت غالب است ** هم بر آن تصویر حشرت واجب است‏
 • The manner of acting that preponderates in your nature—in that same form you must needs rise (from the dead).
 • ساعتی گرگی در آید در بشر ** ساعتی یوسف رخی همچون قمر 1420
 • At one hour a wolf enters into Man, at another hour a moon-like beauty with the face of Joseph.
 • می‏رود از سینه‏ها در سینه‏ها ** از ره پنهان صلاح و کینه‏ها
 • Good and hateful qualities pass from bosoms into bosoms by a hidden way;
 • بلکه خود از آدمی در گاو و خر ** می‏رود دانایی و علم و هنر
 • Nay, indeed, wisdom and knowledge and excellence pass from Man into the ox and the ass.
 • اسب سکسک می‏شود رهوار و رام ** خرس بازی می‏کند بر هم سلام‏
 • The stumbling (restive) horse becomes smooth-paced and docile; the bear dances, the goat also salaams.
 • رفت اندر سگ ز آدمیان هوس ** تا شبان شد یا شکاری یا حرس‏
 • Volition has passed from human beings into the dog, so that he has become a shepherd or a hunter or a guardian (of the house).
 • در سگ اصحاب خوبی ز ان وفود ** رفت تا جویای الله گشته بود 1425
 • Into the dog of the Companions (of the Cave) there passed from those comers (to the Cave) a (moral) disposition, so that he had become a seeker of God.
 • هر زمان در سینه نوعی سر کند ** گاه دیو و گه ملک گه دام و دد
 • At every moment a (different) species bursts up in the breast: now a devil, and now an angel, now wild beasts.
 • ز آن عجب بیشه که شیر آگه است ** تا به دام سینه‏ها پنهان ره است‏
 • From that marvellous jungle, where is (dwells) the wise Lion, there is a hidden way to the breasts which ensnare (the spiritual prey).
 • دزدیی کن از درون مرجان جان ** ای کم از سگ از درون عارفان‏
 • O you who are less than a dog, steal the spiritual pearl from within—from within (the breasts of) them that know God.
 • چون که دزدی باری آن در لطیف ** چون که حامل می‏شوی باری شریف‏
 • As you (must) steal, at any rate (let it be) that lovely pearl; as you are going to bear a burden, at any rate (let it be) a noble one.
 • فهم کردن مریدان که ذو النون دیوانه نشده است قاصد کرده است‏
 • How the disciples understood that Dhu ’l-Nún had not become mad, (but) had acted with intention.
 • دوستان در قصه‏ی ذو النون شدند ** سوی زندان و در آن رایی زدند 1430
 • The friends went to the prison (to inquire) about the story of Dhu ’l-Nún, and expressed an opinion concerning it,
 • کاین مگر قاصد کند یا حکمتی است ** او در این دین قبله‏ای و آیتی است‏
 • Saying, “Perchance he does this purposely, or there is some (deep) wisdom (in it): he is an exemplar and a shining light in this religion.
 • دور دور از عقل چون دریای او ** تا جنون باشد سفه فرمای او
 • Far, far be it from his sea-like (profound) intelligence that madness should prompt him to folly!
 • حاش لله از کمال جاه او ** کابر بیماری بپوشد ماه او
 • God forbid, in view of the perfection of his (spiritual) attainments, that the cloud of sickness should cover his moon!
 • او ز شر عامه اندر خانه شد ** او ز ننگ عاقلان دیوانه شد
 • He has gone into the house (and taken refuge) from the wickedness of the vulgar: he has become mad on account of the infamy of the sane.